Zápočty - Generovanie

Umiestnenie: Banka - Výpočty

V systéme je možné vytvárať dva druhy zápočtov a to:

  • odberateľský, ktorého návrh je možné vytlačiť a zaslať odberateľovi na odsúhlasenie (generuje sa bankový výpis typu ZO)
  • dodávateľský, ktorý po odsúhlasení s dodávateľom užívateľ vytvára manuálne priamo v bankovom výpise ako typ dokladu ZD

Odberateľský zápočet:

V-len vypočítanie zostavy:

V poli „Čo urobiť“ je nutné najprv zadať V – len vypočítať zostavu, čo znamená, že systém informatívne ponúkne neuhradené doklady (faktúry a dobropisy) za daného partnera (odberateľa/dodávateľa), ktoré je možné započítať. V zostave sú zobrazené aj dodávateľské faktúry, ktoré sú dané na úhradu v prevodnom príkaze a sú zatiaľ neuhradené. Započítať je možné odberateľskú faktúru/dobropis s dodávateľskou faktúrou/dobropisom za toho istého partnera, ak je odberateľ aj dodávateľ. V prípade, že by sa mal zápočet vykonať iba do určitej výšky sumy, je možné zadať „Maximálnu možnú celkovú sumu zápočtu“, ktorú bude systém pri vykonávaní brať do úvahy.

Pri automatickom generovaní zápočtu systém postupuje podľa určitej logiky, to znamená, že pokiaľ je na zápočet viacero dokladov aj typov dokladov (dobropisy aj faktúry), tak započítava alebo uprednostňuje napríklad dobropis, ktorý by mal odberateľovi podnik vyplatiť s dodávateľskou faktúrou, ktorú by mal taktiež podnik uhrádzať. Preto, ak požaduje užívateľ navrhovať a následne generovať zápočet konkrétnych dokladov a typov dokladov, odporúčame vyplniť ďalšiu záložku pod názvom Záväzky/Pohľadávky, kde má možnosť upresniť výber. V poli variabilný symbol a číslo faktúry je možné zadať interval čísiel OD-DO, ktoré má systém vyhľadať. V prípade potreby vybrať rôzne čísla dokladov, ktoré nespadajú do intervalu, je možné zobraziť zoznam a tieto vyznačiť pomocou klávesovej kombinácie CTRL+ľavé tlačidlo na myši.

G-generovať doklady:
Po vypočítaní zostavy je potrebné zvoliť generovanie dokladov, čím systém vytvorí doklad typu ZO v bankových výpisoch.

Okno bankové výpisy:

Tento doklad je možné následne prezerať cez menu VSTUPY – Bankové výpisy 

Systém vygeneruje pohyby 5-Vydaj – zapocet a 6-Prijem – zapocet:

V tomto kroku je možné vytlačiť aj návrh na zaslanie pre partnera pomocou voľby Odsúhlasenie zápočtu, kde je potrebné zvoliť príslušnú šablónu pre tlač formou listu (voľba sa nachádza aj v menu Výstupy/Odsúhlasenie zápočtu):