Rozbor nákladov a výnosov

Umiestnenie: Účtovníctvo - Výstupy

Prostredníctvom tejto rozborovej zostavy je možné odsledovať priebežný stav nákladov/výnosov (aj vnútropodnikových) a naturálnych ukazovateľov množstva v príslušných merných jednotkách za štruktúry, ako je stredisko (závod alebo podnik), výkon, stroj (zákazka alebo technológia) alebo za skupinu týchto štruktúr.

Rozbory sú podkladom pre zostavenie kalkulácií vlastných výrobkov podniku, je teda potrebné, aby sa náklady a výnosy na ne sledovali (účtovali) za celé produkčné (hospodárske) obdobie, v opačnom prípade sa záznamy do zostavy nedostanú. V rámci hierarchie sa náklady/výnosy účtujú na úrovni strediska, výkonu a stroja (zákazka, technológia).

V prvej záložke okna pre tlač sa zadávajú nasledovné údaje:

Stroj/Výkon

prostredníctvom zvoleného čísla sa určuje poradie zoskupovaných údajov za nákladové štruktúry. Ak je napríklad v poli STROJ zadané číslo 1. a v poli VÝKON číslo 2, tak systém bude prvotne zoskupovať údaje podľa STROJ-a a druhotne podľa VÝKON-u. Ak by bolo poradie zadané naopak, systém by prvotne zoskupoval údaje podľa VÝKON-u a druhotne podľa STROJ-a. Ak je zadaná hodnota 0 v niektorom z polí, skupiny za nákladovú štruktúru systém nebude vytvárať.

2.3.5.003_prehladove kriteria

Hierarchia

v prípade, ak má podnik viacero úrovní a jednotiek v rámci firemnej organizačnej štruktúry ako napríklad podnik, závod, stredisko, je možné zadať príslušnú, podľa ktorej bude systém zostavu tlačiť.

2.3.5.004_hierarchia

Význam jednotlivých hodnôt:
1 – znamená, že sa zostava vytvorí za podnik ako celok
2 – znamená, že sa zostava vytvorí podľa jednotlivých závodov
3 – znamená, že sa zostava vytvorí podľa jednotlivých stredísk

Za skupiny

voľba znamená, či sa bude zostava tvoriť za skupinu zvolenej úrovne hierarchie, ktorá je zadaná v poli hierarchia.

Význam jednotlivých hodnôt:
1 – znamená, že sa zostava vytvorí za podnik ako celok
2 – znamená, že sa zostava vytvorí za skupinu závodov
3 – znamená, že sa zostava vytvorí za skupinu stredísk

Rozdelenie organizačných jednotiek do skupín sa vykonáva v module Správca/Číselníky/Číselník organizačných jednotiek (skupiny pre RV, ŽV, pomocnej výroby, skupiny odbytu a pod..).

Rok

je to povinný údaj, účtovné zostavy sa tlačia vždy za konkrétny rok. Rok je štandardne nastavený na kalendárny a obsahuje 13 periód. V 13. perióde sú viditeľné len automaticky vytvorené obraty uzatvárania účtov hlavnej knihy. Z tohto dôvodu pri nastavení filtra 1-13 budú konečné zostatky účtov nulové.

Perióda od-do

je to povinný údaj, zadáva sa interval mesiacov (alebo kvartál, polrok, cely rok), za ktoré sa požadujú údaje tlačiť

V prípade, ak užívateľ potrebuje porovnať údaje v rámci viacerých rokov, pre tieto účely odporúčame použiť tzv. Dátové sklady

Účet

ak užívateľ požaduje vytvoriť zostavu len pre konkrétne účty, môže zadať konkrétny účet, prípadne interval syntetických/analytických účtov. Ak nezadá nič, vytlačia sa všetky aktívne používané účty. V tomto poli je možné použiť viacnásobný výber:

Dávka

 v poli je možné zadať po rozbalení výber a tlač údajov len z konkrétnej dávky v rámci modulu (Majetok, Mzdy, Zvieratá a pod.):

Pre potreby výberu všetkých dávok, ktoré sa týkajú jedného modulu je možné použiť znak * (hviezdička) za prvými dvomi číselnými znakmi, čo znamená, že systém vyberie všetky dávky za daný modul, napr. -3* (dávku -30…, -31…, -32…. a pod.)

Bez počiatočného stavu

pomocou prepínacieho tlačidla je možné zapnúť zobrazovanie počiatočných stavov účtovných tried 5/6 pri nedokončenej výrobe. Rozbory ich na rozdiel od hlavnej knihy obsahujú, vytvárajú sa pri automatickom účtovaní prevodu nedokončenej výroby z minulého roka do aktuálneho.

Ďalej sa zadáva rok, perióda, účet a dávka z príslušného podsystému. V záložke V reporte zobraziť je možné zadať súčty, typ zobrazovania stĺpcov a stránkovanie.

2.3.5.006_vyber stlpcov

V záložke Ďalšie výberové kritériá je možné zadať konkrétne výberové kritériá pre zadanie závodu, strediska alebo ich skupiny, ďalej výkonu, stroja a technológie. Je možné zadať podmienku pre výber mernej jednotky.

V záložke Oddeľovacie znaky a názov je možné zadať iný názov zostavy, ako je defaultne predplnené a oddeľovacie znaky pre prehľadnejšiu zostavu.

Polia, ktoré sú v okne podfarbené modrou farbou má možnosť užívateľ ukladať do šablón. Pri výbere príslušnej šablóny budú tieto údaje systémom automaticky predplnené.

V prípade, ak je v hlavičke zostavy uvedená poznámka OPER., znamená to, že bola vytvorená v neuzavretej perióde a údaje v nej nemusia byť finálne.

Ak je perióda uzavretá, poznámka sa netlačí:

Zostavu je možné okrem tlačovej podoby na obrazovku prezentovať aj v podobe Prehľadov alebo v Excelovskej tabuľke.

Užívateľ má možnosť používať aj šablóny, ktoré systém štandardne ponúka: