Kontrolný výkaz

Umiestnenie: Dane - Výstupy - Zostavy

Kontrolný výkaz sa podáva za každé zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), za ktoré je platiteľ dane povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz sa podáva iba elektronickou formou prostredníctvom aplikácie elektronickej podateľne finančnej správy.

Systém vytvára Kontrolný výkaz DPH na základe daňových dokladov zapísaných v oknách Pokladňa, Odoslané faktúry, Došlé faktúry, DAE – daňové doklady externé a DAP – daňové doklady o použití . Do kontrolného výkazu vstupujú doklady, ktoré boli nahraté do periódy, ktorá spadá do zvoleného obdobia a majú priradené príslušné členenie KV DPH v poli Oddiel KV DPH.

Oddiel KV DPH

Napĺňanie tohto poľa v systéme funguje automaticky a to tak, že v prípade ak nie je vyplnené, znamená to štandardné naplnenie do kontrolného výkazu podľa zadaných údajov na doklade a v číselníkoch, ktoré môžu ovplyvniť jeho smerovanie. V prípade, ak užívateľ požaduje zaradenie dokladu do výkazu ovplyvniť a nasmerovať ho do iného oddielu/sekcie, je nutné do poľa oddiel KV DPH zadať konkrétne označenie. Na základe tohto členenia bude doklad vstupovať do príslušnej sekcie výkazu. Kontrolný výkaz DPH pozostáva z častí A., B., C. a D., pričom každá z týchto častí obsahuje jednotlivé sekcie, do ktorých sa uvádzajú príslušné údaje.

Pre správne napĺňanie je potrebné mať nastavené aj ďalšie údaje, ktoré sú nižšie uvedené:

  • v module Sklad/Vstupy/Číselník materiálov skrátený – doplňte DRUH TOVARU, ak dodávate:
    MT = Mobilné telefóny, IO = Integrované obvody. Doplnenie urobte aj v prípade, ak by neprišlo k prenosu daňovej povinnosti (§69 ods.12 písm.h/ a i/).
    ALEBO,
  • v Číselníku materiálov skrátený si doplňte kód COLNÉHO SADZOBNÍKA, ak dodávate tovar patriaci do – kap.10 Obilniny – kap.12 Semená, zrná, plody, liečivé rastliny, slama a krmoviny – kap.72 Železo a oceľ – kap.73 Predmety zo železa a ocele. Postačuje napojenie na prvé 4 miesta kódu, napr. 1006 – Ryža, netreba hlbšiu špecifikáciu o akú ryžu sa jedná. Doplnenie urobte aj v prípade, ak by neprišlo k prenosu daňovej povinnosti (§69 ods.12 písm.f/ a g/).
  • v module Pokladňa/Číselník pokladní si doplňte DKP pre KVDPH pre všetky pokladne, ktoré sú ERP. Týka sa to nie len interných ‚F‘ – pokladní, ale aj externých ERP pokladní, ktoré nemajú príznak ‚F‘. Ak ste doteraz externé ERP pokladne nemali v číselníku pokladní, tak si ich zaraďte – najlepšie s typom ‚ ‚ (prázdna hodnota).

DPH-Príjmové PO-doklady z ERP pokladne pôjdu do odd. D.1 KVDPH
DPH-Príjmové PO-doklady z inej pokladne (nie ERP) pôjdu do odd. D.2 KVDPH
DPH-Výdavkové PO-doklady z inej pokladne (nie ERP) pôjdu do odd. B.3 KVDPH
Interná zostava KVDPH bude okrem obratu evidovaného všetkými ERP vypisovať aj obraty za každú ERP osobitne. Bude to z dôvodu kontrol.

  • na ostatných dokladoch je v systéme zaradenie do výkazu vykonávané systémom automaticky resp. užívateľom v závislosti od toho, o aké prípady sa jedná:

Odoslané faktúry:

FOD = 0%

DPH tuzemsko – prenos daňovej povinnosti a súčasne ide o vybrané druhy tovaru. Nápočet je potrebné nastaviť do KVDPH A.2. V tomto prípade je nutné použiť číselník materiálov a uvádzať množstvo a MJ. Ďalej, dopísať text „prenesenie daňovej povinnosti“ a uviesť výnimku 16 = Príjemca platí daň.

FOD = 0%

DPH tuzemsko – prenos daňovej povinnosti ale nejde o vybrané druhy tovaru. Tento typ prípadu nevchádza do KVDPH. Je nutné dopísať do faktúry text „prenesenie daňovej povinnosti“ a uviesť výnimku 16 = Príjemca platí daň.

FOD ostatné

 (nie 0% dph) – nápočet do KVDPH ide do sekcie A.1

FOD ostatné

doklad s odberateľom, ktorý má nastavený prepínač „Fyzická osoba“ a je bez IČO/DIČ/IČ DPH pôjde do oddielu KVDPH D.2. Toto systém napĺňa už pri nahrávaní dokladu.

FOD Dob/Ťar

je nutné vypĺňať údaj o pôvodnom doklade KVDPH (D/Ť). Ide do sekcie KVDPH C.1.

FOE

0% DPH nevchádza do KVDPH pri tomto type prípadu. Pre nenulové sadzby DPH ide nápočet do KVDPH A.1. (SVDPH,3obch)

FOE Dob/Ťar

vypĺňajte pôvodný doklad KVDPH (D/Ť), ide do sekcie KVDPH C.1.

FOZ

nevchádza do KVDPH (vývoz)

V prípade, že užívateľ požaduje, aby doklad konkrétny nevstupoval do kontrolného výkazu, môže na ňom nastaviť v hlavičke/záložka KVDPH/pole oddiel KVDPH príznak „VYS“:

Došlé faktúry:

FDD,FDE,FDZ – nápočet ide do sekcie KVDPH B.1, B.2. Odporúčame kontrolovať „IČ DPH“ dodávateľa. AK sa jedná od Dob/Ťar je potrebné vypĺňať pôvodný doklad KVDPH (D/Ť), tento prípad ide do sekcie KVDPH C.2
V prípade, že užívateľ požaduje, aby doklad konkrétny nevstupoval do kontrolného výkazu, môže na ňom nastaviť v hlavičke/záložka KVDPH/pole oddiel KVDPH príznak „VST“:

Daňové doklady externé/o použití:

Daňové doklady externé/o použití
DAP -VÝSTUP – vypĺňajte pole „Pokladňa ERP“ v prípade centových korekcií alebo externých ERP, nápočet je potrebné nasmerovať do KVDPH D.1.
– V prípade nevyplneného „IČ DPH“ odberateľa sa bude doklad chápať ako zjednodušený – vtedy pôjde nápočet do KVDPH D.2
– V prípade vyplneného „IČ DPH“ – nápočet KVDPH A.1,
– v prípade D/T vypĺňajte aj „Pôvodný doklad dodávateľa“ – nápočet KVDPH C.1
DAE – VSTUP
– V prípade nevyplneného „IČ DPH“ dodávateľa sa bude doklad chápať ako zjednodušený – nápočet KVDPH B.3.
– V prípade vyplneného „IČ DPH“ – nápočet KVDPH B.2.
– V prípade D/Ť vypĺňajte aj „Pôvodný doklad KV DPH (D/T)“ – nápočet KVDPH C.2

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré systém vyžaduje pre správne vytvorenie kontrolného výkazu DPH, je potrebné mať spustenú aj daňovú operatívu (menu Výpočty/Daňová operatíva) po ktorej je možné výkaz dať vypočítať.

Odporúčame najprv zobraziť na obrazovku tzv. Výpis chybných záznamov cez existujúcu šablónu (alebo cez voľbu Vypísať len chybné), v ktorom sa v prípade chybných alebo neúplných údajov vypíšu doklady.

V zostave v stĺpci CHYBA na riadkoch je zobrazený príznak, ktorý upozorňuje na to, o aký typ nezrovnalosti sa jedná. Na konci samotnej zostavy je uvedený zoznam chýb aj s popisom, ktorá skratka čo znamená:

Chyby, ktoré majú na začiatku uvedený výkričník sú také typy chýb, ktoré je nutné opraviť, inak finančná správa dodatočne pošle oznámenie o nekorektnosti výkazu a užívateľ bude musieť podávať opravný/dodatočný výkaz.

Chyby, ktoré majú na začiatku uvedený otáznik, sú také typy chýb, ktoré systém nekontroluje tvrdo a výkaz napriek tomu odošle. Je však na užívateľovi, aby si overil, či náhodou neprišlo k preklepu alebo neuvedeniu niektorých údajov. Môže ísť o chybu, ale aj nemusí.

Pre potreby tlače na obrazovku sa zadáva rok/perióda, typ výstupu (1-štandardná zostava na obrazovku, 4-Výstup pre DÚ-xml KVDPH 1/2017 pre tvorbu súboru na odoslanie cez eDane). Môže sa zadať aj spôsob triedenia ako aj to, čo požaduje vidieť užívateľ v zostave:

V prípade, že je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3000 eur, údaje sa dostanú vo výkaze do časti B.3.1 a v sekcii „V reporte zobraziť“ sa nezapína prepínač B.3 (Rozpis položiek podľa IČDPH dodávateľov).

V prípade, že je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3000 eur a viac, údaje je potrebné presmerovať vo výkaze do časti B.3.2, z tohto dôvodu sa v sekcii „V reporte zobraziť“ musí zapnúť prepínač B.3 (Rozpis položiek podľa IČDPH dodávateľov).

Ak požaduje užívateľ vidieť rozpis podľa dokladov pre vybrané oddiely má možnosť si zapnúť príslušnú voľbu, systém v tlačovej zostave rozpíše sumu:

Zo zoznamu šablón je možné vybrať aj ďalšiu, ktorá obsahuje všetky doklady (t.j. chybné aj správne) za príslušné obdobie a výberové kritériá, ktoré si užívateľ zadal.

Upozornenie na konci zostavy znamená, že celková daň vyčíslená v tejto zostave nemusí byť zhodná s celkovou daňou v priznaní DPH, nakoľko môže byť koeficientom upravovaná.

Odoslanie Kontrolného výkazu DPH elektronickou cestou

Po všetkých opravách dokladov je možné výkaz odoslať. Užívateľ si vyberie Rok a Periódu, za ktorú požaduje výkaz odoslať a prostredníctvom existujúcej šablóny typu XMLel.KVDPH pre DÚ od 1/2017 a po stlačení tlačidla OK – Súbor vykoná odoslanie.

Pokiaľ je na danom počítači nainštalovaná príslušná aplikácia, tak po jej otvorení sa následne otvorí aj samotný portál eDane, ktorý slúži na podávanie daňových dokumentov. Údaje sa načítajú, užívateľ ich skontroluje a pokiaľ sú korektné, výkaz odošle.

Bližší popis práce s portálom je uvedený v pomocníkovi aplikácie eDane:

Upozornenie:

Upozorňujeme užívateľov, aby vždy kontrolovali počet načítaných údajov na stránke finančnej správy, či boli všetky z modulu dane prenesené, nakoľko na stránke môže byť nastavené obmedzenie, kvôli ktorému sa nemusia načítať všetky údaje. Z tohto dôvodu odporúčame vždy porovnať počet naimportovaných záznamov každého oddielu s počtom, ktorý je uvedený pred celkovým medzisúčtom každého oddielu v štandardnej zostave KVDPH na obrazovke.