Periódy daňových priznaní

Umiestnenie: Dane - Číselníky

Je to riadiaci číselník priradení zdaniteľných plnení k číslam daňových priznaní. Vždy platí zásada, že jedna perióda priznania zodpovedá daňovej perióde v intervale od – do.

Napr. pri štvrťročnom platiteľovi DPH bude daňová perióda:
1 = 1-3         2 = 4-6          3 = 7-9          4 = 10-12
Zoznam daňových priznaní je užívateľsky prístupný, čo znamená, že užívateľ v závislosti od nastavení v konfiguráciách môže periódy vytvárať manuálne. Túto možnosť využijú aj takí platitelia, ktorí budú časť roka mesačný a časť roka štvrťroční platcovia ($77 ods.(4) ). Úprava bude povolená, ak:

  1. Je nastavená konfigurácia „Zmena počtu daňových priznaní DPH“ na „áno“
  2. Nie je ňou opravované daňové priznanie, ktoré ovplyvňovala uzavretá DA-perióda
  3. Dátum patriaci priznaniu je niektorý z koncových dátumov mesiacov január, február,…december.

Upozornenie:
Úpravou sa automaticky zmažú všetky priznania DPH, ktoré vznikli do upravovaného dátumu (vrátane). Preto je následne nutné spustiť daňovú operatívu nanovo až po posledný kedykoľvek predtým spúšťaný mesiac.

Po vybratí typu DPH je možné v poli rok vyvolať zoznam existujúcich daňových priznaní pre príslušné:

Mesačný platca DPH má vygenerovaných 12 riadkov:

Štvrťročný platca DPH má vygenerované 4 riadky:

Ročný platca DPH má vygenerovaný 1 riadok:

Podľa typu dane sa definujú jednotlivé priznania k príslušným rokom:

Vysvetlenie ku nastaveniu koeficientu:

Koeficient = ide o nastavenie spôsobu počítania predbežného koeficientu (t.j. na daňových priznaniach DPH počas roka). Nastaviť je možné jednu z nižšie uvedených možností:

  • MIN„- nastavuje sa použitie koeficientu z minulého roka. V tomto prípade nutne vyplňte aj jeho hodnotu do políčka „Minul.rok“ ( $21 ods.(3) a )
  • KUM„- nastavuje sa použitie koeficientu kumulovaným spôsobom z dát od začiatku tohto roka ($21 ods.(3) b ). Hodnota v políčku „Minul.rok“ v tomto prípade nie je dôležitá.

Upozornenie:
Uvedené nastavenia ako aj hodnotu minuloročného koeficientu je možné meniť iba v prípade, že sa ešte nevykonala ostrá uzávierka modulu Dane za 1.periódu daného roka. V prípade, že užívateľ niektorú z hodnôt zmení, ostrá uzávierka si vynúti opakované spustenie operatívy, aby program mohol vytvoriť daňové priznania po novom.

Minul.rok = Ročný koeficient platný v minulom roku. Je to hodnota zodpovedajúca konfigurácii Koef.= ‚MIN‘

Tento rok = koncoročný koeficient, ktorý aktualizuje daňová operatíva na konci daného roka, a to rovnakou hodnotou ako ročný koeficient pre účely IM. Po uzavretí roka je však možné tento údaj zmeniť a vo výpočtoch bude systém v ďalšom spracovávanom roku už používať tento údaj. V zostave „Prehľad IM pre účely DPH“ je možné dodatočne vyčísliť úpravu DPH inak ako má užívateľ v evidencii (pokiaľ to požaduje napr. z dôvodu podávania dodatočného priznania DPH) .

Ročný koef.pre účely IM (automaticky rátaný) – údaj je len zobrazovaný, nie je prístupný. Aktualizuje ho daňová operatíva na konci daného roka, následne je ním prepočítaný každý záznam IM evidenčne (teda zápisom v kmeňovom súbore), ktorý menil v tomto roku svoj predchádzajúci účel použitia.

Upozornenie:
Pre správne fungovanie odpočítania dane pri IM je potrebné, aby mal každý užívateľ zadané celoročné koeficienty. V prípade, že by tieto záznamy chýbali, program bude manipulovať s hodnotami 0 alebo 1 ale vždy tak, že pri dorovnaní dane výsledok pohorší.

Samotný číselník je veľmi dôležitý a na konci roka užívateľ nesmie zabudnúť vždy vygenerovať daňové periódy pre nasledujúci rok, aby bolo možné korektne spracovávať evidenciu DPH aj pre ďalšie obdobie.