Rozbory (DS)

Umiestnenie: Účtovníctvo - Dátové sklady

Logo AE Fakturacia

V dátovom sklade rozborov je možné detailne prezerať a vyhodnocovať pohyby, produkciu (613*,614*), rozdiel nákladov/výnosov s počiatočným stavom nedokončenej výroby (HV NV), vnútropodnikových nákladov/výnosov, naturálnych účtov, ktoré sa sledujú podľa nákladových štruktúr (stredísk, výkonov, strojov, objektov a pod.).

Všeobecný popis pre dátové sklady – načo slúžia a ako sa s nimi pracuje nájdete TU …

Užívateľ má možnosť pre potrebu tlače a prezerania údajov okrem ním zadaných kritérií použiť aj existujúce šablóny.

Vo filtri okna dátového skladu je možné zadať interval obdobia OD-DO pre Rok a Periódu. Prepínacie tlačidlo Medziročné dáta slúži na zobrazovanie rovnakého intervalu periódy OD-DO v rámci rokov, ktoré má užívateľ možnosť zadať. To znamená, že v prípade, ak sa zadá viacero rokov, tak v každom roku sa budú zobrazovať údaje za rovnaký interval mesiacov. Voľba sa nezapína v prípade filtrovania údajov v rámci jedného roka.

Ak je voľba vypnutá a je zadaný interval periódy napr.: 1-5, tento interval sa uplatní v poslednom roku (2019) ale v predošlých rokoch (2017, 2018) sa budú zobrazovať celé roky t.j. periódy od 1-12.

Vo filtri je možné zadať aj konkrétne účty v poli účet, kde je možné použiť tzv. viacnásobný výber.

Ďalej, dávku z iného podsystému, zápisy z otvorenia roka alebo položkový výpis záznamov.

2.2.3.006_davka
2.2.3.007_ostatne

V prípade, že firma používa plánovanie na účty nákladov a výnosov (Doklad Plány), je možné si dať zobraziť aj údaje pre plány a porovnať so skutočnosťou.

V prípade, že firma používa plánovanie na účty nákladov a výnosov (Doklad Plány), je možné si dať zobraziť aj údaje pre plány a porovnať so skutočnosťou. Po zapnutí prepínacieho tlačidla vo filtri, je nutné si dať zobraziť aj príslušné plánové stĺpce v okne dátového skladu:

2.2.2.016_plany

Po zapnutí prepínacieho tlačidla vo filtri, je nutné si dať zobraziť aj príslušné plánové stĺpce v okne dátového skladu:

Rozbor podľa výkonov/účtov:

Použitá šablóna – HV (NV) podľa výkonov:

Použitá šablóna – Produkcia po výkonoch:

Rozbor naturálnych účtov podľa rokov:

Zo všetkých údajov je možné vytvárať aj tzv. kontingenčné tabuľky 

Kontingenčná tabuľka – prehľad naturálnych účtov podľa rokov: