Aurus POZEMKY

Nástroj na zabezpečenie pôdy – základného výrobného prostriedku poľnohospodára

Prehľad o užívanej, prenajatej, prenajímanej, či vlastnej pôde

Prehľad o pôde vydanej do náhradného užívania

Prepojenie na údaje katastra

Prepojenie na register užívanej poľnohospodárskej pôdy LPIS

Tvorba a evidencia nájomných a podnájomných zmlúv

Platby nájomného za pôdu

Podpora akvizície pôdy

Mapy

Súčasťou systému sú rôzne mapy ktoré je možné vzájomne prekrývať, porovnávať a vyhodnocovať. Základnými sú mapy užívanej pôdy – LPIS, Katastrálne mapy, Mapa náhradného užívania a Ortofotomapa. Každá mapa je interaktívne prepojená s textovou časťou systému, t. j. údaj zo zoznamu mi zobrazí na mape a naopak. Napríklad vlastníka danej parcely.

Údaje evidované v systéme je možné reportovať ako tzv. tematické mapy – farebne rozlíšené skupiny parciel. Napríklad Parcely vlastníka, Parcely vlastnené vybranou skupinou vlastníkov, Mapa percentuálnej zazmluvnenosti pôdy, Mapa užívanej a nezazmluvnenej pôdy, Parcely podľa daňových sadzieb a mnohé ďalšie

V mapách je možné veľmi presne merať plochy a vzdialenosti a pohodlne zakresľovať vlastné objekty a značky.

Nájomné zmluvy

V systéme je možné automaticky, hromadne aj jednotlivo vytvárať   Nájomné zmluvy, prípadne ich dodatky pre aktuálnych vlastníkov na reálne užívanú pôdu vrátane rôznych typov príloh.

Systém eviduje celý kolobeh uzatvárania Nájomných zmlúv – kedy bola Zmluva vlastníkovi zaslaná a či resp. kedy sa podpísaná vrátila, dobu platnosti, formu úhrady … Sadzby nájomného je možné nastaviť podľa rôznych kritérií – podľa katastra, bonity pôdy, kultúry, dĺžky trvania nájomného vzťahu …

Toto všetko je možné reportovať formou zostáv ako aj tematických máp.

Slovenský Pozemkový Fond

Systém podporuje komunikáciu a uzatváranie nájomných zmlúv so SPF ako aj evidenciu platieb SPF za pôdu neznámych vlastníkov.

Platby nájomného

Každoročne najvýznamnejším úkonom pri správe pôdy je úhrada nájomného. Nájomné sa platí rôznymi formami – hotovosť, prevod na účet, zaslanie na adresu, v naturáliách. V systéme je možné pre každého zazmluvneného vlastníka zvoliť formu a termín úhrady. Hromadné platby bezhotovostne sa generujú buď do internet bankingu pri platbách na účty, alebo do súboru pre poštovú banky pre zaslanie platieb na adresu. V systéme sa vytvoria kontrolné zostavy pre účtovníctvo.

Legislatíva

Systém pracuje v súlade so zákonmi číslo 504/2003, a 396/ 2009 a vyhláškami číslo 249/ 2008 a 172/ 2018. V systéme je možné viesť a reportovať všetku predpísanú evidenciu podľa týchto zákonov a vyhlášok.

Pri evidencii vlastníkov pôdy je potrebné dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov – GDPR, k čomu je potrebný Bezpečnostný projekt. Aurus Pozemky priamo podporujú dodržiavanie ochrany osobných údajov v súlade s GDPR.

Náhradná pôda

Vydávanie pôdy do náhradného užívania ako systém na zjednodušenie návratu vlastníkov k obrábaniu pôdy výrazne skomplikoval hospodárenie dlhodobých užívateľov pôdy. Pomocou systému Aurus Pozemky pomáhame užívateľom do tohto často neprehľadného systému vniesť poriadok.

Podpora

Požiadavky našich zákazníkov robia náš produkt lepší.

Spracovanie zákazníkom dodaných údajov – Katastrálne údaje, LPIS, Náhradná pôda, Nájomné zmluvy
Pomoc pri generovaní nových nájomných zmlúv a platení nájomného
Sledovanie zmien na katastri – Monitoring LV
Individuálne aj skupinové školenia
hotline a vzdialená pomoc
Máte mimoriadny personálny výpadok? Nedarí sa Vám nájsť vhodných kandidátov na spracovanie pozemkovej agendy? Potrebujete pomoc pri jednorazovom nárazovom spracovaní? Sme tu pre Vás ako Vaši Externí odborníci na pôdnu agendu.