Verzia 24.01

Update 24.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 31.1.2024

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 24.01 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú ročnú uzávierku miezd za rok 2023 t.j. máte uzavretú periódu 12/2023.

Inak prechod verzie 24.01 nebude možné vykonať.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   23.04/0, 23.04/1 resp. 23.04/2

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 24.01

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:
 • pribudla možnosť tlače zostáv 15 mm od ľavého okraja papiera
 • pri exporte do Excelu zmena formátu dátumu z všeobecného formátu na dátumový formát
Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Novinky platné pre:
 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2024
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023
 • v možnosti Ročné zúčtovanie je aktualizované Daňové priznanie typu A za rok 2023 (týka sa len Aurus EKONOMIKY)

Najneskôr do konca prvej polovice mesiaca Február, bude vydaná verzia obsahujúca:

 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2023

Následne vydaná ďalšia verzia bude obsahovať:

 • Podklad pre platbu MV a VPP – štátna pomoc pre poľnohospodárov – pre mesiace 02 – 06 / 2024 (závisí od termínu schválenia v parlamente)
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023 (záleží od termínu vydania Finančnou správou)

Po vydaní následnej verzie obsahujúcej ročné zúčtovanie dane za rok 2023 pre vás pripravujeme on-line školenie k tejto problematike z pohľadu spracovania ročného zúčtovania v programe AURUS EKONOMIKA. Školenie nebude zamerané na vysvetlenie legislatívy, ale na správny postup spracovania ročného zúčtovania vzhľadom na zmeny príslušnej legislatívy.

1. Sadzba dane a zaokrúhlenie
Sadzba dane zo závislej činnosti za rok 2024

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 47537,98 Eur
 • 25% zo základu dane od 47537,99 Eur vrátane

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti sú sadzby:

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 3961,50  Eur
 • 25% zo základu dane od 3961,51 Eur vrátane

Nastavenie v module MZDY:

 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 24.01 nastavia pre daň 1 „Mesačná daň“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 3961,51 Daň plus 752,68
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené
 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 24.01 nastavia pre daň 6 „Ročná daň bežný rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 47537,99 Daň plus 9032,21
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené
 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 24.01 nastavia pre daň 7 „Ročná daň minulý rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 41445,47 Daň plus 7874,63
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené

2. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac
Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac v roku 2024 pri výpočte preddavkov na daň je 470,54  Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 24.01 nastaví konfiguračný prvok 140001 „Nezdaniteľné minimum mesačne“ na hodnotu 470,54

3. Nezdaniteľná časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2024

 • ak daňovník dosiahne základ dane do 24952,06 Eur, nezdaniteľná časť daňovníka za rok 2024 je 5646,48 Eur
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 24952,06 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2024 bude vypočítaná podľa vzorca (11884,50 – (základ dane : 4)), kde suma 11884,50 je 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.
 • ak daňovník dosiahne základ dane 47538 Eur a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2024 je 0.

Nastavenie v module MZDY:

 • priamo v programe v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2024

4. Nezdaniteľná časť – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
Maximálna suma, o ktorú sa môže znížiť základ dane je stanovená vo výške 180 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 142011 „Limit zníženia ZD o prísp. DDS“ sa nemení, platí hodnota z roku 2023, ktorá je 180

5. Minimálna mesačná mzda je od 1.1.2024 vo výške 750 Eur.

 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2024 vo výške 4,310 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 40 hodín a pre dohodára.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2024 vo výške 4,449 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 38,75 hodín.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2023 vo výške 4,597 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 37,50 hodín.

Nastavenie v module MZDY:

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 24.01 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov nastavené pole „Minimálna mzda mesačná“ na 700,00 (minimálna mesačná mzda v roku 2023), nastaví hodnota 750,00.

Upozornenie:
Pracovníkom, ktorí majú pred prechodom verzie 24.01 nastavenú inú hodnotu minimálnej mesačnej mzdy ako 700,00 je potrebné novú hodnotu alikvótne ručne vypočítať a ručne zmeniť v KS pracovníkov.

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 24.01 nastaví hodnota poľa „Minimálna mzda hodinová“ takto:
  • ak mal pracovník pred prechodom verzie 24.01 nastavenú hodnotu 4,023 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 40 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,310
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 24.01 nastavenú hodnotu 4,153 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,449
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 24.01 nastavenú hodnotu 4,291 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 37,50 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,597
 • číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 24.01 vykonajú zmeny podobným spôsobom, ako v kmeňovom súbore pracovníkov.
 • automaticky sa prechodom verzie 24.01 nastaví konfiguračný prvok 140580 „Minimálna mzda v EUR na hodinu“ na hodnotu 4,310

6. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2024 sa zvyšuje na 9128 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 24.01 prepíšu maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie s hodnotou 8477 (hodnota platná pre rok 2023) na hodnotu 9128
 • tabuľka zákonného poistenia v číselníku vzorov naplnenia kmeňového súboru – automaticky sa prechodom verzie 24.01 vykonajú zmeny podobne, ako v tabuľke zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov

7. Výška odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je v roku 2024 naďalej maximálne 380 Eur mesačne.

Upozornenie:
Od 1.1.2018 sa odvodová odpočítateľná položka uplatňuje len u zamestnancov! U zamestnávateľa sa neuplatňuje!

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145946 „Výška OP na ZP“ sa nemení, platí hodnota z roku 2023, ktorá je 380

8. Sadzba poistného na zdravotné poistenie za zamestnávateľa je od 1.1.2024 vo výške 11 %, v prípade pracovníka so zdravotným postihnutím vo výške 5,5 %.

Nastavenie v module MZDY:

 • Číselník Typy zákonného poistenia – automaticky sa prechodom verzie 24.01 pre typ poistenia 1 – zdravotné poistenie nastaví sadzba za zamestnávateľa na 11 %, sadzba za zamestnávateľa pre ZPS pracovníka na 5,5 %, sadzba za zamestnávateľa pre ZŤP pracovníka na 5,5 %
 • Číselník Vzory naplnenia kmeňového súboru – automaticky sa prechodom verzie 24.01 pre typ poistenia 1 – zdravotné poistenie nastaví sadzba za zamestnávateľa na 11 %, sadzba za zamestnávateľa pre ZPS pracovníka na 5,5 %, sadzba za zamestnávateľa pre ZŤP pracovníka na 5,5 %
 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 24.01 pre typ poistenia 1 – zdravotné poistenie nastaví sadzba za zamestnávateľa na 11 %, ak mal pracovník pred prechodom 24.01 nastavenú sadzbu 10 % alebo sa nastaví sadzba 5,5 %, ak mal pracovník pred prechodom nastavenú inú nenulovú sadzbu ako 10 %

9. Minimálny preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie je v roku 2024 suma 40,32 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145949 „Minimálny preddavok na ZP“ sa prechodom verzie 24.01 nastaví na hodnotu 40,32

10. Odvodová odpočítateľná položka na sociálne poistenie je maximálne 200 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145941 „Výška OOP (odvodová výnimka“ sa nemení, platí hodnota z roku 2023, ktorá je 200

11. Odvodová odpočítateľná položka na sociálne poistenie pri sezónnej práci je maximálne 652 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145943 „Výška OOP DoPČ sezónne práce“ sa prechodom verzie 24.01 nastaví na hodnotu 652

12.Príspevok na rekreáciu za rok 2024 je najviac vo výške 275 Eur pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna výška príspevku alikvótne kráti.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145960 „Max.výška prísp.na rekreáciu“ sa nemení, platí hodnota nastavená z roku 2023, ktorá je 275

13. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa za rok 2024 je najviac vo výške 275 Eur pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna výška príspevku alikvótne kráti.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145961 „Max.výška prísp.na šport“ sa nemení, platí hodnota nastavená z roku 2023, ktorá je 275

14. Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie je od 1.10.2023 je najmenej 3,22 Eur a najviac 4,29. Platí to aj od 1.1.2024

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145965 „Mimálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ sa nemení, platí hodnota 3,22
 • konfiguračný prvok 145966 „Maximálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ sa nemení, platí hodnota 4,29

15. Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je v roku 2024 85,7424 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 24.01 nastavený konfiguračný prvok 140121 „Maximálny možný denný VZ“ na 85,7424

16. Daňový bonus na dieťa sa od 1.1.2024 nemení, naďalej platí 

 • na jedno dieťa vo veku do 18 rokov je výška 140 Eur
 • na jedno dieťa vo veku od 18 rokov je výška 50 Eur

Súčasne je daňový bonus najviac

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka Príbuzní v kmeňovom súbore pracovníkov – nastavenia sa pre rok 2024 nemenia
 • číselník Typy príbuzenských vzťahov – nastavenia sa pre rok 2024 nemenia

Mzdové príplatky od 1.1.2024

… sa v percentuálnej sadzbe nemenia. Ak používate nami zavedené druhy miezd pre príplatky v percentuálnej sadzbe, tak prechodom 24.01 sa v týchto druhoch miezd nič nemení. Ak používate vlastné Vami založené druhy miezd s konkrétnou sadzbou v Eur, tak nižšie uvádzame minimálne sadzby príplatkov v eurách za každú hodinu práce (sú naviazané na minimálnu mzdu)

 • Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu je 2,155 Eur, pri derogačnej klauzule 1,9395 Eur
 • Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu je 4,310 Eur, pri derogačnej klauzule 3,879 Eur
 • Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v noci ak nejde o rizikovú prácu je 1,724 Eur, pri derogačnej klauzule 1,5085 Eur
 • Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v noci ak ide o rizikovú prácu  je 2,155 Eur.
 • Náhrada za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska  je 0,862 Eur.
 • Sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce je 0,862 Eur.
 • Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok pre dohodára je 4,310 Eur.

Uzávierka – Vrátenie uzávierky

 • bola doplnená kontrola, ktorá spočíva v nemožnosti vrátiť uzávierku do periódy 12/2023, ak máte na inštalácii verziu 24.01

Výstupy – Dane – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

 • prechodom 24.01 pribudlo nové tlačivo potrebné pre rok 2023. Žiadosť za rok 2023 môžete vytlačiť aj samostatne za pracovníka v kmeňovom súbore pracovníkov v možnosti Ročné zúčtovanie.

Poznámka:
ak si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023, tak túto skutočnosť uvedie v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v časti VIII Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca. Časť IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky sa v tomto prípade nevypĺňa! Túto informáciu nájdete TU…


Číselníky – Charakteristiky miezd

 • pribudla nová charakteristika mzdy 260 – RD, OD bez materského (výkaz ZP), ku ktorej boli priradené druhy miezd
  • 4260 – Rodič.dov. bez materského
  • 4679 – Otcov. Dov bez materského (nový druh mzdy, pozrite nižšie)

Charakteristiky mzdy sa využíva v mesačnom výkaze ZP a zabezpečí, že sa dni uvedené v druhoch miezd 4260 a 4679 neuvedú do počtu dní v riadku mesačného výkazu ZP.


Číselníky – Druhy miezd

 • od 1.9.2023 sa skončilo vyplácanie pandemického ošetrovného. Z uvedeného dôvodu prechodom verzie 24.01 bol stopnutý druh mzdy 4655 – Ošetrovné 55% PANDÉMIA
 • pribúda nový druh mzdy 4679 – Otcov. Dov bez materského
  Druh mzdy použijete v doklade Náhrady príjmu pri PN vtedy, ak pracovník čerpá otcovskú dovolenku bez dávky materské.
  Druh mzdy sa zavádza kvôli zmene vo vykazovaní počtu dní, za ktoré sa platí poistné v mesačnom výkaze do Sociálnej poisťovne. Na rozdiel od roku 2023 bude platiť od 1.1.2024, že pracovníkovi v prípade otcovskej dovolenky bez materského poistenie trvá, teda neuplatňuje sa vylúčená doba platiť poistné.
  Viac informácií máte k dispozícii v číselníku druhov miezd v záložke Komentár k druhu mzdy.
 • pre druh mzdy 4675 je zmenený názov na Otcovská dov. s materským a aktualizovaný Komentár k druhu mzdy.
 • pre druh mzdy 4677 – Rodič.dov. otca-materské je aktualizovaný Komentár k druhu mzdy, v ktorom sú popísané zmeny pre druh mzdy od 1.1.2024. Zároveň pre tento druh mzdy pribúdajú do tabuľky odpočítateľných dní všetky typy poistenia od 1 do 9.

Inštitúcie – Zdravotné poisťovne –  Mesačný výkaz preddavkov

 • do výkazu pre ZP bolo zapracované vykazovanie počtu dní v prípade čerpania otcovskej alebo rodičovskej dovolenky bez poberania dávky materské. V týchto prípadoch sa počet dní vo výkaze pre ZP nevykazuje, pracovník sa stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia, tj. na tieto dni ho zamestnávateľ zo zdravotného poistenia odhlási ako zamestnanca a po skončení RD/OD bez poberania materského zamestnávateľ pracovníka znovu do ZP prihlási ako zamestnanca.

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • v možnosti Ročné zúčtovanie je aktualizované Daňové priznanie typu A za rok 2023 (týka sa len Aurus EKONOMIKY)
 • v možnosti Ročné zúčtovanie je aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania pre rok 2023

Poznámka:
V možnosti Nástup je tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti… Tlačivo z roku 2023 platí aj pre rok 2024.


Inštitúcie – Finančná správa –  Mesačný prehľad o dani

 • pre rok 2024 vydalo MF SR nový vzor tlačiva Prehľad, v ktorom sú oproti starému tlačivu používanému v rokoch 2019 až 2023 tieto zmeny:
  • pribúda riadok 1a – Suma preddavkov na daň z príjmov podľa § 5 ods. 4 ZDP
   V tomto riadku do stĺpca „Dátum/Mesiac“ uvediete mesiac a rok, v ktorom zamestnávateľ , ktorý je platiteľom dane podľa § 5 ods. 4 ZDP, prijal doklad preukazujúci príjem zamestnanca. Do stĺpca „Suma“ uvediete sumu preddavkov na daň (bez započítania vyplateného daňového bonusu na deti), ktoré zamestnávateľ na základe dokladu preukazujúceho sumu zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti odvedie správcovi dane.
   Riadok 1a v prípade potreby vyplňte vo Vstupe prehľadu ručne.
  • v riadku 8 pribúda zaškrtávacie políčko „Uplatňujeme §40 ods. 8“, ktoré:
   • Zaškrtnete, ak odvod preddavkov na daň znižujete o preddavky na daň, ktoré ste v predchádzajúcich mesiacoch odviedli vyššou sumou
   • Nezaškrtnete, ak ste požiadali správcu dane o vrátenie tejto sumy
  • Nové tlačivo „Prehľad“ pre rok 2024 bolo zapracované do elektronickej formy (XML súbor). Pre elektronickú formu posielania Prehľadu pribudli vzorové šablóny
   • 1001945 „XMLel.Prehľad Edge od r.2024“
   • 1001946 „XMLel.Prehľad od r. 2024“
   • 1001947 „XMLelJ.Prehľad od r.2024“

Poznámka:
Od verzie 24.01 je zrušená tlač PDF súborov – 1. a 2. strana a Potvrdenie o podaní hlásenia v programe Aurus EKONIMIKA a Aurus EKOPACKET. Spomínané súbory (Prehľad a Potvrdenie o podaní) si môžete vytlačiť po elektronickom odoslaní XML súboru priamo v aplikácii eDane alebo na príslušnej stránke Finančnej správy po načítaní XML súboru.

Koniec modul MZDY

Modul ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:
 • Priznanie DPPO pre rok 2023 vrátane jeho podávania na Finančnú správu
 • doklad Plány s príslušnou funkcionalitou ako je tlač, kópia …
 • pribudli nové štatistické výkazy – koncoročné za rok 2023 a mesačné/kvartálne za rok 2024:

82 Poľ 1-01 r.2023
83 Poľ 18-01 r.2023

85 Osev 3-01 r.2023
94 VTS 1-12 r.2024

97 Poľ 1-04 r.2024
98 Prod 3-04 r.2024

 •  a ďalšie …..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Upozornenie:

Chceme pripomenúť, že v automatizovanom výpočte tvorby rezerv na nevyčerpané dovolenky k 1.1.2024, ktoré sa vykonáva v module mzdy sú použité sadzby pre zdravotné poistenie platné ešte pre rok 2023. Teda 10% resp. 5% pre osoby so zdravotným postihnutím.

Keďže od roku 2024 platia nové sadzby, teda 11% resp. 5,5%, je potrebné ešte v 12/2023 doúčtovať rozdiel interným účtovným dokladom.


Príklad 1 – Pracovník mal na konci roka 2023 10 dní nevyčerpanej dovolenky.
Program vypočítal nevyčerpanú dovolenku minulého roka 1000, eur a nevyčerpané poistné 352, eur (sadzba 35,2 %)
V 12/2023 doúčtujte cez interný účtovný doklad (NAU) 524002 / 323900 10, eur (sadzba 36,2%)


Automatizované rozpúšťanie rezerv pri čerpaní dovoleniek starého roka bude v roku 2024 tiež používať sadzby poistného platné pre rok 2023.
Aj tu je potrebné rozdiel doúčtovať interným účtovným dokladom. Môžete tak robiť každý mesiac alebo raz na konci roka 2024.


Príklad 2 – Pracovník vyčerpal 5 dní starej dovolenky v marci a ďalších 5 dní v apríli roka 2024.
V 3/2024 zaúčtujete cez interný účtovný doklad (NAU) 524020 / 323900 -5, eur … pozor, znamienko mínus a iná analytika
V 4/2024 zaúčtujete cez interný účtovný doklad (NAU) 524020 / 323900 -5, eur … pozor, znamienko mínus a iná analytika

Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Modul BANKA

Novinky platné pre:
 • do programu pribudol Dátový sklad Bankových Pohybov

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul BANKA

Modul DANE

Novinky platné pre:
 • do programu vo Vstupoch pribudli nové funkcie Neuplatnená DPH a Účely použitia §54 DPH. Druhé spomenuté slúži na evidenciu zmien účelov použitia investičného majetku podľa zákona o DPH
 • do programu vo Vstupoch v časti Daňové priznania – Priznania DMV pribudlo daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023. Priznanie možno automatizovane vyplniť aj odoslať
 •  a ďalšie …..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul DANE

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • nová konfigurácia 460512 Default forma úhrady pre došlé faktúry. Prechodom bude prednastavená na hodnotu 2 – prevodný príkaz
 • pri tlači Ťarchopisu sa tlačí aj číslo pôvodnej faktúry
 • v dátovom sklade Faktúr pribudli filtre Nespárované faktúry a Nevysporiadané predfaktúry
 • pri zakladaní nového tovaru cez + na riadku dokladu sa použije Fakturačný(nový) číselník Tovarov / Služieb a zároveň pribudlo tlačidlo Použiť, ktoré novozaloženú položku návratom spať na riadok dokladu automaticky aj použije
 • a ďalšie …..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Modul EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • pri zakladaní nového tovaru cez + na riadku dokladu sa použije Expredičný (nový) číselník Tovarov / Služieb a zároveň pribudlo tlačidlo Použiť, ktoré novozaloženú položku návratom spať na riadok dokladu automaticky aj použije
 • v Cenníkoch pre ceny tovarov pribudli polia PLU/EAN a EAN/PLU
 • a ďalšie …..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul EXPEDÍCIA

Modul Správca

Novinky platné pre:
 • v menu Periódy pribudlo podmenu Uzávierky modulov – nejde o spúšťanie uzávierok ale o bližšie informácie o ich vykonávaní
 • do konfigurácií pre každého užívateľa v záložke Iba pre AE pribudla možnosť nastavenia posunu štandardnej tlače o príslušný počet znakov pre posunutie tlače vpravo
 • a ďalšie …..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul SPRÁVCA

Modul Sklad

Novinky platné pre:
 • Doklad precenenia s vylepšenou funkcionalitou oproti textovej verzii
 • pri zakladaní nového tovaru cez + na riadku dokladu sa použije Skladový (nový) číselník Tovarov / Služieb a zároveň pribudlo tlačidlo Použiť, ktoré novozaloženú položku návratom spať na riadok dokladu automaticky aj použije
 • vo Výpočtoch pribudlo nové podmenu Stornované pohyby, slúžiace na mazanie stornovaný pohybov na dokladoch
 • a ďalšie …..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul SKLAD

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.