Účtovný denník

Umiestnenie: Účtovníctvo - Výstupy

Logo AE Fakturacia

Účtovný denník tlačí zoznam dokladov, ktorý môže byť triedený podľa typu dokladu, dátumu a pod., možností je viacero, niektoré sú rozdelené do jednotlivých záložiek resp. je možné použiť aj tlač pomocou preddefinovanej šablóny.

V prvej záložke okna pre tlač sa zadávajú nasledovné údaje:

Hierarchia

v prípade, ak má podnik viacero úrovní a jednotiek v rámci firemnej organizačnej štruktúry ako napríklad podnik, závod, stredisko, je možné zadať príslušnú, podľa ktorej bude systém zostavu tlačiť.

Význam jednotlivých hodnôt:
1 – znamená, že sa zostava vytvorí za podnik ako celok
2 – znamená, že sa zostava vytvorí podľa jednotlivých závodov
3 – znamená, že sa zostava vytvorí podľa jednotlivých stredísk

Za skupiny

voľba znamená, či sa bude zostava tvoriť za skupinu zvolenej úrovne hierarchie, ktorá je zadaná v poli hierarchia.

Význam jednotlivých hodnôt:
1 – znamená, že sa zostava vytvorí za podnik ako celok
2 – znamená, že sa zostava vytvorí za skupinu závodov
3 – znamená, že sa zostava vytvorí za skupinu stredísk

Rozdelenie organizačných jednotiek do skupín sa vykonáva v module Správca/Číselníky/Číselník organizačných jednotiek (skupiny pre RV, ŽV, pomocnej výroby, skupiny odbytu a pod..).

Rok

je to povinný údaj, účtovné zostavy sa tlačia vždy za konkrétny rok. Rok je štandardne nastavený na kalendárny a obsahuje 13 periód. V 13. perióde sú viditeľné len automaticky vytvorené obraty uzatvárania účtov hlavnej knihy. Z tohto dôvodu pri nastavení filtra 1-13 budú konečné zostatky účtov nulové.

Perióda od-do

je to povinný údaj, zadáva sa interval mesiacov (alebo kvartál, polrok, cely rok), za ktoré sa požadujú údaje tlačiť

V prípade, ak užívateľ potrebuje porovnať údaje v rámci viacerých rokov, pre tieto účely odporúčame použiť tzv. Dátové sklady

Účet

ak užívateľ požaduje vytvoriť zostavu len pre konkrétne účty, môže zadať konkrétny účet, prípadne interval syntetických/analytických účtov. Ak nezadá nič, vytlačia sa všetky aktívne používané účty. V tomto poli je možné použiť viacnásobný výber:

Dávka

 v poli je možné zadať po rozbalení výber a tlač údajov len z konkrétnej dávky v rámci modulu (Majetok, Mzdy, Zvieratá a pod.):

Pre potreby výberu všetkých dávok, ktoré sa týkajú jedného modulu je možné použiť znak * (hviezdička) za prvými dvomi číselnými znakmi, čo znamená, že systém vyberie všetky dávky za daný modul, napr. -3* (dávku -30…, -31…, -32…. a pod.)

Typ

pokiaľ užívateľ požaduje vytvoriť zostavu len pre niektorý typ dokladu, je možné tento vybrať z ponuky typov dokladov. V prípade, ak potrebuje vybrať všetky typy určitého okruhu, je možné zadať možnosť označenú s hviezdičkou (*), napríklad NA*- všetky.

Doklad od – do

je možné zadať interval dokladu OD-DO

Mena

zadáva sa mena pre účty, na ktoré sa účtuje aj v cudzej mene. V zostave sa následne zobrazia hodnoty aj v príslušnej cudzej mene.

Triedenie je možné nastaviť podľa dokladu, dátumu vystavenia, typu/dokladu alebo typu/dátumu vystavenia.

Polia, ktoré sú v okne podfarbené modrou farbou má možnosť užívateľ ukladať do šablón. Pri výbere príslušnej šablóny budú tieto údaje systémom automaticky predplnené.

V záložke V reporte zobraziť je možné zapnúť zobrazovanie plánu, dokladov z otvorenia roka, položkovitého rozpisu, súčty podľa rôznych kritérií ako aj ďalšie údaje:

Ak je zapnutý aj záverečný sumár, tak sa na konci zostavy zobrazuje rozdelenie na naturálne, podsúvahové a súvahové hodnoty, ako aj hospodársky výsledok.

V poli Doplnková časť je možné do zostavy pridať doplňujúce informácie, podľa vopred daných kategórií, t.j., či sa jedná o zahraničné doplnkové údaje, saldokontné, štatistické a pod.:

2.3.3.004_doplnkova cast

V záložke Ďalšie výberové kritériá je možné zadať podmienky pre OJ, výkon, stroj alebo ich skupinu. Ďalej je možné filtrovať údaje podľa rôznych typov dátumom v intervale OD-DO, súvzťažného účtu, podniku, variabilného symbolu a pod..

V záložke Oddeľovacie znaky a názov je možné zmeniť predplnený názov zostavy.

V prípade, že užívateľ požaduje tlačiť v zostave ďalšie údaje, ktoré sa štandardne nezobrazujú, môže sa ich dať zobraziť pomocou záložky Čo zobraziť, kde zadá konkrétne údaje z ponuky stĺpcov. Je potrebné však myslieť na to, aby pri vyberaní množstva stĺpcov bolo usporiadanie v zostave prehľadné a čitateľné.

2.3.3.009_pohyby

V prípade, ak je v hlavičke zostavy uvedená poznámka OPER., znamená to, že bola vytvorená v neuzavretej perióde a údaje v nej nemusia byť finálne.

Ak je perióda uzavretá, poznámka sa netlačí:

Zostavu je možné okrem tlačovej podoby na obrazovku prezentovať aj v podobe Prehľadov alebo v Excelovskej tabuľke.

V zozname šablón má však užívateľ k dispozícii viaceré preddefinované zostavy, ktoré môže používať: