Doklad Náklady VNP

Umiestnenie: Účtovníctvo - Vstupy

Logo AE Fakturacia

Tento typ dokladu je vnútropodnikový nákladový, môže sa tvoriť zaúčtovaním z vnútropodnikovej faktúry (NVF) alebo ako účtovný doklad, ktorý sa vytvára priamo v tomto okne manuálnym účtovaním (NVU). Týmito dokladmi sa účtuje len vnútropodnikový okruh, z tohto dôvodu sú oddelené od ostatných typov dokladov. Účty, ktoré sa v rámci nich používajú majú v účtovom rozvrhu zapnutý príznak – vnútropodnikový.

Doklady NVU a NVF slúžia na preúčtovanie vnútropodnikových nákladov (účet 599) z príslušnej OJ – organizačnej jednotky, výkonu a stroja, ktoré sú zadané v hlavičke dokladu na tie vnútropodnikové výnosy (účet 699), OJ, výkony a stroje, ktoré sú zadané v riadkoch dokladu.

V zozname VNP dokladov je možné prezerať existujúce doklady

a filtrovať podľa rôznych výberových kritérií.

2.1.4.003_filter

V hlavičke dokladu NVU sa zadávajú základné údaje ako je text, dátum, nákladové štruktúry, nákladový účet a suma.

V obsahu dokladu v riadkoch je možné pri účtovaní použiť aj existujúce preddefinované predkontácie (číselník predkontácií – modul účtovníctva/číselníky), pokiaľ ich má užívateľ vytvorené:

Výberom zvolenej predkontácie sa do riadku dokladu automaticky dotiahne kompletné zaúčtovanie, ktoré sa uložením do systému zapíše:

K dokladom typu NVU– nákladový vnútropodnikový účtovný, je možné pripájať aj prílohy pomocou tlačidla uvedeného nižšie:

Taktiež je možné VNP doklady tlačiť pomocou rovnomenného tlačidla:

Pri tlači systém predplní údaje dokladu, na ktorom je užívateľ nastavený, avšak je možné tieto kritériá zmeniť podľa potreby. Rozšírený typ tlače hlavičky a riadkov sa líši od základného v údajoch, ktoré si má možnosť užívateľ nastaviť navyše, okrem defaultne tlačených údajov.

Do zostavy má možnosť užívateľ doplniť aj komentáre, ktoré sa zadávajú v druhej záložke pod názvom Komentáre.

2.1.4.014N_komentare

V prípade, že požaduje mať v zostave viacero údajov, je nutné si zapnutí rozšírenú tlač v prvej záložke a v poslednej pod názvom Zloženie riadku definovaného užívateľom má možnosť si vybrať z ponuky stĺpcov. Odporúčame si dať zobraziť iba také množstvo údajov, ktoré budú v zostave prehľadné, čitateľné a zmestia sa na príslušnú stranu. Údaj v stĺpci názov je označenie stĺpca v systéme, ktoré nie je možné meniť. Užívateľský názov stĺpca pre potreby tlače je možné zadať v stĺpci Nadpis.

Z existujúceho VNP dokladu má možnosť užívateľ vytvoriť kópiu pomocou tlačidla Kópia.

2.1.4.009_tlacidlo kopia
2.1.4.010N_kopia

Pri práci s účtovnými dokladmi v module účtovníctvo treba mať na zreteli, že sa zaúčtované doklady v hlavnej knihe, obratovej predvahe, zostavách, či dátových skladoch premietnu a zobrazia až po vykonaní účtovnej operatívy. Preto odporúčame pred každou kontrolou spustiť túto funkciu, aby boli v účtovníctve všetky údaje správne premietnuté. Napríklad v dátových skladoch aj zostavách na to systém  upozorňuje v ľavej hornej časti okna: