Verzia 23.02

Update 23.02 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 2.3.2023

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   23.01

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.02

FAKTURÁCIA novinky

Novinky platné pre:
 • Došlé a Odoslané faktúry – pribudla možnosť zmeniť dátum splatnosti na zaúčtovaných faktúrach aj na faktúrach za uzatvorenú periódu. V Aurus EKONOMIKE je možné uložiť zmenený dátum cez pravé tlačidlo myši nad daným poľom – podrobnejšie TU… . V Aurus EKOPACKETE cez klávesovú skratku SHIFT+F4 (platí pre zúčtované doklady).
Novinky platné pre:
 • možnosť nastavenia upozornenia na neuhradené došlé faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §53b Zákona o DPH) a odoslané faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §25a Zákona o DPH). Viac o nastavení upozornení sa dočítate TU..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec VŠEOBECNÉ

Modul DANE

Novinky platné pre:
 • možnosť nastavenia upozornenia na neuhradené došlé faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §53b Zákona o DPH) a odoslané faktúry (kontrola úhrady naväzuje na §25a Zákona o DPH). Viac o nastavení upozornení sa dočítate TU..

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Koniec modul DANE

Modul MZDY

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023 – Finančná správa zatiaľ nevydala vzor pre Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023. Z toho dôvodu nie je možné generovať, zadávať a tlačiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2023 v našom mzdovom programe. Keď FS tlačivo pre rok 2023 zverejní, tak ho zapracujeme do MIEZD.
Novinky platné pre:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

 • pribudla možnosť generovať údaje pre Ročné zúčtovanie 2022
 • pribudla možnosť zadávať údaje pre Ročné zúčtovanie 2022
 • pribudla možnosť vytlačiť Ročné zúčtovanie 2022 na novom tlačive, pričom pribudli vzorové šablóny:
  • 1001878 – RZD 2022 PDF
  • 1001879 – RZD a dokl.podľa §39 2022 PDF
  • 1001877 – Potvrd.k 2% z dane 2022 PDF

Vstupy – Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme

Oproti roku 2021 sú v RZD za rok 2022 tieto zmeny:

 • Riadok 09 Nárok na DB §33 v úhrne na všetky vyživované deti je neprístupný, lebo jeho hodnota sa vypočítava ako súčet nových riadkov a to:
  • 09a nárok na január až jún 2022
  • 09b nárok na júl až december 2022
 • Nové riadky 09a a 09b sú k dispozícii v záložke Ďalšie údaje (v Ekopackete sú k dispozícii na kláves sF5=DB, Hlásenie). Ak má pracovník ročný zdaniteľný príjem menší ako 3876 Eur, tak do riadku 09a sa pri prvotnom generovaní RZD 2022 naplní výška uplatneného a vyplateného DB za obdobie 1-6/2022. Ak je vypočítaný NÁROK na DB na deti za obdobie 7-12/2022 menší, ako uplatnený a vyplatený DB za obdobie 7-12/2022, tak pri prvotnom generovaní RZD sa naplní do riadku 09b výška uplatneného a vyplateného DB na deti za obdobie 7-12/2022.
 • V záložke Ďalšie údaje okrem nových riadkov 09a a 09b nastali tieto zmeny:
  • pribudol prepínač Začiatok vykonávania závislej činnosti až od 1.7.2022

Tento prepínač je dôležitý pri volaní zostavy pre výpis vypočítaného NÁROKU na DB na deti na základe údajov z RZD 2022. Prepínač je prednastavený ako vypnutý. Znamená to, že pri výpočte nároku na DB na deti za obdobie 7-12/2022 sa v zostave pracuje s polovicou čiastkového základu dane (ČZD).

Ak je prepínač zapnutý, tak pri výpočte nároku na DB sa v zostave pracuje s plnou výškou ČZD. Prepínač zapnete vtedy, ak daný pracovník v roku 2022 prvýkrát vykonáva závislú činnosť v roku 2022, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy, až od 1.7.2022, teda do 1.7.2022 nikde nepracoval alebo nepoberal zdaniteľné príjmy. Napr. v prípade prvého nástupu do zamestnania v roku 2022 od 1.7.2022, nástupu po materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke.

Poznámka: Nastavenie prepínača nemá vplyv na samotné RZD a na jeho výsledok! Nastavenie prepínača slúži na účely vyčíslenia NÁROKU na DB na deti za obdobie 7-12/2022 v zostave DB! Tento prepínač slúži ako informácia pre zostavu, že pri zisťovaní ohraničenia nároku na DB na deti za 7-12/2022 bude výpočet pracovať buď s polovicou ČZD (ak je prepínač vypnutý) alebo s plnou výškou ČZD (ak je prepínač zapnutý). Informácia o nastavení prepínača sa neuvádza v tlačive RZD, neuvádza sa ani v Hlásení o vyúčtovaní dane 2022.

 • Boli zrušené údaje , ktoré sa v minulých rokoch používali na účely Hlásenia o vyúčtovaní dane a to V. časť Hlásenia. Išlo o údaje Počet detí v úhrne, na ktoré bol priznaný daňový bonus (§33 zákona), Počet mesiacov nároku na daňový bonus (§33 zákona) na deti u nás a u iných.
 • Pribudli údaje potrebné pre V. časť Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2022, ktoré sa naplnia na základe údajov daného pracovníka zadaných v mzdách v roku 2022

Ide o zoznam detí a mesiace nároku na daňový bonus na dieťa.

Ak údaje nie sú kompletné – napr. pracovník nastúpil v priebehu roka 2022, tak ich ručne aktualizujte a následne spustite zostavu DB (kontextové menu a v Ekopackete kláves sF5).

Na účely výpočtu a následného výpisu NÁROKU DB na deti za obdobia 1-6/2022 a 7-12/2022 na základe údajov v RZD 2022 (!) bola vo Vstupe zapracovaná zostava DB. V Aurus Ekonomike na kontextové menu (pravé tlačidlo myši v tabuľke vľavo obrazovky) s názvom DB na dieťa v RZD od r. 2022. V Aurus Ekopackete na kláves sF5 s názvom DB zostava.

Venujte pozornosť nasledovnej dôležitej poznámke k zostave DB!:

V zostave sa pri výpočte nároku na DB na deti neprihliada na výšku vyplateného DB za obdobia 1-6/2022 a 7-12/2022 a to preto, lebo v samotnom RZD 2022 tieto informácie nie sú. Z toho dôvodu ak napr. pracovníkovi vyjde nárok na DB na deti za 1-6/2022 nulový, lebo nesplnil podmienku 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 = 3876), tak v zostave sa zobrazí nárok na DB na deti za 1-6/2022 nulový, no v RZD 2022 je potrebné prihliadať na to, či bol v období 1-6/2022 vyplatený DB na deti za niektoré mesiace, v ktorých pracovník splnil podmienku na vyplatenie mesačného nároku na DB na deti. Teda ak bol DB v období 1-6/2022 vyplatený zákonne, tak v prípade RZD 2022 vyplníte (ak ešte vyplnený nemáte) do riadku 09a výšku zákonne vyplateného DB na deti za obdobie 1-6/2022.

Podobná filozofia platí aj pre obdobie 7-12/2022.

Z toho dôvodu máte v zostave k dispozícii aj údaje o výške priznaného a tým pádom aj vyplateného DB na deti u nás (teda zamestnávateľom, ktorý vykonáva RZD) a to zvlášť za obdobie 1-6/2022 a zvlášť za obdobie 7-12/2022. Tieto údaje majú význam najmä vtedy, ak má pracovník pracovné pomery v roku 2022 len u vás (1 alebo viac a kumulujete mu RZD do jedného osobného čísla). Vtedy viete porovnať vypočítaný nárok na DB na deti s už priznaným a vyplateným DB na deti za príslušné obdobie a tým aj skontrolovať alebo nastaviť správny nárok na DB na deti za príslušné obdobie v RZD 2022.

Ak robíte RZD pracovníkovi, ktorý mal pracovný pomer aj u iného zamestnávateľa a uplatňuje si DB na deti, tak údaje o priznanom a vyplatenom DB na deti za 1-6/2022 a 7-12/2022 vami ako zamestnávateľa vykonávajúce RZD sú len informačné, nakoľko nie sú v module MZDY k dispozícii údaje priznaných a vyplatených DB na deti u iných zamestnávateľov zvlášť za obdobie 1-6/2022 a zvlášť za obdobie 7-12/2022 v žiadnych databázach. Tieto údaje máte len na tlačive Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 2022, ktoré vystavil pracovníkovi iný zamestnávateľ a ktoré použijete na ručnú aktualizáciu riadku 10 RZD, resp. údajov o deťoch pre potreby Hlásenia a aj zostavy DB.

 • Pri prvotnom generovaní RZD aj v zostave DB sa pri výpočte NÁROKU DB na deti za obdobie 7-12/2022 postupuje podľa metodického pokynu Finančnej správy, ktorý je zverejnený tu TU...

  Postup je nasledovný:
  • Ak sa pracuje s ½ ČZD, tak sa hodnota ½ ČZD zaokrúhli matematicky
  • Vypočíta sa výška ohraničenia DB na deti podľa počtu detí, výsledok sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta matematicky
  • Ak došlo k zmene počtu detí, tak sa vypočíta 1/6 z vypočítaného ohraničenia a výsledok sa zaokrúhli matematicky
  • Zaokrúhlená 1/6 z vypočítaného ohraničenia sa vynásobí počtom mesiacov, v ktorom bol konštantný počet detí.
  • Príklad postupu výpočtu NÁROKU na DB pri zmene počtu detí v priebehu 7-12/2022 je uvedený v spomínanom metodickom pokyne.

Pravidlá pre prácu s údajmi týkajúcimi sa NÁROKU na DB na deti v RZD 2022 a používania zostavy DB v RZD 2022

 • Ak pracovník pracoval celý rok 2022 len u jedného zamestnávateľa, ktorý zároveň vykoná RZD 2022 a celý rok si uplatňoval DB na deti mesačne, tak prvotne vygenerované údaje pre NÁROK na DB na deti za obdobie 1-6/2022 a 7-12/2022 v RZD 2022 a údaje v zostave sú rovnaké. Nemali by ste v tomto prípade v údajoch RZD týkajúcich sa NÁROKU na DB nič robiť alebo meniť.
 • Ak pracovník pracoval časť roka 2022 u zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva RZD 2022 a počas tohto obdobia si uplatňoval DB na deti mesačne, tak prvotne vygenerované údaje pre NÁROK na DB na deti za obdobie 1-6/2022 a 7-12/2022 v RZD 2022 obsahujú údaje len časti roka 2022, počas ktorej pracovník u zamestnávateľa vykonávajúceho RZD 2022 pracoval. Záleží aj na tom, kedy ste zadali deti daného pracovníka do KS. Ak napr. pracovník nastúpil 1.5.2022, zadali ste ho do KS ešte v perióde 04/2022 (napr. kvôli prihláške do Sociálnej poisťovne) a zároveň ste hneď v perióde 04/2022 zadali aj deti na účely uplatnenia DB na deti, tak v RZD budete mať pre potreby Hlásenia v tomto prípade pri deťoch zaškrtnutý aj mesiac 4, čo však nie je chyba, lebo údaje sa týkajú celého roka 2022 ako takého. Keďže vykonávate RZD za celý rok 2022, postupujte nasledovne:
  • Aktualizujte v RZD 2022 údaje týkajúce sa iných zamestnávateľov, ak pracovník časť roka pracoval z iného zamestnávateľa
  • Aktualizujte údaje o deťoch v časti pre Hlásenie o vyúčtovaní dane za celý rok 2022! Nezabudnite aktualizovať prepínače pre NÁROK na DB na deti aj za mesiace, počas ktorých pracovník u vás nepracoval (pokiaľ nárok na DB na dieťa pri vykonaní RZD pracovník má).
  • Vypíšte zostavu DB
  • Údaje zo zostavy týkajúce sa NÁROKU na DB na deti za 1-6/2022 a 7-12/2022 zapíšte do riadkov 09a a 09b v RZD 2022. Pozor! Pokiaľ bol v období 1-6/2022 alebo 7-12/2022 priznaný a vyplatený vyšší DB na deti ako je vypísaný nárok v zostave DB, tak v RZD 2022 v riadku 09a alebo 09b uvediete vyplatenú sumu DB na deti za príslušné obdobie, resp. polrok!
 • Ak si pracovník uplatňuje DB na deti ročne, tj. v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní je nastavený spôsob uplatnenia DB na dieťa ako „R“ a zároveň majú deti stĺpec (údaj) o výške nároku na DB nenulový, tak prvotne vygenerované údaje v RZD 2022 budú obsahovať riadky 09a a 09b nulové. Bude však vyplnená časť pre Hlásenie so zoznamom detí s rodnými číslami a nastavenými prepínačmi v jednotlivých mesiacoch, na ktoré si pracovník uplatní nárok na DB na dieťa. V prípade ročného uplatnenia DB na deti postupujte takto:
  • Ak pracovník časť roka pracoval u iného zamestnávateľa, tak aktualizujte v RZD 2022 údaje týkajúce sa iných zamestnávateľov
  • Aktualizujte údaje o deťoch v časti Hlásenie o vyúčtovaní dane za celý rok 2022! Upozornenie: ak máte v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní pre jednotlivé deti zadanú nulovú výšku nároku na DB, tak deti sa do časti pre Hlásenie nevygenerujú a musíte ich v tomto prípade zadať ručne!
  • Vypíšte zostavu DB
  • Údaje zo zostavy týkajúce sa NÁROKU na DB na deti za 1-6/2022 a 7-12/2022 zapíšte do riadkov 09a a 09b v RZD 2022.
Novinky platné pre:

Dátové sklady – DS Pracovníci

 • Pribudli vzorové šablóny
  • 1001883 „RZD 2022 DB 1-6/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 1-6.
  • 1001882 „RZD 2022 DB 7-12/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 7-12.

Vzorové šablóny slúžia na kontrolu údajov o DB na deti pre potreby RZD 2022, ktoré ste mali v Mzdách v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní zadané v roku 2022.

 

Dátové sklady – DS Mzdy, výplatné pásky

 • Pribudli vzorové šablóny
  • 1001884 „RZD 2022 Vyplatený DB 1-6/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 1-6.
  • 1001885 „RZD 2022 Vyplat DB 7-12/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 7-12.

Vzorové šablóny slúžia na kontrolu údajov o DB na deti pre potreby RZD 2022, ktoré ste mali v Mzdách zadané a spracované výpočtom čistých miezd v roku 2022.

Novinky platné pre:
Koniec modul MZDY

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava príbuzných

 • Pribudli vzorové šablóny
  • 1001881 „RZD 2022 DB 1-6/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 1-6.
  • 1001880 „RZD 2022 DB 7-12/2022“ – pri použití šablóny si nastavte filter pre rok od-do na 2022-2022 a periódu od-do na 7-12.

Vzorové šablóny slúžia na kontrolu údajov o DB na deti pre potreby RZD 2022, ktoré ste mali v Mzdách v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní zadané v roku 2022.

Novinky v module po verziách si pozrite TU…

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.