Centové a kurzové rozdiely - Generovanie

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Tento nástroj umožňuje generovať centové a kurzové rozdiely, ktoré vznikajú pri úhradách faktúr v domácej a cudzej mene ako aj prepočet kurzových rozdielov ku koncu roka 31.12..

V okne je nutné v prvom rade vybrať typ úkonu, ktorý požaduje užívateľ vykonať (HLR, KRU, KRK). Ďalej sa volí buď iba výpočet zostavy V alebo generovanie dokladov G v poli pod názvom Čo urobiť.

V tejto sekcii sa zadáva ROK a Perióda, do ktorej sa má bankový doklad vygenerovať. Ďalej číslo dokladu, konto podniku z číselníka a dátum vystavenia dokladu. V druhu pohybu je nutné zadať príslušné pohyby pre potrebu správneho vygenerovania dokladu.

V ďalších výberových kritériách je možné zadať menu, partnera, dátum splatnosti, typy dokladov a okruh, odkiaľ sa majú doklady do generovania zahŕňať. Taktiež je možné nastaviť aj oddeľovanie jednotlivých predpisov v reporte pri zobrazovaní:

HLR – gener.úhrady k cent.rozdielom – táto funkcia vyrovnáva centové rozdiely, ktoré vznikli medzi úhradou a faktúrou v rozmedzí tolerancie, ktorú si užívateľ má možnosť zadať v poli Tolerancia.

KRU – gener.kurz.rozdiely k úhradám – funkcia vyrovnáva kurzové rozdiely vzniknuté medzi úhradou a faktúrou v cudzej mene.

KRK – gener.kurz.rozd.na konci roka – funkcia prepočítava kurzové rozdiely ku koncu roka k 31.12.. Prepínačom „Generovať len k uhradeným faktúram“ je možné nastaviť, aby sa kurzové rozdiely vygenerovali len k uhradeným faktúram.