Daňový doklad externý

Umiestnenie: Dane - Vstupy - Doklady

Daňový doklad externý sa používa v prípade, ak podnik potrebuje pre úplnosť priznania DPH tvoreného v našom systéme zaevidovať chýbajúcu DPH na vstupe (pole Vstup je zapnuté) alebo výstupe (pole Vstup je vypnuté) a nemôže tak urobiť cez modul Fakturácia alebo Pokladňa. 

Typickým prípadom je používanie iného, najčastejšie špecializovaného softvéru, ktorý eviduje aj DPH (napr. podnikové predajne, vlastná fakturácia a pod.)

Tento typ dokladu sa používa aj pre potreby nahrávania došlých DPH dokladov, ktoré boli hradené firemnou platobnou kartou a teda nedochádza k ich preplateniu z pokladne. Tiež sa používa na nahrávanie kumulatívnych mesačných obratov DPH z externých aplikácií (externý bitúnok, pojazdné predajne virtuálne Kasy).

Je na samotnom podniku, aký systém nahrávania externých dokladov si zvolí, najčastejšie sa kumuluje DPH na vstupe/výstupe za celý mesiac. Ďalšou voliteľnou možnosťou je ne/zaúčtovanie externého dokladu. V prípade nezaúčtovávania externých dokladov je dôležité, aby si podnik zabezpečil aj spracovanie externej dávky do účtovníctva. V prípade zaúčtovávania externých daňových dokladov má podnik na výber účtovať nie len samotnú DPH ( účet 343 ) ale aj netto, vďaka čomu mu odpadá spracovanie externej dávky do účtovníctva.

V hlavičke dokladu sa zadávajú základné údaje ako číslo dokladu, typ, účel použitia, partner/ pracovník, dátum vyhotovenia dokladu a dodania. Zapnutie volieb „vstup“ a „účtovať“ sú v tomto prípade prístupné pre užívateľa a má možnosť ich zapnúť. V poli Oddiel KVDPH a Doklad KVDPH sa zadávajú údaje potrebné pre vykázanie dokladu v kontrolnom výkaze DPH.

Doplňujúce údaje sú na hlavičke dokladu uvádzané v jednotlivých záložkách:

Záložka Adresa

V záložke sa zobrazujú doplňujúce údaje k partnerovi z číselníka Odberateľov – Dodávateľov.

Záložka Ostatné

V záložke ostatné je možné vidieť kód partnera, číselný rad a užívateľa, ktorý doklad vystavil.

Záložka KVDPH

Záložka slúži na zadanie údajov, ako je:

  • pôvodný doklad KVDPH (D/Ť)
  • pokladňa ERP
  • výnimky DPH, ktorá ovplyvňuje nasmerovanie hodnoty do príslušného riadku priznania DPH

Záložka Poznámky

V poznámkach je možné k dokladu zadať podrobnejšiu poznámku/text.

Po vyplnení hlavičky sa vypĺňajú riadky dokladu v záložke DPH:

Daňový doklad externý sa zaúčtováva pomocou voľby „Zaúčtovanie“, pričom po zaúčtovaní systém označenie tlačidla zmení na „Účtovný doklad“ a vytvorí „Hromadný daňový doklad“.

Daňový doklad externý je možné vytlačiť pomocou voľby Tlač, rovnako aj účtovný doklad.

Upozornenie:
Externým dokladom je možné evidovať len tie DPH, pri ktorých sa nesleduje saldo úhrad ( t.j. DPH na výstupe alebo len už odpočítateľnú DPH na vstupe – napr. z pokladní )

Základné rozdiely medzi daňovým dokladom typu:

  • Doklad o použití – používa sa len pre DPH na výstupe, doklad musí byť zaúčtovaný
  • Doklad externý – používa sa pre DPH na vstupe aj výstupe, zaúčtovanie dokladu je voliteľné.