Odsúhlasenie zápočtu - Tlač

Umiestnenie: Banka - Výstupy

Táto voľba sa používa po vygenerovaní zápočtových dokladov a slúži na tlač návrhu na zápočet, ktorý sa zasiela odberateľovi na odsúhlasenie.
Pre tlač formou listu je potrebné zvoliť/vytvoriť  príslušnú šablónu

V záložke Adresa partnera je možné skontrolovať adresu partnera, ktorá je predplnená z číselníka Adresár partnerov. V prípade potreby je možné tieto údaje prepísať, systém ich bude v tlačovej zostave zobrazovať.

Pomocou polí „Riadok“ a „Stĺpec“ je možné celú sekciu adresy a názvu partnera posúvať v zostave:

Vygenerovaný zápočet sa po odsúhlasení s obchodným partnerom ukončí zaúčtovaním a vytvorením účtovného dokladu v okne Vstupy/Bankový výpis:

V prípade, že odberateľ návrh neodsúhlasí, je potrebné doklad „ZO“ v okne bankový výpis vymazať: