Formulár INTRASTAT

Umiestnenie: Fakturácia - Výstupy

Zostava je mesačná a je podkladom pre formuláre INTRASTAT 2-12 Hlásenie o odoslaní tovaru a 4-12 Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru, obsahuje údaje o odoslanom tovare, ktorý bol dodaný z tuzemska do iných členských štátov EÚ.

Parametre na úvodnej obrazovke:

Rok – rok, v rámci ktorého sa formulár podáva

Perióda – perióda, v rámci ktorej sa formulár podáva

Dátum dodania – zadáva sa obdobie kalendárneho mesiaca Od Do (dátum dodania na faktúre)

Typ výstupu – v tomto poli sa vyberá typ výstupu:

0 – zobrazí kumulatívny výpis údajov za IČ DPH partnera

1 – zobrazí položkový rozpis podľa čísla faktúr

5 – je samotný xml výstup, ktorý je možné následne naimportovať do programu INTRASTAT-CS

Vypísať len chybné – pomocou tejto voľby je možné si dať zobraziť na obrazovku iba chybné záznamy, t.j. záznamy, ktoré sú neúplné a chýbajú na nich dôležité údaje, ktoré formulár pri importe do programu INTRASTAT –CS povinne vyžaduje. V zostave sa zobrazí v poslednom stĺpci typ chyby. Bližší popis chýb je možné vidieť v spodnej časti zostavy, podľa ktorého je možné údaje doplniť.

Hlásenie – nastavuje sa typ formulára :

  • Hlásenie o odoslaní tovaru – INTRASTAT 2-12
  • Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru – INTRASTAT 4-12

Po spustení zostavy sa pripravia údaje zo zoznamu odoslaných faktúr typu „FOE“, ktorých dátum dodania je v zadanom intervale. Zároveň sa hľadajú len také, na ktorých je v adrese odberateľa uvedený niektorý z členských štátov EÚ. Nie je podstatné, či odberateľ je alebo nie je registrovaný ako platiteľ DPH. 

Upozornenie:
Na to, aby boli v zostavách všetky potrebné údaje dotiahnuté a správne zobrazené, je nutné mať v systéme a na dokladoch vykonaných niekoľko nastavení. Prvou a základnou podmienkou pre správne zobrazenie je používanie číselníka materiálov v systéme. Ak firma nepoužíva číselník materiálov, hlásenie zo systému nebude možné získať.

Dôležité nastavenia:

  • v číselníku materiálov je nutné mať pre tovary predávané do krajín EÚ

nastavený príslušný kód colného sadzobníka z číselníka colných sadzobníkov:

  • ďalej, v číselníku materiálov je potrebné mať zadané aj prípadné expedičné merné jednotky v prípade, ak sú odlišné od základnej mernej jednotky (napríklad eviduje sa v KG ale predáva a expeduje v kusoch, baleniach, paletách a pod.).

Je nutné mať tieto údaje zadané, inak systém neprepočíta hmotnosť na kilogramy do intrastat hlásenia. V tomto hlásení je totiž vykazovaná merná jednotka = KG.

  • na odberateľovi v číselníku odberateľov/dodávateľov v záložke Doplňujúce údaje je potrebné mať zadaný príslušný spôsob dopravy z číselníka, ktorý sa pri vystavovaní faktúry automaticky predplní do hlavičky dokladu (záložka Ostatné). V číselníku spôsobov je tiež potrebné mať vyplnený stĺpec KOD INTRASTAT: 
  • v hlavičke faktúry typu FOE v záložke KVDPH je potrebné doplniť údaje v sekcii „Údaje pre INTRASTAT“ – „Druh obchodu A/B“ a „Dodacie podmienky“ :
  • v číselníku predajných miest treba mať zadané kódy regiónu pre potreby triedenia

Do zostavy nie sú zahrnuté nasledovné typy faktúr – penalizačné, predfaktúry , interné a vrátené.

V prípade formulára 2-12 Hlásenie o odoslaní tovaru sú v zostave údaje zotriedené podľa kľúča:
Kód tovaru – Opis tovaru – SUMA – Členský štát určenia – Región – Hmotnosť v KG – Množstvo v dodatkových jednotkách – Druh obchodu A/B – Dodacie podmienky – Druh dopravy – IČ DPH – Číslo FOE faktúry

Popis stĺpcov zostavy v prípade formulára 2-12:

Por.

poradové číslo položky

Kód tovaru

osemmiestny kód z „colného sadzobníka“ prislúchajúci k danému tovaru

Opis tovaru

slovný opis tovaru (program ho preberá z riadku faktúry)

Suma DM

úhrnná fakturovaná suma v domácej mene bez dane za daný tovar, členský štát, región, druh obchodu, dodaciu podmienku a druh dopravy. Zaokrúhľuje sa nadol

Štát

ISO kód členského štátu, do ktorého bol uskutočnený vývoz

Región

kód regiónu pôvodu. Región sa do zostavy dostane na základe predajného miesta, uvedeného na príslušnej faktúre

Hmotnosť (kg)

čistá hmotnosť tovaru v kg. Program ju uvedie, ak na príslušnom riadku faktúry je tovar uvedený v mernej jednotke „kg“, prípadne v pomocnej mernej jednotke. Nezáleží pritom na tom, či ide o hlavnú alebo o pomocnú mernú jednotku, systém to prepočíta

Množ.v dod.MJ

množstvo tovaru v dodatkovej mernej jednotke. Program do stĺpca napočíta množstvo v inej mernej jednotke ako „kg“ (súvzťažnej s „kg“), ak je na príslušnom riadku faktúry uvedené

Druh obch.A/B

druh obchodu podľa zadaných údajov v záložke KVDPH na hlavičke faktúry

Dodacie podm.

dodacie podmienky podľa zadaných údajov v záložke KVDPH na hlavičke faktúry

Doprava

druh dopravy podľa zadaných údajov v záložke Ostatné na hlavičke faktúry

IČ DPH

IČ DPH partnera

Číslo FOE faktúry

pri položkovom rozpise údajov systém zobrazuje číslo odberateľskej faktúry do EU

Chyby

v prípade chybných/neúplných údajov sa v tomto stĺpci zobrazuje typ chyby

V prípade formulára 4-12 Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru je uvedených iba 10 tovarov s najvyššou celkovou sumou, ostatné sú skumulované a uvedené pod spoločným kódom 9950 00 00.

Údaje sú v zostave zotriedené podľa nasledovného kľúča:  Kód tovaru – Členský štát určenia 

Popis stĺpcov zostavy v prípade formulára 4-12:

Por.

poradové číslo položky

Kód tovaru

osemmiestny kód z „colného sadzobníka“ prislúchajúci k danému tovaru. Takto je uvedených 10 najvýznamnejších tovarov z hľadiska výšky fakturovanej sumy. Ostatné tovary sú skumulované pod spoločným kódom 9950 00 00

Suma DM

úhrnná fakturovaná suma v domácej mene bez dane za daný tovar a členský štát. Zaokrúhľuje sa nadol

Štát

ISO kód členského štátu, do ktorého bol uskutočnený vývoz