Saldokonto

Umiestnenie: Účtovníctvo - Výstupy

Logo AE Fakturacia

Zostava saldokonta v module účtovníctvo slúži na tlač vypárovaných/nevypárovaných/všetkých účtovných zápisov za príslušné výberové kritériá. Do tejto zostavy sa dostávajú zápisy všetkých účtov, ktoré majú v účtovom rozvrhu nastavený príznak „saldokontný“ (menu číselníky/účtový rozvrh).

Saldokonto sa v systéme štandardne nachádza okrem modulu účtovníctvo aj v module fakturácia, pričom by sa tieto dve evidencie mali rovnať a priebežne kontrolovať.

Rozdiely môžu vznikať z dôvodu sledovania predfaktúr, ktoré sa neúčtujú, alebo z dôvodu saldokontného účtovania riadkov vo faktúrach. Napríklad účty 111*, 131* sa v účtovnom saldokonte nachádzajú, nie však vo fakturačnom. Podobný stav môže vzniknúť aj pri účtovaní záloh na účtoch 314*, 324* z titulu dokladov k platbe a ich následného vyúčtovania, nakoľko sa tieto taktiež nenachádzajú vo fakturačnom saldokonte. (typ faktúr PLA a VYP)

Pred kontrolou účtovného saldokonta odporúčame vždy spustiť účtovnú operatívu za príslušné obdobie, aby sa do zostavy dostali aktuálne údaje z hľadiska vypárovania/nevypárovania účtovných zápisov. Inak sa môže stať, že to čo systém zobrazuje ako vypárované vo fakturačnom saldokonte, v účtovníctve sa bude stále javiť ako nevypárované.

Neodporúčame v prípade sledovania saldokontných účtov, ktorých predpisy sa prvotne vystavujú (311.xxx)/evidujú (321.xxx) v module fakturácia a úhrady v module banka, účtovať zápisy cez modul účtovníctvo, nakoľko v takomto prípade nebude fakturačné saldokonto sedieť na účtovné. Doklady musia vychádzať z evidencie (fakturácia alebo banka) a dostávať sa do účtovníctva zaúčtovaním. Túto skutočnosť treba mať na zreteli, jednak v momente účtovania mimo fakturácie, následne pri kontrolách fakturačného/ účtovného saldokonta.

V prvej záložke okna pre tlač sa zadávajú nasledovné údaje:

Hierarchia

v prípade, ak má podnik viacero úrovní a jednotiek v rámci firemnej organizačnej štruktúry ako napríklad podnik, závod, stredisko, je možné zadať príslušnú, podľa ktorej bude systém zostavu tlačiť.

Význam jednotlivých hodnôt:
1 – znamená, že sa zostava vytvorí za podnik ako celok
2 – znamená, že sa zostava vytvorí podľa jednotlivých závodov
3 – znamená, že sa zostava vytvorí podľa jednotlivých stredísk

Za skupiny

voľba znamená, či sa bude zostava tvoriť za skupinu zvolenej úrovne hierarchie, ktorá je zadaná v poli hierarchia.

Význam jednotlivých hodnôt:
1 – znamená, že sa zostava vytvorí za podnik ako celok
2 – znamená, že sa zostava vytvorí za skupinu závodov
3 – znamená, že sa zostava vytvorí za skupinu stredísk

Rozdelenie organizačných jednotiek do skupín sa vykonáva v module Správca/Číselníky/Číselník organizačných jednotiek (skupiny pre RV, ŽV, pomocnej výroby, skupiny odbytu a pod..).

Rok

je to povinný údaj, účtovné zostavy sa tlačia vždy za konkrétny rok. Rok je štandardne nastavený na kalendárny a obsahuje 13 periód. V 13. perióde sú viditeľné len automaticky vytvorené obraty uzatvárania účtov hlavnej knihy. Z tohto dôvodu pri nastavení filtra 1-13 budú konečné zostatky účtov nulové.

Perióda od-do

je to povinný údaj, zadáva sa interval mesiacov (alebo kvartál, polrok, cely rok), za ktoré sa požadujú údaje tlačiť

V prípade, ak užívateľ potrebuje porovnať údaje v rámci viacerých rokov, pre tieto účely odporúčame použiť tzv. Dátové sklady

Účet

ak užívateľ požaduje vytvoriť zostavu len pre konkrétne účty, môže zadať konkrétny účet, prípadne interval syntetických/analytických účtov. Ak nezadá nič, vytlačia sa všetky aktívne používané účty. V tomto poli je možné použiť viacnásobný výber:

Dávka

 v poli je možné zadať po rozbalení výber a tlač údajov len z konkrétnej dávky v rámci modulu (Majetok, Mzdy, Zvieratá a pod.):

Pre potreby výberu všetkých dávok, ktoré sa týkajú jedného modulu je možné použiť znak * (hviezdička) za prvými dvomi číselnými znakmi, čo znamená, že systém vyberie všetky dávky za daný modul, napr. -3* (dávku -30…, -31…, -32…. a pod.)

Typ

pokiaľ užívateľ požaduje vytvoriť zostavu len pre niektorý typ dokladu, je možné tento vybrať z ponuky typov dokladov. V prípade, ak potrebuje vybrať všetky typy určitého okruhu, je možné zadať možnosť označenú s hviezdičkou (*), napríklad NA*- všetky.

Doklad od – do

je možné zadať interval dokladu OD-DO

Mena

zadáva sa mena pre účty, na ktoré sa účtuje aj v cudzej mene. V zostave sa následne zobrazia hodnoty aj v príslušnej cudzej mene.

Triedenie je možné nastaviť podľa rôznych kritérií:

Polia, ktoré sú v okne podfarbené modrou farbou má možnosť užívateľ ukladať do šablón. Pri výbere príslušnej šablóny budú tieto údaje systémom automaticky predplnené.

Saldokonto sa obvykle kontroluje ku konkrétnemu dátumu (t.j. určuje sa horná hranica roka a mesiaca DO), z tohto dôvodu sa tieto údaje v okne defaultne predpĺňajú.

Podmienky, ktoré sa zadávajú v ďalšej záložke V reporte zobraziť sú dôležité z hľadiska toho, aké typy zápisov požaduje užívateľ zobraziť v zostave (vypárované/nevypárované/všetky), zadáva sa v poli Spárované položky:

2.3.4.005_vyber zaznamov

Výber záznamov:

Spárované aj nespárované – systém vyberá spárované aj nespárované účtovné zápisy ku koncu periódy (DO), ktorá je zadaná v prvej záložke

A

spárované          – vyberá vypárované účtovné zápisy saldokontných účtov ku koncu tej periódy (DO), ktorá je zadaná v prvej záložke

N

nespárované     – vyberá nevypárované účtovné zápisy saldokontných účtov ku koncu tej periódy (DO), ktorá je zadaná v prvej záložke

N+

Nespárované, Perióda_do všetky – v prípade, že sa zvolí táto voľba, systém bude zobrazovať všetky nevypárované položky, ktoré spadajú do zadaného obdobia (rok, perióda), plus navyše tie, ktoré boli vypárované (t.j. vypadli z otvorených položiek) konkrétne v rámci periódy zadanej v poli DO

V prípade zapnutia voľby položkový rozpis systém zobrazí v zostave konkrétne doklady. Ak je voľba vypnutá, zobrazí iba sumár za partnera. Ďalšie nastavenia, ktoré má možnosť užívateľ zadať sa týkajú súčtov (podľa VS, meny, podniku atď.), stránkovania podľa syntetického účtu/org.jednotky alebo v prípade potreby tlačiť údaje v cudzej mene, je možné zapnúť použitie širokej zostavy, ktorá okrem údajov v domácej mene zobrazí navyše aj údaje v cudzej mene.

Záložka Ďalšie výberové kritériá obsahuje podmienky výberu pre firemné štruktúry ako je závod/ stredisko a pod., prípadne za ich skupinu. Ďalej, dátum vystavenia/splatnosti/úhrady OD-DO, podnik a VS.

V záložke Oddeľovacie znaky a názov je možné zmeniť defaultne nastavený názov zostavy a nastaviť tzv. oddeľovacie znaky ako sú plná čiara, dvojitá čiara a pod. pre lepšiu prehľadnosť a rozdelenie jednotlivých častí zostavy.

2.3.4.008_znak

Do zostavy má možnosť užívateľ zadať aj úvodný alebo záverečný text, ktorý sa v zostave zobrazí:

V prípade, ak je v hlavičke zostavy uvedená poznámka OPER., znamená to, že bola vytvorená v neuzavretej perióde a údaje v nej nemusia byť finálne.

Ak je perióda uzavretá, poznámka sa netlačí:

Zostavu je možné okrem tlačovej podoby na obrazovku prezentovať aj v podobe Prehľadov alebo v Excelovskej tabuľke.

V zozname šablón má užívateľ k dispozícii viaceré preddefinované zostavy, ktoré môže používať (tieto šablóny majú už prednastavený výber spárovaných/nespárovaných položiek):

Príklad:

prehľad saldokonta v Účtovníctve a Fakturácii:

Účtovné saldokonto – nevypárované zápisy:

Fakturačné saldokonto – nevypárované zápisy:

Úhrady realizované dňa 24. a 26.10.2019 sa premietnu nasledovne:

Účtovné saldokonto – vypárované zápisy – úhrady :

Fakturačné saldokonto – vypárované zápisy – úhrady: