Logo AE Fakturacia

Praktické rady v module ÚČTOVNÍCTVO

Kurzové rozdiely k 31.12.

Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny EUR. V prípade, ak má zostatky na účtoch aj v cudzej mene, je potrebné vypočítať kurzové rozdiely (KR) k 31.12.. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa na konci účtovného obdobia prepočítavajú na menu EUR kurzom vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (pri kalendárnom roku je to štandardne k 31.12.).
Prepočty sa vykonávajú k neuhradeným pohľadávkam a záväzkom zaevidovaných v cudzej mene, k valutovým pokladniciam a devízovým bankovým účtom.

Upozornenie:
Pre realizovanie správneho prepočtu je v prvom rade nutné manuálne nahrať alebo importovať kurzový lístok (KL) s kurzami príslušných mien zo dňa 31.12.

Manuálne nahratie KL sa vykonáva v module BANKA – Číselníky- Kurzový lístok prostredníctvom ručne vytváraných riadkov:

Import kurzov sa vykonáva taktiež v module banka cez menu výpočty pomocou voľby Import kurzového lístka. Užívateľ má možnosť použiť pripravenú šablónu pre import zo stránky ecb.sk.

Po vybratí šablóny zadá dátum 31.12 daného roka, z ktorého požaduje kurzový lístok stiahnuť, prípadne menu. Pokiaľ nezadá konkrétnu menu, systém stiahne kurzy všetkých mien.

Po stiahnutí je možné vykonávať prepočty s tým, že automatický prepočet kurzových rozdielov a vygenerovanie dokladu s týmto KR systém vykonáva len nad pohľadávkami a záväzkami – t.j. neuhradenými faktúrami.

V prípade pokladne evidovanej v zahraničnej mene systém prepočet vykoná ale doklad je nutné nahrať manuálne. V prípade bankových účtov vedených v cudzích menách systém automatický prepočet negeneruje aj doklady sa nahrávajú manuálne.

1. Záväzky – pohľadávky

Prepočet sa vykonáva v module BANKA – Výpočty – Generovanie centových a kurzových rozdielov.

V okne v pravej časti užívateľ vyberá typ výpočtu (tzv. úkon), ktorý je v tomto prípade KRK – Generovanie kurz.rozd. na konci roka. Pred samotným vygenerovaním rozdielov je možné spustiť kontrolu, ktorá iba vypočíta na obrazovku príslušné údaje nad dokladmi (Čo urobiť: V – Len vypočítať zostavu).

Dôležitá je časť údaje pre generovaný doklad, kde je nutné vyplniť všetky polia nižšie uvedeným a vyznačeným spôsobom:

Údaje sú povinné, číslo vygenerovaného dokladu, ak sa nezadá a v systéme je nastavené automatické číslovanie, systém ho vygeneruje. Ako konto sa použije interná banka pre potreby vnútorného preúčtovania bez pohybu na reálnych bankových účtoch. Pre druhy pohybov sa zadajú dva zápočtové pohyby (5 a 6) a dva nesaldokontné (2,4).

Pokiaľ užívateľ nezadal partnera, prepočty sa budú vykonávať nad všetkými neuhradenými faktúrami v cudzej mene za všetkých partnerov. Inak má užívateľ samozrejme možnosť zadať konkrétneho partnera, prípadne iné kritériá, ktoré ohraničia požadovaný výpočet (mena, dátum splatnosti). Prehľad systém zobrazí na obrazovku:

V prípade, že je prepočet v poriadku a užívateľ požaduje vypočítané hodnoty vygenerovať a vytvoriť k nim doklad, je potrebné v okne v poli Čo urobiť zadať príznak G – Generovať doklady, čím systém úkon zrealizuje:

Prepočty zobrazí na obrazovku s príznakom G a vygeneruje doklad do bankových výpisov.

Bankové výpisy sa nachádzajú v menu Vstupy – Bankové výpisy v module BANKA. V tomto okne je možné vidieť a zaúčtovať vygenerované kurzové rozdiely k 31.12.:

Odporúčanie:
Odporúčame užívateľovi priebežne alebo na konci roka spúšťať aj prepočty kurzových rozdielov na uhradených faktúrach, aby nevznikali rozdiely pri kontrole a odsúhlasovaní saldokonta. Pre tento úkon je potrebné zvoliť typ KRUGener.kurz.rozdiely k úhradám.

Podobne ako pri úkone KRK aj pri tomto KRU je možné najprv zostavu len dať vypočítať na obrazovku, bez generovania údajov (Čo urobiť = V). Po kontrole, ak užívateľ požaduje generovať kurzové rozdiely, je potrebné zvoliť generovanie (Čo urobiť=G).

2. Pokladňa

Prepočet pokladní v cudzích menách sa vykonáva v module POKLADŇA prostredníctvom manuálne nahratého pokladničného dokladu, za každú pokladňu v príslušnej mene.

Užívateľ najprv zadá pokladňu evidovanú v danej mene, ako typ dokladu môže zadať POV a druh pohybu č. 19-Kurzová strata, dátum vystavenia je 31.12., kurz zadá z tohto dňa.

Funkcia pod názvom Kurzový zisk -strata na prepočet hodnôt sa vyvoláva v poli kurz pomocou pravého tlačidla na myši:

Po zvolení je potrebné naplniť údaje do doklad a zvoliť kladnú odpoveď na dotaz:

Systém údaje dosadí a užívateľ doklad uloží.

Pri výpočte systém sám zisťuje, či ide o zisk alebo stratu a podľa toho následne pohyb účtuje buď na účet 563.xxx alebo 663.xxx.

3. Banka

Prepočet kurzových rozdielov pre bankové účty v cudzej mene sa vykonáva manuálne, systém tento úkon nevykonáva automaticky. Postup je taký, že užívateľ nahrá bankový doklad na príslušný bankový účet s dátumom 31.12., manuálne zadá na riadku dokladu v prípade kurzového zisku druh 4 – príjem nesaldokontný, v prípade kurzovej straty druh 2- výdaj nesaldokontný. Ďalej zadá hodnotu vypočítaného zisku/straty do stĺpca Prepočet na EUR a doklad zapíše.

Zaúčtovanie vykonáva taktiež manuálne pomocou tlačidla Zaúčtovanie, kde v zápisoch následne zadáva účet 563.xxx alebo 663.xxx.

Mohlo by vás taktiež zaujímať