Dlhodobý majetok

  • evidencia dlhodobého majetku podniku – finančné a účtovné údaje, údaje o výrobcovi, dodávateľovi, obstaraní, vnútropodnikové a kalkulačné údaje
  • možnosť evidencie aj dielčich položiek k jednotlivým kusom majetku
  • výpočet denných, mesačných a ročných účtovných a daňových odpisov rôznymi metódami odpisovania
  • poskytuje prehľady o ekonomických a daňových odpisoch, vnútropodnikových aj mimopodnikových pohyboch, , inventárne súpisy majetku, rôzne prehľady investičného majetku, podklady pre výpočet základu dane a štatistiku.
  • automatický prenos finančných a účtovných údajov do Účtovníctva.

Funkcionalita

Kmeňový súbor Dlhodobého majetku

evidencia finančných a účtovných údajov, ekonomických a daňových odpisov, údajov o výrobcovi a dodávateľovi, spôsobe obstarania a umiestnení daného majetku, údajov o prípadnej dotácii a záložnom práve na konkrétny majetok, ako aj o dielčích položkách daného majetku, to všetko s možnosťou pohodlného vytvárania zmenových dokladov priamo nad danou položkou majetku

Dátové sklady stavov a pohybov dlhodobého majetku

užívateľsky prítulná a intuitívna forma vstupov s funkciami business intelligence , kde si užívateľ jednoduchým spôsobom vyberá, sumarizuje a triedi údaje o stavoch a pohyboch dlhodobého majetku s možnosťou zobrazenia agregovaných ako aj detailných údajov podľa rôznych dimenzií ako sú Obdobia, Nákladové strediská, Účty …

Podklad pre výpočet dane z príjmu

Systém vypočíta pre jednotlivé položky Dlhodobého majetku všetky sumy potrebné pre korekciu daňového základu pre daň z príjmu,

Odpisovanie a Odpisový plán

Systém ponúka viacej rôznych metód odpisovania ako sú lineárne, zrýchlené, produkčné a individuálne metódy odpisov, je možné automaticky vytvoriť Odpisový plán pre aktuálny účtovný rok

Štatistické výkazy

Systém vytvorí údaje potrebné pre štatistické výkazy v ktorých je potrebné vykazovať údaje o Dlhodobom majetku

Prepojenie na Účtovníctvo

Systém zabezpečuje Automatický prenos finančných a účtovných údajov do Účtovníctva.

Náhľady