Upomienky

Umiestnenie: Fakturácia - Vstupy

Funkcia slúži na generovanie upomienok k neuhradeným odberateľským faktúram a pre evidenciu upomienok k neuhradeným dodávateľským faktúram, dobropisom.

Upomienka pozostáva z hlavičky a z riadkov. V hlavičke sa nachádzajú základné údaje o partnerovi typu upomienky (Z – záväzok, P – pohľadávka), dátum vygenerovania/vytvorenia. V riadkoch sa nachádzajú všetky faktúry, ktoré boli vygenerované (v prípade odberateľských faktúr) resp. zaevidované (v prípade dodávateľských faktúr, dobropisov).

Generovanie upomienok

Generovanie upomienok k odberateľským faktúram sa vykonáva pomocou voľby Generovanie upomienok, voľba sa nachádza aj v menu Výpočty.

V okne je možné zadať kritérium pre odberateľa, v prípade, že sa nezadá, budú sa generovať hromadne k príslušnému dátumu s ďalšími výberovými kritériami.

Po potvrdení systém vygeneruje upomienku/upomienky a zobrazí ich na obrazovku:

Zadávanie upomienok

Táto funkcionalita sa používa pre zadanie a tlač dodávateľských dobropisov, prípadne pre zaevidovanie upomienok dodávateľských faktúr, ktoré posiela dodávateľ, aby boli v prípade potreby v systéme podchytené.

Zadávajú sa prostredníctvom tlačidla Pridať cez panel nástrojov alebo pomocou klávesu F5. Najprv je nutné zadať hlavičku upomienky, kde sa uvádza typ Z – Záväzky a partner. V dolnej časti okna sa v riadkoch zadávajú manuálne jednotlivé doklady, ktoré systém zobrazuje na základe typu Z a vyberá len tie, ktoré sú nahraté na daného dodávateľa.

V poli variabilný symbol sa vyberajú faktúry v zozname, ktorý sa zobrazí po zvolení nižšie uvedeného tlačidla:

Upomienka sa uloží prostredníctvom tlačidla pre uloženie z panela nástrojov alebo pomocou klávesu F2.

V okne upomienok pomocou voľby Tlač vo vrchnej časti je možné upomienky tlačiť.

Záložka Upomienky

Po zvolení sa zadáva odberateľ alebo ak sa nezadá konkrétny, upomienky sa budú tvoriť za všetkých partnerov. Ďalej sa zadáva dátum upomínania v intervale OD-DO, typ upomienky (P-pohľadávky, Z-záväzky pre dod.dobropisy), šablóna pre text, ktorá môže byť systémová alebo užívateľská, ak si takúto užívateľ vytvorí (definuje sa cez menu číselníky/šablóna textov) a údaj o bankovom konte, na ktoré sa majú finančné prostriedky poukázať.

Voľba Tlač adresy odberateľa slúži na tlač alebo skrytie adresy partnera v upomienke. Zapnutá voľba zobrazuje adresu v ľavej časti zostavy:

V prípade, že je voľba vypnutá, adresa sa netlačí:

V ďalšej sekcii sa zadáva adresa odberateľa, pokiaľ sa tlačí upomienka za konkrétneho partnera. Spôsob triedenia upomienok, v prípade zadania tlače za viacerých partnerov (zvolený údaj bude triediace kritérium).

V okne je možné nastaviť aj umiestnenie adresy partnera v tlačovom výstupe upomienky prostredníctvom hodnôt v poliach Riadok/Stĺpec (t.j. dá sa v tlačovom výstupe posúvať).

Riadok – zadáva sa počet riadkov zostavy nasledujúcich za prvým oddielom šablóny pre text, od ktorých bude v zostave uvedená adresa partnera.

Stĺpec – poradové číslo stĺpca, od ktorého bude v zostave uvedená adresa partnera.

Adresa partnera pred úpravou so štandardnými prednastavenými údajmi:

Adresa partnera po úprave s prestavenými údajmi:

Záložka Výzor

V tejto záložke je možné zadať predlohu tlačového výstupu, štandardne je vytvorená jedna univerzálna. Prípadne je možné zadať tlač pečiatky, reklamy.

Výmaz upomienky

Pokiaľ užívateľ požaduje celú upomienku vymazať alebo ju upravovať (t.j. vymazať niektorú faktúru) je možné tak spraviť pomocou voľby výmaz, ktorá sa nachádza v menu cez pravé tlačidlo na myši:

Prípadne je možné zvoliť výmaz aj v paneli nástrojov pomocou nižšie uvedeného tlačidla:

Ak sa výmaz vyvolá v hlavičkovej časti okna, vymaže sa celá upomienka so všetkými riadkami (faktúrami). Pokiaľ sa zvolí výmaz na niektorej konkrétnej faktúre t.j. v riadkoch upomienky, vymaže sa iba táto.

Pre upomienky je štandardne vytvorená šablóna, ktorú má možnosť užívateľ používať: