Odoslané faktúry (generovanie)

Umiestnenie: Fakturácia - Výpočty

Logo AE Fakturacia

Pomocou tejto voľby je možné vytvoriť kópiu existujúceho dokladu, ktorý užívateľ zadáva v záložke Zdrojový doklad. Táto voľba sa rovnako používa aj v prípade tvorby ostrej vyúčtovacej faktúry z predtým nahratej predfaktúry, pričom sa súčasne môže dať vygenerovať aj bankový doklad (úhrada) zadaním údajov v záložke Údaje pre gener.bank.dokladu.

Záložka Údaje pre generovanú faktúru

V prvej záložke je nutné zadať základné údaje potrebné pre vytvorenie nového dokladu. Pole číslo faktúry systém generuje automaticky, pokiaľ je nastavené automatické číslovanie. V opačnom prípade je potrebné číslo faktúry zadať. Ďalšie údaje potrebné pre vygenerovanie sú dátumy, typ dokladu a sledovanie faktúry z hľadiska obyčajnej faktúry, dokladu o platbe alebo ako vyúčtovaciu faktúru.

Ďalej je možné zadať odberateľa/príjemcu, predajné miesto, odbytovú cestu a bankové údaje, ku ktorým sa môže nastaviť aj tzv. „Spôsob prepisu“. Tento určuje, či sa majú prepisovať údaje z pôvodného dokladu, ak je údaj vyplnený (N) alebo sa majú dosadiť tie údaje, ktoré užívateľ zadal do príslušných polí (P), prípadne má systém dosadiť preddefinovanú hodnotu (D).

Záložka Zdrojový doklad

Tu je nutné zadať pôvodný zdrojový doklad, podľa ktorého sa bude vytvárať nový.

Záložka Údaje pre gener.bank.doklad

Tu je nutné zadať pôvodný zdrojový doklad, podľa ktorého sa bude vytvárať nový.