Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Faktúry §53b a §25a - 100/150 dní po splatnosti

Postup v súvislosti s opravou odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa §53b Zákona o DPH

Odporúčanie:
Ak sa chcete vyhnúť tomuto administratívne náročnému úkonu, tak v prvom rade treba uhradiť faktúry ešte pred uplynutím 100 dňovej lehoty omeškania. Ak sa to nedá, tak v druhom rade si dohodnúť predĺženú dobu splatnosti s dodávateľom a až po vyčerpaní týchto možností riešiť samotné vystavovanie daňových dokladov.:

Jeho zapnutím sa v prípade nábehov modulu Fakturácia alebo Dane užívateľovi vypíše zoznam došlých neuhradených faktúr s dph so splatnosťou 22.09.2022 a vyššou, ktoré sú k aktuálnemu systémovému dátumu viac ako 100 dní po splatnosti. Pre došlé faktúry s dátumom splatnosti nižším ako 22.09.2022 sa postup podľa §53b neuplatňuje – viď prechodné ustanovenia v Zákone o DPH. Užívateľ si zároveň môže stanoviť počet dní, ktoré budú na uvedenú skutočnosť upozorňovať vopred.

Prechodom V23.02 pribudlo aj nové upozornenie F02 Pohľadávky 150 dní po splatnosti §25a Zákona o DPH.
Týka neuhradených odoslaných faktúr so splatnosťou 03.08.2022 a vyššou, ktoré sú k aktuálnemu systémovému dátumu 150 dní po splatnosti. Postup podľa §25a je však pre dodávateľa dobrovoľný.

Zmyslom týchto upozornení je dať do pozornosti faktúry, ktoré je potrebné uhradiť včas, teda max. do 100 dní po splatnosti.

 • Kontrola došlých faktúr po 100 dňovej splatnosti spolu s kontrolou evidencie opravných DPH dokladov

V module Dane v menu Výstupy-Opravy DPH §53b §25a:

Vyplňte Opravy DPH na vstupe – [x] všímame si došlé faktúry
Rok do, Perióda do – 2023/2 mesiac, za ktorý budete podávať priznanie DPH. Tým dosiahnete to, že počet dní omeškania (po splatnosti) sa vypočíta k poslednému dňu tohto mesiaca.

Otvorené faktúry – A. Tým dosiahnete to, že vo výpise nebudú také faktúry po splatnosti, ku ktorým boli vystavené opravné daňové doklady a aj doklady o oprave opravenej odpočítanej dane ( teda DPH sa nielen vrátila ale aj spätne odpočítala ) .

Výsledkom budú faktúry, ktoré prekročia ku koncu mesiaca 2023/2 100 dňovú splatnosť.. Faktúry sú usporiadané podľa prekročených dní omeškania od dátumu splatnosti. Ďalší postup ilustrujeme na príklade došlej faktúry č.2069100001, VS 111133 (aj doklad KVDPH) s dátumom splatnosti 29.10.2022, ktorá bola uhradená 25.03.2023. Je vystavená na sumu 120 eur = 100 + 20 DPH.
Faktúra je k 28.2.2023 viac ako 100 dní po splatnosti, zobrazí sa preto v zostave. Vedľa nej zobrazená chyba OPR0 vás informuje, že k faktúre nebola vykonaná oprava odpočítanej dane podľa §53b (ods.1).

 • Predĺženie dátumov splatnosti došlých faktúr

Ak máte so svojím dodávateľom dohodnutý splátkový kalendár (radšej si ho potvrďte písomne) s iným dátumom splatnosti poslednej splátky, opravte dátum splatnosti na faktúre. Opravy dátumov splatnosti možno vykonať aj nad zaúčtovanými faktúrami aj nad faktúrami v uzavretých periódach. Musíte použiť pravé tlačítko myši nad Dátumom splatnosti.

 • Vykonanie opravy odpočítanej dane podľa §53b (ods.1) urobíte cez „Daňový doklad externý“ v module Dane v perióde, kedy neuhradená faktúra prekročila 100 dňovú splatnosť.

V našom prípade DAE doklad bude vystavený v perióde 2/2023. Vytvoríte ho cez tlačidlo Tvorba dokladu §53b §25a. Je potrebné zadať číslo faktúry, ku ktorej sa má DAE doklad vytvoriť. V našom prípade 2069100001

Dôležité náležitosti, ktoré sa pre DAE doklad automaticky vytvoria:

  • Vstup = áno (ide o opravu vstupnej dph z došlej faktúry)
  • Účtovať = áno (kvôli kontrole zostatku účtu 343)
  • Aj netto = nie (nie je to zrušenie dodávky tovaru/služby)
  • Oddiel KV DPH = C.2
  • Doklad KV DPH = 0 (nie je to doklad od dodávateľa, iba interný opravný doklad)
  • Pôvodný doklad KVDPH (D/T): 111133 (uvedené na faktúre od dodávateľa, ktorej sa oprava týka)
  • Výnimka = 7 (oprava odpočítanej nezaplatenej dph) … má samostatný nápočet do dph-priznania aj KV
  • Základ dane aj DPH = záporné (odnárokovávam si už uplatnenú dph)

V zostave za 2/2023 teraz faktúra nevykazuje chyby:

V zostave za 3/2023 však faktúra chybu vykazuje, pretože v tomto mesiaci bola uhradená:

Chyba OPRx vás informuje, že k faktúre nebola vykonaná oprava opravenej odpočítanej dane podľa §53b (ods.4)

 • Vykonanie opravy opravenej odpočítanej dane podľa §53b (ods.4) urobíte cez „Daňový doklad externý“ v module Dane. Ide o situáciu, keby ste došlú faktúru neskôr uhradili. V našom prípade DAE doklad bude vystavený v perióde 3/2023. Vytvoríte ho cez tlačidlo Tvorba dokladu §53b §25a. Je potrebné zadať číslo faktúry, ku ktorej sa má DAE doklad vytvoriť. V našom prípade 2069100001. Použijete teda úplne rovnaký postup ako pri tvorba prvého dokladu DAE.

Dôležité náležitosti, ktoré sa pre DAE doklad automaticky vytvoria:

  • Vstup = áno (ide o opravu opravenej vstupnej dph z DAE dokladu)
  • Účtovať = áno (kvôli kontrole zostatku účtu 343)
  • Aj netto = nie (nie je to zrušenie dodávky tovaru/služby)
  • Oddiel KV DPH = C.2
  • Doklad KV DPH = 0 (nie je to doklad od dodávateľa, iba interný opravný doklad)
  • Pôvodný doklad KVDPH (D/T): 111222 (uvedené na faktúre od dodávateľa, ktorej sa oprava týka)
  • Výnimka = 7 (oprava odpočítanej nezaplatenej dph) … má samostatný nápočet do dph-priznania aj KV
  • Základ dane aj DPH = kladné (nárokujem si odnárokovanú dph)

Ak by ste faktúru uhrádzali čiastkovo na viac krát v rôznych mesiacoch, potom aj DAE dokladov bude viac. Samozrejme aj výšku dph automatická tvorba dokladu upraví podľa pomeru uhradenej sumy k celkovej fakturovanej sume. Po celkovom „dph zlikvidovaní“ faktúry by malo platiť, že v súčte je dph za všetky DAE doklady patriace jednej faktúre nulové ( 0 eur ). Taká faktúra už nie je otvorená.

V zostave za 3/2023 sa teraz faktúra vôbec nenachádza, lebo už nie je otvorená:

Zostava za 3/2023 aj s touto otvorenou faktúrou:

Nad faktúrou v module Fakturácia si možno vytvorené DAE doklady pozrieť:

 • Zaúčtovanie „Daňových dokladov externých“ vystavených na základe §53b.

K účtu 343 sa automaticky použije súvzťažný účet 325200 ( je konfiguračne voliteľný )

 • Oprava neautomaticky vystavených externých daňových dokladov DAE v mesiacoch 1,2,3 na základe §53b

Keďže v týchto mesiacoch nebolo možné zadávať čísla faktúr, je potrebné ich podopĺňať. Príslušná perióda musí byť otvorená a DAE doklad nesmie byť zaúčtovaný. Číslo faktúry doplníte v záložke Ostatné.

 • Ďalšie chyby v zostave „Opravy DPH §53b §25a.

Tieto chyby sa môžu vyskytnúť, ak ste nahrávali DAE doklady ručne alebo ste ich nahrali do zlej periódy.. Možno však ide o váš zámer.

  • DPH<=0 … DPH na faktúre nie je kladná. Možno ste urobili opravný DAE doklad k došlej faktúre so samozdanením alebo s kódom DPH bez nároku na odpočet. Treba si uvedomiť, že oprava podľa §53b má zmysel len pre typ DPH 4 = vstup, tuzemsko, koef.nárok alebo 41 = plný nárok. Oprava podľa §25a má zmysel len pre typ DPH 7 = výstup, tuzemsko, neoslobodený
  • REZIM … Faktúra, ku ktorej ste vystavili opravný DAE doklad, je v osobitnom režime. Oprava podľa §53b opäť nemá zmysel. DPH z faktúry sa nárokuje až pri úhrade.
  • NEDAN … Faktúra, ku ktorej ste vystavili opravný DAE doklad, nie je daňový doklad. Keďže k žiadnemu odpočtu DPH nedošlo, oprava podľa §53b nemá zmysel..
  • NIE 100 … Došlá faktúra, ku ktorej ste vystavili opravný DAE doklad, nie je ku koncu periódy 100 dní po splatnosti. Opravu podľa §53b ste vykonali skoro. DAE doklad pravdepodobne patrí do neskoršej periódy.
  • NIE 150 … Odoslaná faktúra, ku ktorej ste vystavili opravný DAE doklad, nie je ku koncu periódy 150 dní po splatnosti. Opravu podľa §25a ste vykonali skoro. DAE doklad pravdepodobne patrí do neskoršej periódy.
  • UHRvcas … Faktúra, ku ktorej ste vystavili opravný DAE doklad, je uhradená do 100/150 dní po splatnosti. Nebol dôvod na vykonanie opravy DPH cez DAE doklad. Aby nedochádzalo k centovým odchýlkam, pokiaľ celkové úhrady nie sú nižšie o viac ako 1 euro voči fakturovanej sume, faktúra sa v zmysle DPH považuje za uhradenú, teda netreba k nej robiť opravu dph.
  • NEEXIST … Faktúra, ku ktorej ste vystavili opravný DAE doklad, neexistuje. Možno ste ju neskôr vymazali alebo prepísali jej číslo. Treba opraviť príslušný DAE doklad..
  • OPR% … %neuhradenej časti faktúry v EUR nezodpovedá %opravenej DPH. Ide napr. o situáciu, keď faktúra na 100+20 eur je čiastočne uhradená vo výške 60 eur, ale k DAE opravnému dokladu na -100-20 nie je vystavený ďalší DAE doklad na -50-10 eur ako oprava opravenej odpočítanej dane podľa §53b (ods.4).
   Príslušné výšky % možno vidieť v Prehľade. Pokiaľ sa obe % neodchyľujú od seba o viac ako 0,1% nepovažuje sa to za chybu OPR%

Ďalšie všeobecné informácie možno nájsť tu: https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/faq/dph

Mohlo by vás taktiež zaujímať