Príprava údajov pre UČTO

Umiestnenie: Sklad - Výstupy

V tomto okne sa vykonáva spracovanie dokladov a naplnenie tzv. spojovacieho súboru, pomocou ktorého sa do modulu účtovníctvo prenesú všetky vykonané pohyby za príslušnú periódu.

Údaje ako sú rok a perióda sú systémom predplnené po spustení voľby podľa naposledy vykonaného spustenia.

Voľby v sekcii Účtovná tabuľka modulu sú prístupné v závislosti od konfiguračných nastavení. Ak je v konfigurácii nastavené, že túto tabuľku nevytvárame, v poli bude predplnené N-nevytvárať, inak je tam defaultne nastavené V-vytvoriť nanovo.

Voľba Spojovací súbor – určuje, či vytvárať alebo nevytvárať spojovací súbor, defaultne je voľba zapnutá. Spôsob akým sa plní spojovací súbor je daný konfiguráciou v module sklad.