Zúčtovací list

Umiestnenie: Poľnonákup - Vstupy

Okno zúčtovací list slúži na evidenciu, prezeranie a tlač existujúcich zúčtovacích listov, ktoré sú podkladom pre fakturáciu dodávateľovi.

Údaje prenesené z preberacieho listu alebo zo zoskupených preberacích listov sú spočítané (brutto, netto hmotnosti) alebo spriemerované (cena a kvalitatívne parametre). Ako dátum dodania sa na ZuL poznačí dátum dodania v poradí z posledného preberacieho listu a v rámci neho ten najvyšší dátum z riadkov.

V zozname ZuL je možné prezerať existujúce doklady, ktoré je možné aj filtrovať:

V zoznamovej časti okna je možné vidieť základné údaje ZuL a v dolnej časti sa zobrazujú riadky.

Na riadkoch je možné meniť jednotkovú cenu v prípade potreby cez pravé tlačidlo na myši:

Pomocou voľby Zmena ceny užívateľ zmenu vykoná:

Po vykonaní zmeny systém prepočíta cenu aj v hlavičke ZuL:

ZuL je možné vymazať iba takým spôsobom, že sa najprv vymažú jeho riadky a potom hlavička pomocou voľby výmaz cez pravé tlačidlo na myši

V tomto menu je možné vyvolať aj zoznam ZuL (to isté okno ako cez panel nástrojov) alebo je možné skopírovať hodnotu bunky (ide o skopírovanie hodnoty v stĺpci, kde túto voľbu užívateľ zvolil).

V okne ZuL je možné prostredníctvom súvisiacich dokladov zobraziť všetky preberacie listy, z ktorých bol ZuL vytvorený:

Tlač

ZuL je možné tlačiť pomocou tlačidla tlač, ktoré sa nachádza v okne:

Po zvolení tlače ľavým tlačidlom na myši systém zobrazí ZuL, na ktorom bol užívateľ nastavený. V prípade, že sa zvolí pravé tlačidlo na myši, systém predplní údaje z dokladu, na ktorom bol užívateľ nastavený ale v prípade potreby je možné tieto kritériá pre tlač zmeniť. Je možné zadať interval pre rok/periodu, číslo dokladu OD-DO, dátumy ako aj dodávateľa a konečného príjemcu:

V záložke zloženie riadku dokladu sú prednastavené údaje, ktoré sa tlačia, ale taktiež v prípade potreby je možné tieto zmeniť.

Zmeniť zloženie je možné cez výber stĺpcov z ponuky, ktorá sa vyvoláva cez tlačidlo na konci každého poľa s nižšie uvedeným označením:

Po zadaní potrebných údajov systém zúčtovací list/listy zobrazí na obrazovke:

Tlač ZuL je možné vyvolať aj cez menu Výstupy/Zúčtovací list: