Denník a rozbor realizácie

Umiestnenie: Účtovníctvo - Výstupy

Logo AE Fakturacia

Zostava slúži pre potreby kontroly a porovnania vydaného počtu v príslušnej mernej jednotke (ks, kg) zo skladu oproti predanému počtu (to znamená, či všetko čo bolo vydané výdajkou zo skladu, bolo aj vyfakturované na odberateľskej faktúre).

V prvej záložke je možné zadať hierarchiu pre zoskupenie údajov podľa – podniku, závodu alebo strediska. Ďalej, je tam podmienka pre výber roka, periódy OD-DO, účtu z účtového rozvrhu, dávky z jednotlivých podsystémov, typu dokladu a čísla dokladu OD-DO.

Polia, ktoré sú v okne podfarbené modrou farbou má možnosť užívateľ ukladať do šablón. Pri výbere príslušnej šablóny budú tieto údaje systémom automaticky predplnené.

V záložke V reporte zobraziť je možné zapnúť záverečný súčet, stránkovanie a poradie triedenia príslušných štruktúr (technológia, výkon, OJ a pod.) a iných údajov podľa čísla, ktoré užívateľ určí.

2.3.6.004_urcenie

V záložke Ďalšie výberové kritériá je možné zadať doplňujúce podmienky pre výber ako je závod, stredisko, ich skupiny, výkon, stroj, MJ, dátumy vystavenia/splatnosti/zaplatenia atď..

V záložke Oddeľovacie znaky a názov je možné zadať názov zostavy a oddeľovacie znaky pre prehľadnejšie zobrazovanie údajov.

Zostava, ktorú systém zobrazí na obrazovku je rozdelená na dve časti – predaje (výdaj zo skladu-výdajky) a tržby (realizácia-odberateľské faktúry). Pokiaľ chýba tržbová časť, realizácia nebola vykonaná, je nutné výdaj zo skladu vyfakturovať.

V prípade, že podnik má zvieratá a používa v systéme modul Zvierat, zostava pri správnom nastavení číselníkových údajov zobrazuje okrem počtu kusov aj hmotnostné informácie v kg.

V prípade, ak je v hlavičke zostavy uvedená poznámka OPER., znamená to, že bola vytvorená v neuzavretej perióde a údaje v nej nemusia byť finálne.

Ak je perióda uzavretá, poznámka sa netlačí:

Zostavu je možné okrem tlačovej podoby na obrazovku prezentovať aj v podobe Prehľadov alebo v Excelovskej tabuľke.

V zozname šablón má užívateľ k dispozícii viaceré preddefinované zostavy, ktoré môže používať: