Účtovný rozvrh

Umiestnenie: Účtovníctvo - Číselníky

Logo AE Fakturacia

Tento číselník má v systéme ťažiskové postavenie, pretože sa ním definuje spôsob vedenia účtovníctva. Pri každom analytickom účte je zároveň určený charakter účtu, typ účtu a zatriedenie, ktoré určuje, do ktorého hospodárskeho výsledku patrí.

Pre správnu funkčnosť výkazov v module účtovníctvo je potrebné dodržať členenie analytík, ktorých prehľad viď v ďalších voľbách pomocníka.

Význam jednotlivých vlastností:

Saldokontný

nastavuje sa sledovanie z pohľadu účtovného saldokonta. Pokiaľ účet nie je označený ako saldokontný, tak sa pri spracovávaní účtovných dokladov neprevezme variabilný symbol, číslo dodávateľa/odberateľa, dátum splatnosti, ani dátum zaplatenia.

Dodávateľský, Odberateľský

pokiaľ účet nie je označený ako dodávateľský alebo odberateľský, tak sa pri spracovávaní účtovných záznamov neprevezme číslo dodávateľa/odberateľa, dátum splatnosti ani dátum zaplatenia.

Vnútropodnikový

prepínač, ktorý označuje či je alebo nie je daný účet vnútropodnikový, čo znamená, že na vnútropodnikových dokladoch sa budú môcť použiť len účty s týmto príznakom.

Bankový

prepínač, ktorý označuje či je alebo nie je daný účet bankový. Modul banka povoľuje predkontáciu bankových kont len na účty s týmto príznakom

Predajový, Realizačný

prepínač, ktorý označuje či je alebo nie je daný účet predajový. Táto vlastnosť má za následok ne/zobrazenie daného účtu v denníku a rozbore realizácie. Predaj/Realizácia určuje
aj stĺpec, v ktorom sa daný záznam zobrazí v uvedených zostavách

Zahraničný

prepínač, ktorý označuje či je alebo nie je daný účet zahraničný, t.j. či užívateľ požaduje sledovať obraty aj v zahraničných menách. Pokiaľ účet nie je takto označený, pri spracovávaní účtovných záznamov systém neprevezme kód meny ani obrat v zahraničnej mene.

Sledovanie na OJ

príznak, ktorý označuje či je alebo nie je daný účet sledovaný až na úroveň organizačnej jednotky. Pokiaľ sa účet nesleduje na organizačné jednotky, tak sa namiesto OJ vyplnenej na zázname prevezme štandardná OJ, ktorá je nastavená v konfigurácii systému. Toto platí aj v prípade, ak OJ nie je vyplnená.

Účet patrí do Daňového HV

prepínač, ktorý určuje, či daný účet účtovej osnovy patrí pri posudzovaní výsledku do Daňového hospodárskeho výsledku

Účet patrí do Prevádzkových nákl.

prepínač, ktorý určuje, či daný účet účtovej osnovy patrí do Prevádzkových nákladov

Účet patrí do Prevádzkového výsl.

prepínač, ktorý určuje, či daný účet účtovej osnovy patrí do Prevádzkového výsledku

Účet patrí do Výsl. z realizácie

prepínač, ktorý určuje, či daný účet účtovej osnovy patrí do Výsledku z realizácie.

Účet patrí do HV

prepínač, ktorý určuje, či daný účet patrí do nejakého hospodárskeho výsledku alebo nie.

Typ

je to typ syntetického účtu, nakoľko aj tento príznak ovplyvňuje spracovanie. Pokiaľ účet nie je označený ako nákladový, výnosový alebo naturálny, tak sa do spracovania neprevezmú nákladové štruktúry ani technológia. Taký účet nepôjde do súboru účtovných rozborov. Účet podsúvahový sa môže použiť len na podsúvahovom doklade, účtuje sa na ňom jednostranne.