Doklad Tržby

Umiestnenie: Účtovníctvo - Vstupy

Logo AE Fakturacia

Typ dokladu výnosový systém vytvára automaticky po zaúčtovaní dokladov pre odberateľské faktúry (TRF = výnosy – fakturačný, TRE = fakturačno-expedičný, TRX = pokladnično-expedičný) a pokladničné doklady (TRP = výnosy – pokladničný). 

Doklad sa skladá z hlavičky, do ktorej sa zapisuje účet na stranu MD a riadkov, ktoré obsahujú jednotlivé účty so stranou DAL. Jedná sa o typ zápisu 1:N to znamená – účtuje sa jeden účet na stranu MD oproti viacerým účtom na stranu DAL.

Užívateľ má možnosť vytvárať takéto typy dokladov aj manuálne a to pomocou druhu TRU – interný tržbový doklad. Účet strany MD nesmie byť nákladový ani výnosový (účtové triedy 5 a 6).

V zozname tržbových dokladov je možné prezerať existujúce doklady a filtrovať podľa rôznych výberových kritérií.

Pri kontrolách, či už priebežných, mesačných alebo koncoročných je potrebné prechádzať hlavne chybné doklady, na ktorých chýba účet a tieto korektne zaúčtovať. Vo filtri je možné túto podmienku zadať v poli chyba ako aj ďalšie výberové kritériá – rok, perióda, typ dokladu, suma na strane MD alebo odberateľa:

Na doklade sa tento znak zobrazuje v pravom hornom rohu, pričom po vykonaní opravy zmizne:

V riadkoch tržbového dokladu je možné okrem hodnôt v eurách vidieť aj hodnoty v tzv. naturálnych ukazovateľoch, ktoré sa prenášajú z odoslaných faktúr. Príslušné stĺpce si užívateľ vyberá zo zoznamu stĺpcov:

2.1.2.017_stlpce

V prípade, že sú nastavené číselníky naturálneho účtovania, systém bude množstvá a doplnkové údaje zaúčtovávať na špeciálne naturálne účty 999. Tieto naturálne účty sú potrebné pri zostavovaní kalkulácií vlastných výrobkov, slúžia na štatistiku alebo kontrolu, či vyskladnené množstvo bolo celé aj vyfakturované.

K dokladom typu TRU – interný tržbový doklad je možné pripájať aj prílohy pomocou tlačidla uvedeného nižšie:

Taktiež je možné tržbové doklady tlačiť pomocou rovnomenného tlačidla:

Pri tlači systém predplní údaje dokladu, na ktorom je užívateľ nastavený, avšak je možné tieto kritériá zmeniť podľa potreby. Rozšírený typ tlače hlavičky a riadkov sa líši od základného v údajoch, ktoré si má možnosť užívateľ nastaviť navyše, okrem defaultne tlačených údajov. 

Do zostavy má možnosť užívateľ doplniť aj komentáre, ktoré sa zadávajú v druhej záložke pod názvom Komentáre.

V prípade, že požaduje mať v zostave viacero údajov, je nutné si zapnutí rozšírenú tlač v prvej záložke a v poslednej pod názvom Zloženie riadku definovaného užívateľom má možnosť si vybrať z ponuky stĺpcov. Odporúčame si dať zobraziť iba také množstvo údajov, ktoré budú v zostave prehľadné, čitateľné a zmestia sa na príslušnú stranu. Údaj v stĺpci názov je označenie stĺpca v systéme, ktoré nie je možné meniť. Užívateľský názov stĺpca pre potreby tlače je možné zadať v stĺpci Nadpis.

Z existujúceho tržbového dokladu má možnosť užívateľ vytvoriť kópiu pomocou tlačidla Kópia.

2.1.2.012_kopia

Na ľavej strane je uvedený pôvodný doklad a na pravej nový:

Pri práci s účtovnými dokladmi v module účtovníctvo treba mať na zreteli, že sa zaúčtované zmeny alebo nové doklady z iných podsystémov v hlavnej knihe, obratovej predvahe, zostavách, či dátových skladoch premietnu a zobrazia až po vykonaní účtovnej operatívy. Preto odporúčame pred každou kontrolou spustiť túto funkciu, aby boli v účtovníctve všetky údaje správne premietnuté. Napríklad v dátových skladoch aj zostavách na to systém upozorňuje v ľavej hornej časti okna: