Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Expedícia

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • Zoznam dokladov nad jednoduchým dodacím listom– zmena v prednastavenom filtri na predajné miesto a aktuálny deň
 • Zoznam dokladov nad Dotykovým predajom– zmena v prednastavenom filtri na aktuálny deň
 • Jednoduchý dodací list – systém si pamätá umiestnenie okna pre zadanie čiarového kódu
 • Pribudla možnosť platby stravnými lístkami pri použití Dotykového predaja
 • Pribudol číselník typov dodacích listov
Opravy
 • ak nie sú na dodacom liste vygenerované všetky skladové výdajky, doklad v Zozname poznačí S-
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
 • pri zakladaní nového tovaru cez + na riadku dokladu sa použije Expredičný (nový) číselník Tovarov / Služieb a zároveň pribudlo tlačidlo Použiť, ktoré novozaloženú položku návratom spať na riadok dokladu automaticky aj použije
 • z dátových skladov vyvolávaný číselník materiálov bol nahradený novým Expedičným číselníkom Tovarov / Služieb
 • v Cenníkoch pre ceny tovarov pribudli polia PLU/EAN a EAN/PLU
 • v Dátových skladoch vo Filtroch v záložke časti Ďalšie filtre – 06. Údaje o tovaroch a službách, pribudla možnosť zobraziť zoznam nad kódom a názvom materiálu
 • pri zasielaní pre potvrdenie objednávky e-mailom pribudla možnosť automaticky zobraziť číslo došlej objednávky (pole Došlá obj, – v hlavičke dokladu) v predmete e-mailu
 • pri tvorbe dokladov z Dodacích listov, vo výslednej zostave, pribudol stĺpec Poradie
 • upravil sa prepočet množstva medzi mernými jednotkami preferujúci koeficient zadaný v Expedičných MJ
Opravy
 • 13/2/2024 doprechod č.1 – zadávania nového kódu v jednoduchom dodacom liste
 • 13/2/2024 doprechod č.1 – nesprávneho nastavenia periódy prvého dňa v mesiaci v dokladoch
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • pribúda okno Dotykový predaj, cez ktoré je možný predaj použitím dotykovej obrazovky, t.j. pribudla možnosť predávať bez použitia klávesnice a myši, cez priame (užívateľom definované) klávesy, EAN/PLU kódy
 • Pribudol číselník materiálov pod názvom Materiály / Tovary (expedičný) v grafickej časti programu, v menu nahradil Číselník materiálov skrátený
 • v menu Materiály / Tovary v záložke Kódy partnerov je možné pre jedného partnera zadať ten istý materiál s viacerými MJ
 • v dátovom sklade Objednávok pribudli vzorové AURUS šablóny
Opravy
 • do zoznamu Dodacích listov doplnené zobrazenie súvislosti (FPS) aj pokiaľ nie je súvisiaci doklad správne vygenerovaný
 • 13/12/2023 doprechod č.2 – „mrznutie“ programu pri výmaze súvisiaceho skladového dokladu z dodacieho listu
Koniec verzia 23.04
Doplnená funkcionalita
 • Pribudli nové konfiguračné prvky:
  • 320566 Vypnúť vzájomné kontroly v DL. V DL boli zavedené kontroly na vzájomnú kombináciu údajov (podobne ako je to v module Pokladňa). Komu tieto kontroly nevyhovujú, môže si ich vypnúť.
  • 320537 G-Kontr. dátumov DL na periódu
   Pribudla možnosť zapnúť si kontrolu ktorá zamedzí nahrať dátum dodania a vystavenia odlišný od dátumu periódy modulu Expedícia.
  • 320570 G-Default periódy pre DL
   V jednoduchých DL sa perióda už automaticky nastavuje podľa systémového dátumu. Je možnosť túto vlastnosť nastaviť aj pre ostatné dodacie listy.
  • 320450 G-Prvý vstup na novom riadku.
   V objednávkach pribudla možnosť nastavenia údaja, na ktorý skočí kurzor pri nahrávaní novej objednávky
  • do krížových kontrol doplnené: Kľúčová položka (9983) Kód terminálu a Dokladová položka (320220). Riešiť by to mohlo aj prístupové práva používateľa na terminál.
  • doplnená tlač šarže v dodacom liste vo výzore Dodací list univerzálny. Treba si vo výberových kritériách vybrať Číslo šarže.
  • v Dátovom sklade Objednávok pribudlo pole Charakteristiky partnerov
  • v Dátovom sklade Dodacích listov pribudlo pole Vývoz
  • v Dátovom sklade Dodacích listov pribudli ďalšie stĺpce s priemernými cenami:
   • Priemerná cena za MJ pred zľavou v EUR
   • Priemerná cena za HMJ pred zľavou v EUR
   • Priemerná cena za HMJ po zľave v EUR

    Užívateľ si bude môcť vybrať vhodnejší stĺpec pre výpočet priemernej ceny.
Opravy
 • v dokladoch, keď je nahratý riadok s cenou za pomocné množstvo, na riadku zobrazí cenu správne (za pomocné množstvo), ale mernú jednotku a množstvo zobrazilo za hlavné množstvo. Bolo jasne odlíšené množstvo a merná jednotka na doklade (MJ), hlavné množstvo (HMJ) a pomocné množstvo (PMJ). Užívateľ ma širšiu možnosť nastavenia zoznamu stĺpcov riadkov dokladu.
  UPOZORNENIE – niektorým užívateľom môže byť po prechode prestavený zoznam stĺpcov dokladu. V takom prípade si to musí nastaviť znova.
 • v prípade, keď je nesprávne nastavená sadzba dane v číselníku sadzieb daní a cenník má zadané ceny s DPH, na doklade s cenami bez DPH program vypočítal nesprávnu predajnú cenu. Prepočet DPH prerobený cez číselník DPH.
 • správne zobrazenie čísla objednávky aj pri 115% rozlíšení
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1 vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • v predlohe dodacieho listu Pekáreň doplnené množstvo v pomocnej mernej jednotke.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • dátový sklad Dodacích listov – doplnený filter na charakteristiku partnera
 • pri odosielaní Došlej objednávky systém dotiahne email príjemcu z číselníka Odberatelia – dodávatelia
 • pri tvorbe Dobropisu z Dodacieho listu pribudla možnosť zadať Pôvodný doklad KV DPH (D/T)
 • nová predloha výzoru dodacieho listu Pekáreň s dobou spotreby
 • nová predloha výzoru objednávky Bútor (HU)
 • Jednoduchý dodací list – doplnená kontrola, aby sa nedal nahrať doklad s nesúladom dátumu vystavenia a periódy
Doplnená funkcionalita
 • Váhový EAN 13 bol rozšírený o prefix 26
Opravy
 • tlač objednávky, opravený text v predlohe výzoru Univerzálna
 • tlač vlastností na dodacom liste – úprava formátu a odstránenie občasného nezobrazenia vlastností
 • pri zmene odberateľa na došlej objednávke systém zmení všetky údaje odberateľa správne
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • pri generovaní Pokladničného dokladu z Dodacieho listu v prípade platby kartou sa pokladničný doklad bude zaokrúhľovať podľa nastavenej konfigurácie zaokrúhľovania z dodacieho listu

Praktické využitie je nasledovné:

  • ak ste sa rozhodli nezaokrúhľovať dodacie listy a odoslané faktúry na 5-centy, v prípade platby kartou ani vygenerovaný pokladničný doklad nebude zaokrúhlený

V tomto prípade si nastavte hodnoty konfigurácií takto:

POKLADŇA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Zaokrúhľovanie súm na doklade

   450202 „Rád zaokrúhlenia pokl.dokladu“ na hodnotu 1,5 = zaokrúhľovanie na 5-centy

   450203 „Spôsob zaokrúhlenia pokl.dokladu“ na hodnotu Matematicky

FAKTURÁCIA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Odoslané faktúry

   460401 „Rád zaokrúhlenia faktúry“ na hodnotu 2 = zaokrúhľovanie na 1-centy

   460405 „Spôsob zaokrúhlenia faktúry“ na hodnotu Matematicky

EXPEDÍCIA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Konfigurácia dodacieho listu

   320501 „Rád zaokrúhlenia dod.listu“ na hodnotu 2 = zaokrúhľovanie na 1-centy

   320502 „Spôsob zaokrúhlenia dod.listu“ na hodnotu Matematicky

Doplnená funkcionalita

Vydaný okruh cenotvorba a cenníky v grafickom prostredí. Pribudli okná:

 • Cenníky s funkcionalitou import, export, kópia, aktualizácia názvov
 • Dátový sklad Cenníky so vzorovými šablónami
 • Generovanie cenníka
 • Číselníky – Cenové hladiny
Opravy
 • počet celých miest pre množstvo v užívateľských stĺpcoch na vzorových šablónach
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvého dodacieho listu v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…
Doplnená funkcionalita
 • pribudla možnosť zadania vozidla pre tlač Dodacích listov. Ak sa zadá, vytlačí sa zadané ŠPZ na všetkých tlačených dodacích listoch kde nie je v doklade zadaný dopravný prostriedok z číselníka
 • pribudli nové predlohy výzoru dodacích listov v maďarčine:
  Dodací list Bútor2 (komponenty) a Dodací list Bútor3 (sprievodný list)
 • pri hotovostnom predaji cez expedíciu, t. j. cez jednoduchý dodací list je odstránená otázka na ukončenie modulu Pokladňa, to znamená, že tak ako sa automaticky modul Pokladňa spustil, tak sa aj automaticky ukončí
 • sprístupnený okruh Cenotvorba – (Vstupy – Cenníky, Dátové sklady – Cenníky, Výpočty – Generovanie cenníka, Číselníky – Cenové hladiny)

Plnohodnotne bude táto funkcionalita k dispozícii od najbližšej verzie. Za prípadné pripomienky k jednotlivým oknám Vám budeme vďační.

Opravy
 • v jednoduchom dodacom liste už nie je dovolené editovať doklad, ak to má zákazník nakonfigurované
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • do importu riadkov dodacích listov je doplnená možnosť šablónovania názvu importovaného súboru
 • do zoznamu faktúr boli doplnené údaje o Konečnom príjemcovi. Uvedené rozšírenie sa využije v prípadoch vyúčtovania platieb cez zľavomaty alebo e-shopy.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • v hlavičke jednoduchého dodacieho listu sa zobrazí aj názov odberateľa. Nezobrazí sa ak forma úhrady je Hotovosť pre daný DL a zároveň aj pre typ DL nastaveného na daného užívateľa
 • v Dátových skladoch objednávok a dodacích listov je možné klikom na príslušné pole otvoriť doklad objednávku, alebo dodací list v novej záložke, kde sa s ním dá plnohodnotne pracovať.
 • rozšírená položka HZ – objednávka v tlači dodacieho listu – predloha Mliekareň
 • zrušenie kontroly výšky marže pri predaji obalov
 • zmena nastavenia typu DPH pre zálohované obaly (fľaše) z 9 na 16
 • pribúda možnosť importovania riadkov DL napr. z e-shopu
Opravy
 • filter na sklad v Dátovom sklade dodacích listov
 • v zoznamoch Odberatelia-Dodávatelia a Číselník materiálov v dynamickom móde je opravené nastavenie sa na správny záznam podľa nastavenej konfigurácie
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • viac merných jednotiek – doplnili sme prepočet množstva medzi mernými jednotkami pomocou expedičných merných jednotiek novo definovaných v číselníku materiálov
Doplnená funkcionalita
 • Vratné obaly – doplnené automatické generovanie zálohovaného obalu k materiálu, ktorý to má nastavené v číselníku materiálov
 • doplnený import objednávok z E-shopu do dodacieho listu
 • do Dátových skladov Dodacích listov a Objednávok doplnené stĺpce EAN kód
 • doplnená kontrolná hláška, ktorá upozorňuje na nutnosť nastaviť v číselníku Odberatelia dodávatelia hlavného konečného príjemcu
 • upravený vzhľad aj funkcionalita jednoduchého dodacieho listu pre účel rýchlejšieho a pohodlnejšieho predaja. Pribudli aj horúce klávesy: CRTL+G -> Tvorba+Tlac, CRTL+M -> Platidla, CRTL+K -> Platobna karta
 • doplnená kontrola nulovosti dodacieho listu pri spustení generovania dokladov z dodacieho listu
 • upravená tlač dodacieho listu výzor Pekáreň a nový výzor Mliekareň
Opravy
 • napĺňanie partnera v dodacom liste podľa typu DL
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • možnosť nastaviť si spôsob ukladania riadku dodacieho listu a objednávky v číselníku typov dodacích listov a objednávok. Užívateľ si môže zvoliť na ktorej položke, po stlačení klávesy Enter, sa má uloženie riadku vyvolať. A tiež si môže nastaviť ktorá záložka sa následne otvorí (napr. záložka Ostatné).
 • zadávanie množstva tovaru na dodacom liste pri použití EAN kódu je možné aj ako desatinné číslo
 • pre riadky dodacieho listu, do výberu položiek zobrazovaných stĺpcov, pribudli riadkové údaje zo záložky Ostatné ( ide hlavne o: Šaržu, Dátum výroby, Dátum spotreby, Dátum záruky)
 • do zoznamu Dodacích listov je doplnený stĺpec Poznámka
 • pribudla nová predloha výzoru došlej objednávky – Cenová ponuka s možnosťou zobrazenia obrázkov tovaru priamo v objednávke
 • doplnené vzorové šablóny v Dátovom sklade dodacích listov : Predaj podľa partnerov – sumárny a Predaj tovarov podľa partnerov
 • v dátovom sklade dodacích listov farebne rozlišujeme hlavičkové a riadkové údaje, hodnoty a množstvá
Opravy
 • v dodacom liste opravená chyba napĺňania partnera podľa typu DL
 • Objednávka a Dodací list – odstránené drobné chyby ktoré sa prejavovali pri použití zahraničnej meny
 • Dátový sklad dodacích listov a objednávok – opravené chyby filtrovania v časti Ďalšie filtre
 • Tlač objednávky – opravená cena spolu v prípade ak sú v riadkoch ceny s DPH
 • Doťahovanie 0% DPH z číselníka služieb do dokladu Dodací list a Faktúra a následne do KVDPH pri partneroch z EU
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • nový Dátový sklad Objednávky s výrazne vylepšenou funkcionalitou ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obdobie, strediská, materiál … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov a viac. Viac o možnostiach dátová skladov (DS) TU ….
 • tlač dodacích listov, predlohy Nábytok 1, 2 a 3 doplnená možnosť tlače interného aj zákazníckeho čísla objednávky
Opravy
 • DS Dodacie listy – chyba pri vytváraní filtrov
 • rozbaľovacia ponuka v riadku objednávky nad číselníkom materiálov sa zobrazuje správne zľava
 • tlač ŠPZ vozidla na dodacom liste v predlohe Mlyn aj keď nie je vozidlo zadané v číselníku vozidiel
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • doklad Došlá objednávka aj s rozpisom komponent pri agregáciách
 • doklad Došlá objednávka aj pre druh Zjednodušená objednávka s generovaním preddefinovaných riadkov
 • nový Dátový sklad Dodacie listy s väčším množstvom ponúkaných stĺpcov a výrazne vylepšenou funkcionalitou ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obdobie, strediská … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov a viac, bližší popis nájdete TU

  Dočasne sme ponechali v systéme aj pôvodný Dátový sklad Dodacie listy . Nepoužívajte ho prosím. Ale ak máte v tomto pôvodnom Dátovom sklade vytvorené nejaké vlastné šablóny, vytvorte si ich prosím v novom Dátovom sklade, pretože pôvodný Dátový sklad v nasledujúcej verzii zanikne a nebude viac prístupný.

 • pribudli nové tlačové výzory dokladu Dodací list Nábytok 2 (komponenty), Nábytok 3 ( sprievodný list) a Pekáreň
 • pribudol nový tlačový výzor dokladu Došlá objednávka Potvrdenie objednávky
 • Dodací list – doplnená kontrola na správne vyplnený dátum dodania
 • Dodací list – doplnená možnosť zmeny kurzu priamo na doklade
 • Import došlých objednávok zo súboru typu EDI
 • vylepšená ergonómia okna Tvorba dokladov z dodacieho listu
 • v zozname dodacích listov doplnená možnosť zobraziť aj Úplný názov (obch. partnera)
 • pribudla konfiguračná možnosť zobrazovať zoznam nad číselníkom materiálov v Dynamickom móde – rýchlym s menšou funkcionalitou zoznamu vhodným pre väčšie zoznamy materiálov (viac ako 10.000 položiek)
 • pre dodacie listy pribudla konfiguračná možnosť nastaviť prioritnú záložku v Zoznamoch materiálu
 • pre dodacie listy pribudla možnosť pre každého užívateľa zvlášť nastaviť prioritnú záložku v Zoznamoch materiálu a prioritné triedenie materiálu.
Opravy
 • generovanie dodacieho listu z objednávky – generovanie agregovanej položky
 • došlá objednávka – drobné chyby
 • dátový sklad – šablónovanie partnera
 • dodací list, generovanie pokladničného dokladu – kontrola na povolené číslo dokladu
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • pribudli nové predlohy výzorov dodacích listov s názvami Pekáreň, Nábytok 1 a Nábytok 2.
 • Dátový sklad objednávok – doplnený filter na množstvo
 • zrýchlená práca programu so zoznamom dodacích listov
Opravy:
 • generovanie zbernej faktúry z viacerých dodacích listov
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • dodací list položka materiál na riadku – konfiguračne je možné nastaviť prioritné zobrazenie buď Stav na sklade alebo Číselník materiálov. Doteraz to bol vždy Stav na sklade
 • v dokladoch Objednávka a Dodací list je možné v riadkoch kopírovať položky z predchádzajúceho riadku klávesou CTRL+D
 • pribudla nová predloha tlače dodacieho listu s názvom Dodací list Mlyn
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zlepšená ergonómia práce s došlou objednávkou
 • Dodací list, záložka na riadkoch Súvisiace doklady – zrýchlenie aplikácie
Opravy:
 • tlač dodacieho listu – ošetrená chyba ak IČO odberateľa obsahuje aj iné znaky ako číslo
 • tlač dodacích listov zbernej faktúry
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • úpravy tlače dodacích listov
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • automatické vyplnenie sumy na úhradu pri platbe platobnou kartou
 • nový komplexnejší výberový zoznam nad položkou Materiál
 • zobraziť/nezobraziť počet výskytov u nečíselných položiek v medzisúčtoch  Dátových skladoch
Opravy:
 • názov súboru pri exporte faktúry do PDF v Tvorbe a tlači súvisiacich dokladov
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • oprava mazania skladového dokladu vytvoreného z dodacieho listu
 • zavedenie upozornenia po skončení mesačnej uzávierky
Koniec verzia 20.01