Verzia 23.02/1

Update 23.02/1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 20.3.2023

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   23.02/0

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.02/1

MZDY novinky

Novinky platné pre:

Upozornenie:
K 20.3.2023 nebolo zo strany Finančnej správy zverejnené tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022 ani na webovej stránke, ani v aplikácii eDane. Podľa správ z tlače by mala FS zverejniť tlačivo do konca tohto týždňa, tj. do 24.3.2023.
V tejto verzii máte zapracované Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022 (vo formáte xml). Vytvorený súbor Hlásenia 2022 však budete môcť načítať v aplikácii eDane až po zverejnení tlačiva Hlásenia 2022 Finančnou správou.

 • zapracované zmeny pre Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022

Inštitúcie – Finančná správa – Hlásenie o vyúčtovaní dane od r2013

 • v úvodnej obrazovke Hlásenia sa už nachádza len jedna forma reportu a to XML súbor – elektronická forma. V prípade potreby vytlačiť Hlásenie alebo Potvrdenie o podaní hlásenia postupujte tak, že vytvoríte XML súbor, načítate ho na stránke eDane a po načítaní máte k dispozícii tlač príslušných dokumentov v pdf formáte.
 • zmeny v Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2022 týkajúce sa IV. a V. časti:
  • Zrušený dátum narodenia pracovníka. Na identifikáciu pracovníka sa vyplní jeden z týchto údajov:
   • Rodné číslo – ak bolo vydané na území SR
   • Identifikačný údaj – ak má pracovník trvalý pobyt v členskom štáte EÚ, tak sa uvádza identifikačné číslo na daňové účely, ktoré je pridelené Finančnou správou. U pracovníka s trvalým pobytom mimo EÚ sa uvedie dátum narodenia v tvare DD.MM.RRRR.
    Poznámka: Identifikačný údaj máte k dispozícii v KS pracovníkov v záložke Inštitúcie.
  • zrušený údaj o príjmoch plynúcich na základe dohody
  • v prípade vyplatených alebo nárokovaných daňových bonusov sa uvádzajú údaje o jednotlivých deťoch a to rodné číslo dieťaťa, meno a priezvisko dieťaťa a označené mesiace vyplatenia/nároku daňového bonusu. Ak dieťa nemá rodné číslo vydané na území SR, tak sa do prvej časti rodného čísla dieťaťa uvádza dátum narodenia dieťaťa v tvare RRMMDD.
   Poznámka: V časti, kde sa uvádza zoznam detí na účely daňového bonusu, je možné uviesť ľubovoľný počet detí, teda väčší ako 4 v prípade IV. časti a 3 v prípade V. časti, ktoré sú uvedené v prázdnom tlačive
 • zmeny v Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2022 týkajúce sa len IV. časti:
  • zrušené je uvádzanie počtu mesiacov, za ktoré si pracovník uplatňoval NČZD na daňovníka
 • zmeny v Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2022 týkajúce sa len V. časti:
  • zrušený je údaj o sume

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov

 • počet hodín z výplatnej pásky sa alikvotne rozpočíta na mesiace, na ktoré bol rozpočítaný vymeriavací základ

Výstupy – Zákonné poistenie, Príspevky PANDÉMIA – Údaje z Výkazu poistného SP

 • do zostavy a prehľadu pribudol údaj o počte hodín (HO), ktoré sú výsledkom alikvotneho rozpočítania počtu hodín z výplatnej pásky za jednotlivé periódy. Ak je počet hodín nulový, tak sa uvádza 999.00. Údaj sa uvádza až od periódy rozpočítania 01/2023.
Koniec modul MZDY

Modul DANE

Novinky platné pre:
 • v menu Výstupy pribudlo nové podmenu Opravy DPH §53b §25a. Slúži na evidenciu opráv DPH k faktúram 100/150 dní po splatnosti.
 • v daňových dokladoch externých (DAE) pribudla možnosť doplniť číslo faktúry, ku ktorej táto oprava DPH patrí. Slúži na doplnenie čísel faktúr k už vystaveným DAE dokladom v 1-3/2023.
 • pri nahrávaní nového externého daňového dokladu (DAE) pribudla jeho automatizovaná tvorba podľa §53b alebo §25a. V prípade §53b ide o opravu vstupnej DPH z neuhradených došlých faktúr viac ako 100 dní po splatnosti. V prípade §25a ide o opravu výstupnej DPH z neuhradených odoslaných faktúr viac ako 150 dní po splatnosti.
  Automatické zaúčtovanie DAE dokladov napojených na faktúry došlé §53b a odoslané §25a. Účty 325200, 315200 ako súvzťažné k účtu 343 sú konfiguračne voliteľné.

Podrobnejšie o riešení tejto problematiky v programe nájde v praktických radách modulu DANE

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul DANE

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • nová záložka Opravy DPH §53b na došlých faktúrach
 • nová záložka Opravy DPH §25a na odoslaných faktúrach

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.