Príprava údajov pre Účtovníctvo

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Výpočty

V tomto okne sa vykonáva spracovanie dokladov a naplnenie tzv. spojovacieho súboru, pomocou ktorého sa do modulu účtovníctvo prenesú všetky vykonané pohyby a odpisy za príslušnú periódu.

Údaje ako sú rok a perióda sú systémom predplnené po spustení voľby podľa naposledy vykonaného spustenia.

Voľba Účtovná tabuľka modulu Súvahová, je prístupná v závislosti od konfiguračných nastavení. Ak je v konfigurácii inv. majetku nastavené, že túto tabuľku nevytvárame, v poli bude predplnené N -nevytvárať, inak je tam defaultne nastavené V -vytvoriť nanovo.

Voľba Spojovací súbor – určuje, či vytvárať alebo nevytvárať spojovací súbor, defaultne je voľba zapnutá. Spôsob akým sa plní spojovací súbor je daný konfiguráciou inv.majetku.

V prípad, že pred spustením voľby neboli spustené odpisy za danú periódu, systém na to upozorní hláškou:

Následne je možné prípravu spustiť, čo je v zostave zobrazené ako ukončenie spracovania.