Verzia 22.05

Update 22.05 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 15.12.2022

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   22.04/0 resp. 22.04/1

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.05

Moduly Fakturácia

Novinky platné pre:
 • pribudol dátový sklad Faktúr. Dátový sklad je urobený z došlých a odoslaných faktúr, ale nie z úhrad. Je len zoznamom faktúr a/alebo ich riadkov, nie je náhradou saldokonta.

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly Účtovníctvo

Novinky platné pre:
 • Daň z príjmu právnických osôb – DPPO – možnosť tvorby priznaní za rok 2022. Možnosť automatizovaného podávania bude zapracovaná po vsunutí nových tlačív do aplikácie eDane
 • pribudli doklady automatík, ktoré vznikajú generovaním/ spúšťaním príslušných automatických výpočtov

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Moduly Dane

Novinky platné pre:
 • pribudlo prázdne priznanie pre Daň z motorových vozidiel za rok 2022. Priznanie je možné vytvoriť a podať.
Koniec modul DANE

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:
 • polia v programe, na ktorých je možné použiť pravé tlačidlo myši (PTM) pre vyvolanie ďalších funkcií sú podfarbené tmavším odtieňom

pribudla nová konfigurácia z dôvodu zavedenia evidencie analytických údajov zamestnanca

 • Správca – konfigurácia – Vstupy – Užívateľské konfigurácie – Konfigurácia systému
  • časti Doplň.ident.k DÚ, ŠÚ,poisť (prístupná na kláves F3) pribudlo pole Prevládajúce miesto výkonu práce
   Význam nového poľa je nasledovný. V RLZEC sa pri prihláške (typ RLZEC PA) musí povinne pre zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 uvádzať miesto výkonu práce zamestnanca. Miesto, ktoré vyplníte v Konfigurácii systému má nasledovný význam:
   • pri zadávaní nového pracovníka do KS pracovníkov sa hodnota z konfigurácie prednastaví do nového poľa v KS pracovníkov s názvom Miesto výkonu práce
   • v prípade už existujúcich pracovníkov, ktorí sa nachádzajú v KS pracovníkov pred prechodom 22.05, je nové pole v KS pracovníkov nevyplnené. Pokiaľ majú títo pracovníci miesto výkonu práce zhodné s prevládajúcim miestom výkonu práce z konfigurácie, tak údaj Miesto výkonu práce v KS pracovníkov môžete ponechať nevyplnený. Ak sa vytvára RLZEC, tak v prípade nevyplneného miesta výkonu práce v KS pracovníkov sa automaticky do RLZEC naplní prevládajúce miesto výkonu práce z konfigurácie systému. Pozor! Ak má pracovník iné miesto výkonu práce, ako je nastavené prevládajúce miesto výkonu práce v konfigurácii, tak ho musíte danému pracovníkovi v KS pracovníkov vyplniť na také, aké skutočné miesto výkonu práce má.
  • pri zadaní prevládajúceho miesta výkonu práce sa kontroluje, či zadané miesto sa nachádza v číselníku Miesta výkonu práce (číselník sa nachádza vo funkcii Mzdy-štandard) a či zadané miesto nie je v číselníku Miesta výkonu práce stopnuté

Ďalšie novinky si pozrite TU…p

Koniec VŠEOBECNÉ
Novinky platné pre:
 • zapracovanie otcovskej dovolenky od 1.11.2022
 • zapracovanie zmien súvisiacich s účinnosťou príslušnej časti zákona č. 317/2018 Z. z. od 1.1.2023, ktorou sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmeny sa týkajú zavedenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) a evidencie analytických údajov zamestnanca
 • zapracovanie nového typu dohody DoPČ na výkon sezónnej práce

Okrem noviniek sú dôležité aj Usmernenia a pokyny po prechode 22.03 v module MZDY, ktoré si prečítajte až po naštudovaní nižšie popísaných noviniek

Číselník Charakteristiky miezd

 • zmenil sa názov už existujúcej charakteristiky 151 z Materská dovolenka na Materská/otcovská dovolenka
 • pribudla charakteristika 156 Materská dovolenka, ktorá je automaticky priradená k druhu mzdy 4670 Materské
 • pribudla charakteristika 157 Otcovská dovolenka, ktorá je automaticky priradená novému druhu mzdy 4675 Otcovská dovolenka

Číselník Druhy miezd

 • pribudol druh mzdy 4675 Otcovská dovolenka s nastaveniami podľa legislatívy platnej od 1.11.2022

Venujte prosím pozornosť nasledovným informáciám.

Podľa informácie zo Sociálnej poisťovne platí do 31.12.2022 pre otcovskú dovolenku (tj. pre otcovskú dovolenku nahratú v periódach 11/2022 a 12/2022) nasledovné:

 • Dni otcovskej dovolenky, počas ktorých pracovník poberá materské, patria k dňom s vylúčenou povinnosťou platiť poistné. Znamená to, že v mesačnom výkaze do SP sa uvedie počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné, bez dní, počas ktorých pracovník poberal materské.
 • Dni otcovskej dovolenky, počas ktorých pracovník nepoberá materské, patria k dňom, za ktoré sa platí poistné. Znamená to, že v mesačnom výkaze do SP sa uvedie plný počet kalendárnych dní otcovskej dovolenky, počas ktorých pracovník nepoberal materské.

Podľa informácie zo Sociálnej poisťovne platí od 1.1.2023 na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pre otcovskú dovolenku (t.j. pre otcovskú dovolenku nahratú od periódy 01/2023) nasledovné:

 • Dni otcovskej dovolenky patria k dňom s vylúčenou povinnosťou platiť poistné bez ohľadu na to, či pracovník poberá alebo nepoberá materské. Znamená to, že v mesačnom výkaze do SP sa vykáže počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné, bez dní, počas ktorých bol pracovník na otcovskej dovolenke bez ohľadu na to, či v danom mesiaci poberal alebo nepoberal materské. Ak bol pracovník na otcovskej dovolenke celý mesiac, tak sa v mesačnom výkaze uvedie nulový počet dní, za ktoré sa platí poistné.

Na základe uvedených informácií o otcovskej dovolenke do 31.12.2022 a od 1.1.2023 zo SP sú v prechode verzie 22.05 pre druh mzdy 4675 Otcovská dovolenka vyplnené odpočítateľné dni pre poistné.
To znamená, že ak zadáte druh mzdy 4675 Otcovská dovolenka za periódy 11/2022 a 12/2022, tak je potrebné rozlišovať, či pracovník poberá počas otcovskej dovolenky materské alebo nepoberá. Dni, za ktoré pracovník nepoberá počas otcovskej dovolenky materské, zaevidujete vo Výkaze práce mínusom pomocou druhu mzdy 719. Tak dosiahnete to, že v mesačnom výkaze do SP budú tieto dni napočítané ako dni, za ktoré sa platí poistné.

Veľmi dôležité upozornenie:

Uvedený postup použijete len v periódach 11/2022 a 12/2022, od 01/2023 už uvedený postup nebudete používať, lebo od 1.1.2023 bude cez obdobie otcovskej dovolenky vylúčenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie bez ohľadu na to, či pracovník poberá alebo nepoberá materskú. To znamená, že od periódy 01/2023 stačí v doklade Náhrady príjmu pri PN zadať len druh mzdy 4675 Otcovská dovolenka. Na túto problematiku reaguje doklad Náhrady príjmu pri PN, kde sa v prípade zadania druhu mzdy 4675 Otcovská dovolenka v periódach 11/2022 a 12/2022 vypíše oznam o použití druhu mzdy 719 vo Výkaze práce.

Upozornenie 1:
Pri čerpaní otcovskej dovolenky od 1.11.2022 sa neprerušuje sociálne poistenie!
V súvislosti s čerpaním otcovskej dovolenky nevznikli žiadne oznamovacie povinnosti pre zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, tj. neposiela sa za daného pracovníka RLZEC.

Upozornenie 2:
Ak máte pracovníka na rodičovskej dovolenke, ktorý poberá materské, tak za periódy 11/2022 a 12/2022 evidujte túto skutočnosť tak, ako doteraz, tj. do konca roku 2022 sa v prípade pracovníkov na rodičovskej dovolenke, ktorý poberá materské, evidenčne v doklade nič nezmenilo.

Vstupy – Doklady – Náhrady príjmu pri PN

 • v prípade zadávania druhu mzdy 4675 Otcovská dovolenka v periódach 11/2022 a 12/2022 pribudol oznam, že okrem druhu mzdy 4675 treba zadať vo Výkaze práce aj druh mzdy 719 s mínusovým počtom dní, za ktoré pracovník počas otcovskej dovolenky nepoberal materské

Centrálna konfigurácia, skupina Iné

 • pribudol nový konfiguračný prvok
  145943 – Výška OOP DoPČ sezónne práce, ktorý je automaticky nastavený na hodnotu 605,50

Číselník Miesta výkonu práce

 • do základnej funkcie Mzdy-štandard pribudol nový číselník Miesta výkonu práce
 • Kódy pre miesta výkonu práce máte podľa inštrukcií Sociálnej poisťovne tu…
 • v číselníku Miesta výkonu práce vyplňte len tie kódy miest, ktoré platia pre Vašich pracovníkov
 • prechodom verzie 22.05 máte v číselníku automaticky pridané miesta výkonu práce s kódmi 500000, 900000, 999999
 • kód miesta výkonu práce je zamestnávateľ povinný uvádzať pre každého zamestnanca od 1.1.2023 na RLZEC typu PA (prihláška). Ak zamestnanec zmení miesto v priebehu trvania pracovného pomeru/dohody, tak túto zmenu je zamestnávateľ povinný nahlásiť prostredníctvom RLZEC typu ZM (zmena), kde uvedie nové miesto výkonu práce

Číselník Profesie

 • do základnej funkcie Mzdy-štandard pribudol už používaný číselník Profesie
 • tento číselník nadobudol veľký význam po tom, ako Sociálna poisťovňa vyžaduje od 1.1.2023 pre všetkých zamestnancov uvádzať kód druhu vykonávanej práce, pričom sa má uvádzať kód zo štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08
 • Ak ste doteraz pracovali so štatistickými výkazmi Trexima, tak ste tento kód využívali v štvrťročnom výkaze ISCP 1-04 a je predpoklad, že v číselníku profesií máte naplnený kód SK ISCO-08 pre jednotlivé profesie. Ak ste doteraz nepracovali so štatistickými výkazmi Trexima alebo ste kód SK ISCO-08 v číselníku Profesie neevidovali, tak je nevyhnutné, aby ste v ňom vyplnili pre jednotlivé profesie kód SK ISCO-08.
 • tento kód je zamestnávateľ povinný uvádzať pre každého zamestnanca od 1.1.2023 na RLZEC typu PA (prihláška) a v prípade zmeny kódu v priebehu trvania pracovného pomeru/dohody je potrebné túto zmenu hlásiť prostredníctvom RLZEC typu ZM (zmena), kde sa uvedie nový kód druhu vykonávanej práce
 • zoznam kódov SK ISCO-08 máte podľa inštrukcií Sociálnej poisťovne tu… 

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • názov Materská dovolenka bol zmenený na Materská / otcovská dovolenka
 • v záložke Inštitúcie (v prípade Ekopacketu na prvej strane obrazovky) pribudlo pole Miesto výkonu práce. Hodnota poľa sa používa v RLZEC typu PA (prihláška) alebo ZM (zmena). Miesto výkonu práce je zamestnávateľ povinný uvádzať na RLZEC typu PA (prihláška) pre všetkých zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023. Ak zamestnanec zmení miesto výkonu práce, tak túto zmenu je povinný nahlásiť do Sociálnej poisťovne cez RLZEC typu ZM (zmena), kde uvedie nové miesto výkonu práce.
  Ak je miesto výkonu práce v KS pracovníkov nevyplnené, tak to znamená, že miesto výkonu práce daného pracovníka je hodnota z konfigurácie systému a to Prevládajúce miesto výkonu práce.
  Ak miesto výkonu práce v KS pracovníkov vyplníte, tak hodnota sa musí nachádzať v novom číselníku Miesta výkonu práce.

  Podľa pokynov zo Sociálnej poisťovne platí nasledovné. Ak je miesto výkonu práce:
  • v dvoch alebo viac obciach/mestách, uvedie sa kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce
  • určené ako okres alebo kraj, uvedie sa kód okresu alebo kraja
  • v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uvedie sa kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce
  • celé územie SR, uvedie sa kód 500000
  • mimo územia SR, uvedie sa kód 999999
  • mimo územia SR a zároveň aj na území SR, uvedie sa kód, kde prevláda výkon práce
  • nie je možné miesto výkonu práce určiť, uvedie sa kód 900000
  • podľa inštrukcií zo Sociálnej poisťovne sú kódy krajov, okresov a obcí uvedené tu…
 • RLZEC typu PA (prihláška) je pre zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 povinné uvádzať aj číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce. Podľa inštrukcií zo Sociálnej poisťovne má ísť o kód z číselníka Štatistická kvalifikácia zamestnaní (SK ISCO-08). Tento kód sa nachádza v KS pracovníkov v záložke Štatistika (v Ekopakete na F3 Údaje pre štatist. výkazy) od verzie 12.03. Pozor! Nie je potrebné v KS pracovníkov prácne vypĺňať každému pracovníkovi kód SK ISCO-08! Stačí, keď vyplníte kód SK ISCO-08 v číselníku profesií pre profesie, ktoré sú u Vás aktuálne a používate ich v KS pracovníkov.
  Platí, že ak nie je v KS pracovníkov vyplnený kód SK ISCO-08, tak sa pri plnení RLZEC typu PA (prihláška) zoberie kód SK ISCO-08 pre danú profesiu pracovníka z číselníka profesií.

Upozornenie: Ak má mať pracovník iný kód SK ISCO-08 ako je nastavený v číselníku profesií, tak v takom prípade ho pre daného pracovníka vyplňte v KS pracovníkov. Číselník kódov SK ISCO-08 nájdete podľa inštrukcií Sociálnej poisťovne tu… 

 • pribúda možnosť zadávať pracovníka, ktorý má uzatvorenú DoPČ na výkon sezónnej práce s dátumom nástupu od 1.1.2023. V Aurus Ekonomike sú pre tento typ dohody k dispozícii vzory naplnenia KS s kódom od 4000 do 4999, kde sú nastavené údaje podľa legislatívy platnej od 1.1.2023
 • v záložke Denný VZ pribúdajú polia Dátum oznámenia uplatnenia OOP a Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP. Tieto polia sa vyplnia pre dohodárov s dátumom nástupu od 1.1.2023, ktorí si uplatňujú OOP s výnimkou DoPČ na výkon sezónnej práce.
  Veľmi dôležité je uvedomiť si, že uvedené dátumy nie sú dátumy, od kedy platí OOP, resp. do kedy platí OOP, ale sú to dátumy, kedy zamestnanec oznámil uplatnenie/ukončenie uplatnenia OOP! Podľa Sociálnej poisťovne v prípade oznámenia uplatnenia OOP platí, že OOP sa začne pre dohodára uplatňovať až v perióde nasledujúcej po danom dátume. Výnimkou je, keď dohodár nastupuje u daného zamestnávateľa a dátum oznámenia OOP je menší alebo rovný dátumu nástupu. Vtedy sa OOP uplatní už v perióde, kedy dohodár u zamestnávateľa nastúpil.

Upozornenie: Starým dohodárom, tj. takým, ktorí uzatvorili dohodu ešte pred 1.1.2023 a dohoda pokračuje aj v roku 2023, sa vo verzii 22.05 tieto údaje v KS pracovníkov nevypĺňajú! Vypĺňanie týchto údajov v prípade starých dohodárov bude možné až po spracovaní a uzávierke miezd za 12/2022 v novej legislatívnej verzii 23.01. V nej budete mať k dispozícii program na automatické plnenie tohto dátumu oznámenia uplatnenia OOP spolu s ďalšími zmenami!

 • pre dohodárov s dátumom nástupu od 1.1.2023 pribudli tieto tvrdé kontroly:
  • môže mať nastavený typ FO/zamestnanca len na jeden z kódov 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23. Iné kódy pre dohodára s dátumom nástupu od 1.1.2023 nie sú povolené.
  • pre užívateľov Aurus Ekonomiky môže mať nastavený Aurus vzor naplnenia KS (tj. vzor naplnenia KS s kódom 1000 a viac) len taký, v ktorom je nastavený typ FO ako jeden z kódov 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23.
  • uvedené kontroly sa týkajú len dohodárov s dátumom nástupu od 1.1.2023! „Starí“ dohodári sa vo verzii 22.05 nemenia. Kontroly v prípade „starých“ dohodárov budú fungovať až po spracovaní a uzávierke miezd za 12/2022 v novej legislatívnej verzii 23.01.
 • Pre užívateľov Aurus Ekonomika Pod vykonávacím tlačidlom Nástup pribudli tlačivá pre oznámenie na uplatnenie OOP pre študentov a dôchodcov platné od 1.1.2023. Prechodom verzie 22.05 pribudli prázdne tlačivá student_vynimka2023.pdf a dochodca_vynimka.pdf, ktoré môžu využiť aj užívatelia Aurus Ekopaket.

Vstupy – Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – RLZEC registračné listy FO (pre Aurus Ekonomiku)

Výstupy – Sociálne poistenie – RLZEC – hromadný RLFO-vstup (pre Aurus Ekocpaket)

 • v RLZEC pribudli nové polia z dôvodu novej schémy RLZEC 2023
 • pre užívateľov Aurus Ekopacketu sú všetky nové polia v časti Ďalšie údaje (2023), ktorá je prístupná na kláves F3
 • Pre užívateľov Aurus Ekonomika je časť, ktorá sa týka korešpondenčnej adresy preložená z úvodnej obrazovky do záložky Korešpondenčná adresa. Nové polia pribudli v dolnej časti úvodnej obrazovky v časti Bankové spojenie a doplňujúce údaje.
 • Zoznam nových polí:
  • Miesto výkonu práce – v prípade typu RLZEC PA (prihláška) s dátumom nástupu od 1.1.2023 sa preberá z KS pracovníkov alebo z konfigurácie systému
  • Druh vykonávanej práce – v prípade typu RLZEC PA (prihláška) s dátumom nástupu od 1.1.2023 sa preberá z KS pracovníkov alebo z číselníka profesií pre profesiu daného pracovníka
  • Rozsah pracovného času – v prípade typu RLZEC PA (prihláška) s dátumom nástupu od 1.1.2023 sa preberá z KS pracovníkov (Hodiny pracovného času týždenne v záložke Osobné). Ak je v KS pracovníkov hodnota nulová, tak sa do RLZEC typu PA nastaví hodnota 99,99 (podľa pokynov Sociálnej poisťovne).
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP – v prípade typu RLZEC PA (prihláška) s dátumom nástupu od 1.1.2023 sa preberá z KS pracovníkov. V prípade RLZEC typu PA sa tento dátum uvádza vtedy, keď spolu so vznikom poistenia sa zároveň oznamuje aj uplatnenie OOP od začiatku vzniku poistenia.
   Oznámiť uplatnenie OOP v prípade dohodára, ktorý si zatiaľ OOP neuplatňuje a počas trvania dohody oznámi uplatňovanie OOP sa robí pomocou RLZEC typu ZM (zmena), kde sa vyplní práve dátum oznámenia uplatnenia OOP. Pripomíname, že ide o dátum oznámenia uplatnenia OOP, čo podľa vysvetlenia Sociálnej poisťovne znamená, že OOP sa uplatní až v ďalšom mesiaci nasledujúcom po mesiaci dátumu oznámenia uplatnenia OOP uvedenom v RLZEC typu ZM.
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP – tento dátum sa pri RLZEC typu PA nezadáva! Zadáva sa len pri RLZEC typu ZM, kedy sa oznamuje ukončenie uplatnenia OOP.
   Pozor! Ak sa oznamuje ukončenie uplatnenia OOP, tak sa dátum oznámenia uplatnenia OOP v RLZEC typu ZM nezadáva! Ďalej platí, že ak je dohoda ukončená (je vyplnený dátum výstupu) a dohodár si uplatňoval OOP, nie je potrebné pri skončení dohody hlásiť ukončenie uplatnenia OOP cez RLZEC typu ZM. V prípade ukončenia dohody sa automaticky v takomto prípade uplatní dátum ukončenia dohody (dátum výstupu z KS pracovníkov) ako dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP v registri v Sociálnej poisťovni. Podobne ani v KS pracovníkov nie je potrebné dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP v prípade ukončenia dohody vyplniť.
 • Pre nové polia boli podľa pokynov Sociálnej poisťovne zapracované nasledovné upozornenia a mäkké kontroly:
  • miesto výkonu práce má byť vyplnené pre každý typ FO pre RLZEC typu PA
  • druh vykonávanej práce má byť vyplnený pre každý typ FO pre RLZEC typu PA
  • rozsah pracovného času má byť nenulový pre každý typ FO pre RLZEC typu PA
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP:
   • sa môže vyplniť len pre typ FO 3, 4, 5, 6, 7, 8
   • nesmie byť väčší ako systémový dátum + 1 mesiac (kontrola na oznámenie uplatnenia OOP ďaleko do budúcnosti)
   • nesmie byť menší ako 1. deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu dátumu vzniku poistenia (dátumu nástupu)
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP:
   • nesmie byť väčší ako systémový dátum
   • nesmie byť menší ako dátum vzniku poistenia (dátum nástupu)

Dôležitá poznámka: ak sú v RLZEC typu ZM uvedené súčasne aj dátum oznámenia uplatnenia OOP a aj dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, tak týmto RLZEC typu ZM sa oznamuje uplatnenie OOP do minulosti. Kontrola na správnosť dátumov je vykonávaná až pri spracovaní RLZEC typu ZM na stránke Sociálnej poisťovne, lebo len vtedy sa vykonáva kontrola na register OOP, ktorý vedie Sociálna poisťovňa od 1.1.2023.

Znovu pripomíname, že vyššie uvedené kontroly a upozornenia sú mäkké. Teda je možné vo vstupe uložiť RLZEC napriek vypísaným upozorneniam a následne ho exportovať do XML súboru pre spracovanie na stránke Sociálnej poisťovne. Je to z toho dôvodu, že môžu vzniknúť rôzne hraničné situácie pri nábehu novej verzie RLZEC 2023 alebo pri problémoch v registri OOP. Každopádne záverečná kontrola je vykonaná pri spracovaní vyexportovaného RLZEC (XML súboru) na stránke Sociálnej poisťovne.

 • pri exporte RLZEC bola zapracovaná nová schéma (verzia) 2023
 • pre užívateľov Aurus EKONOMIKA pribudlo automatické zapnutie prepínača Štatutár (v časti Bankové spojenie a doplňujúce údaje), ak zamestnanec má v KS pracovníkov nastavený vzor naplnenia ako jeden z kódov 1050, 2110, 3110 (ide o štatutárov s majetkovou účasťou nad 50%) a vystavuje sa mu typ RLZEC PA alebo ZM.

Uzávierka – Uzávierka Miezd

 • pribudlo periodické archivovanie nových polí z KS pracovníkov:
  • Miesto výkonu práce
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP

Uzávierka – Vrátenie uzávierky Miezd

 • pribudlo vrátenie periodicky archivovaných nových polí z KS pracovníkov:
  • Miesto výkonu práce
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP
Novinky platné pre:

Číselníky – Vzory naplnenia kmeňového súboru

 • pribudli nové vzory naplnenia kmeňového súboru
  • 4010 – DoPČ na výkon sezónnej práce
  • 4020 – DoPČ na výkon sezónnej práce SD, VD
  • 4030 – DoPČ na výkon sezónnej práce ID, IVD
  • 4060 – DoPČ na výkon sezónnej práce PSD
  • 4070 – DoPČ na výkon sezónnej práce PSDpozas
 • uvedené kódy majú:
  • nastavenú OOP (odvodovú výnimku) 605,50 Eur
  • nastavený typ FO 23 (ZECDVSP)
  • naplnené riadky zákonného poistenia podľa legislatívy
 • uvedené kódy sa použijú na nahrávanie DoPČ na výkon sezónnej práce s dátumom nástupu od 1.1.2023
 • OOP (odvodová odpočítateľná položka) sa uplatní len na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Uplatní sa zároveň automaticky, čo znamená, že dohodár na výkon sezónnych prác nemá povinnosť žiadať zamestnávateľa o uplatnenie OOP. Z toho dôvodu sa v KS pracovníkov týmto dohodárom vyplní OOP vo výške 605,50 Eur (hodnota sa prednastaví), no nevyplní sa dátum oznámenia uplatnenia OOP a tiež sa nevyplní dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP!
 • OOP v prípade DoPČ na výkon sezónnej práce sa uplatňuje na každú podpísanú DoPČ. Teda v tomto prípade neplatí podmienka uplatnenia OOP len na jednu dohodu v mesiaci, ako je tomu u iných typoch dohodárov.

Poznámka:

Vo vzoroch naplnenia pre dohodárov s výnimkou 200 Eur ponechávame v názve vzoru text „výnimkou“, ktorý sa vo verzii 23.01 zmení na text „OOP“

Dátové sklady – Pracovníci

 • v štruktúrovanom výbere v 02.Osobné a pracovnoprávne údaje pribudli stĺpce:
  • Miesto výkonu práce
  • Názov miesta výkonu práce
 • v štruktúrovanom výbere 05.Dni dovolenky a plateného voľna pribudol stĺpec
  • Zostatok dovolenky celkom (BR+MR+DO)
 • v štruktúrovanom výbere v 07.Denný vymeriavací základ (DVZ) a sociálne poistenie pribudli stĺpce:
  • Dátum oznámenia uplatnenia OOP
  • Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP
 • Pribudli vzorové šablóny
  1001846 – Dohodári s OOP okrem DoPČ SP
  1001856 – Dohodári a dátumy oznámenia
  1001862 – Analytické údaje pre SP
  1001864 – Prehľad dovoleniek

Dátové sklady – Mzdy, výplatné pásky

 • v štruktúrovanom výbere v 04.Údaje spracovaných miezd – Základné údaje pribudol stĺpec
  • Zostatok dovolenky celkom (BR+MR+DO)
 • pribudla vzorová šablóna
  1001865 – Dovolenky BR + MR + DO

Inštitúcie – Štatistické výkazy – Ročný výkaz ÚNP 1-01

 • pribudol výkaz, ktorý bol doteraz v Aurus Ekopackete

Inštitúcie – Štatistické výkazy – Štvrťročný výkaz ISCP 1-04

 • pribudol výkaz, ktorý bol doteraz v Aurus Ekopakete
Novinky platné pre:

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava príbuzných

 • pre zobrazenie pribudli položky
  ODS – DB podľa leg. Do 30.6.2022 (súčtovateľná)
  DBS – DB celkom (leg. Do 30.6.2022)
  VDS – Výpočet DB len „po starom“
 • pribudla nová vzorová šablóna
  1001812 – Pracovníci a DB od 1.7.2022

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava kmeňa pracovníkov

 • pre zobrazenie pribudli položky
  DBS – DB celkom (leg. Do 30.6.2022)
  VDS – Výpočet DB len „po starom“

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava miezd pracovníkov

 • pribudla vzorová šablóna
  1001823 – DB priznaný od 1.7.2022

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava kmeňa pracovníkov

 • Pre triedenie a zobrazenie pribudli tieto položky:
  MVP – Miesto výkonu práce – kód
  VPN – Miesto výkonu práce – názov
  DUP – Dátum oznámenia uplatnenia OOP
  DUO – Dátum oznámenia ukonč.upl. OOP
 • Pribudli vzorové šablóny
  1001841 – Dohodári s odvodovou výnimkou
  1001842 – Dohodári a dátumy oznám. 2023
  1001843 – Analytické údaje prac. 2023

Usmernenia a pokyny sa týkajú týchto okruhov:

 • Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023
 • Odvodová odpočítateľná položka (OOP) od 1.1.2023

Postup, čo treba urobiť hneď po prechode 22.05

Pokyny v nižšie uvedenom postupe sa týkajú problematiky evidencie analytických údajov zamestnancov. Je nevyhnutné ich vykonať kvôli zadávaniu nových pracovníkov s dátumom nástupu od 1.1.2023, ktorých musíte najskôr zaevidovať v KS pracovníkov a následne prihlásiť cez RLZEC do Sociálnej poisťovne ešte pred 1.1.2023.

Dodržte postupnosť krokov tak, ako sú uvedené!

 • Vyplňte číselník Miesta výkonu práce. Kódy pre miesta výkonu práce nájdete tu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/597/20110401 . Viac informácií k číselníku Miesta výkonu práce je uvedených v novinkovom manuáli verzie 22.05.
 • v Ekopackete vo funkcii SPRÁVCA – konfigurácia, vo vstupe Užívateľské konfigurácie v podmenu Konfigurácia systému vyplňte v časti „Doplň.ident. k Dú,ŠÚ, poisť“ (prístupná na F3) údaj Prevládajúce miesto výkonu práce. Odporúčame uviesť taký kód miesta, ktorý sa najviac vyskytuje u pracovníkov.
 • v číselníku Profesie skontrolujte kód SK ISCO-08 pre jednotlivé profesie. Ak tento kód nemáte pre nejakú profesiu, ktorú používate v KS pracovníkov, vyplnený, tak ho v číselníku vyplňte. Kódy SK ISCO-08 nájdete tu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/449/20210101_5289809-2.pdf .
 • v Ekopackete vo funkcii SPRÁVCA – riadenie periód skontrolujte, či máte pre modul MZDY vygenerované periódy na rok 2023. Ak nemáte, tak ich vygenerujte. (Správca -> Kmeň. údaje -> SPRÁVCA – riadenie periód ->Výpočty -> Otváranie periód )

Systém práce v module MZDY po prechode 22.05 až do uzávierky periódy 12/2022 (až do verzie 23.01)

V tejto časti budú vysvetlené pravidlá po prechode 22.05 až do uzávierky periódy 12/2022 (až do verzie 23.01) v súvislosti so zmenami, ktoré zavádza od 1.1.2023 Sociálna poisťovňa v prípade evidencie tzv. analytických údajov (miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce, dohodnutý rozsah pracovného času) a v prípade evidencie dohodárov uplatňujúcich si odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), ktorú poznáte do konca roku 2022 pod názvom odvodová výnimka a s tým súvisiacimi dátumami oznámenia uplatnenia a ukončenia uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP).

Pracovníkov rozdelíme do 2 skupín:

 1. Skupina sú pracovníci s dátumom nástupu od 1.1.2023
 2. Skupina sú pracovníci, ktorí uzatvorili zmluvy/dohody s dátumom nástupu pred 1.1.2023 a ich zmluvy/dohody pokračujú aj v roku 2023

Vo verzii 22.05 až do uzávierky 12/2022 (resp. až kým nebudete mať k dispozícii verziu 23.01) platia tieto hlavné zásady:

 • Pracovníci 1. skupiny sa evidujú v KS pracovníkov a následne spracovávajú do inštitúcií (Prihlášky do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne) spôsobom ako doteraz s prihliadnutím na nové pravidlá, ktoré od 1.1.2023 zaviedla Sociálna poisťovňa a ktoré sú zapracované vo verzii 22.05. Takže systém práce je: štandardná práca s KS pracovníkov a štandardná práca s RLZEC (oznamovacie povinnosti).
 • S pracovníkmi 2. skupiny sa bude až do uzávierky 12/2022 (až do verzie 23.01) pracovať takto:
  • v KS pracovníkov sa bude pracovať tak, ako vo verzii 22.04. Ide hlavne o dohodárov uplatňujúcich si odvodovú výnimku 200 Eur. Systém práce bude v prípade týchto dohodárov rovnaký, aký bol vo verzii 22.04. Zmeny, ktoré zavádza Sociálna poisťovňa v súvislosti s OOP od 1.1.2023 sa do KS pracovníkov až do uzávierky 12/2022 (až do verzie 23.01) aplikovať nebudú! Dôvodom je to, že mzdy sa musia až do 12/2022 spracovať tzv. „po starom“ teda tak, ako sa spracovávali vo verzii 22.04.
  • v prípade oznamovacích povinností zamestnávateľa, tj. vystavení RLZEC, sa budete postupovať špecificky. Presné pokyny k oznamovacím povinnostiam sú popísané nižšie, postupujte prosím podľa týchto pokynov.

Takže systém práce je: práca s KS pracovníkov, následné spracovanie miezd ako vo verzii 22.04 a špecifická práca s RLZEC (oznamovacie povinnosti).

Systém práce 1. skupiny pracovníkov vo verzii 22.05 až do uzávierky 12/2022 (až do verzie 23.01)

Týchto pracovníkov budete zadávať spôsobom, ako ste doteraz zadávali nových pracovníkov, pričom sa prihliada na zmeny zo Sociálnej poisťovne platné od 1.1.2023. Teda pracovníkov zaevidujete v KS pracovníkov, vystavíte prihlášky do SP, ZP a vystavíte iné dokumenty, ktoré ste pri nových pracovníkoch vystavovali aj doteraz.

Pre pracovníkov s dátumom nástupu od 1.1.2023 platí, že:

 • v KS pracovníkov nie je možné zadať typ FP 33, 44, 55, 66, 9, 10
 • v KS pracovníkov pribúda možnosť zadať typ FO 23 (DoPČ pre výkon sezónnych prác)
 • v KS pracovníkov sa kontroluje spôsob zadávania dátumu oznámenia uplatnenia OOP a dátumu oznámenia ukončenia uplatnenia OOP podľa pokynov Sociálnej poisťovne
 • Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa (RLZEC) sa vykonávajú štandardne ako doteraz, pričom sa rešpektujú novinky zo strany Sociálnej poisťovne platné od 1.1.2023 (analytické údaje a OOP)

Je veľmi dôležité uvedomiť si a mať na pamäti, že pracovníci 1. skupiny sa budú spracovávať v Mzdách až v perióde 01/2023, tj. až po prechode 23.01. Budú síce zaevidovaní už vo verzii 22.05 s novinkami SP platnými od 1.1.2023, ale mzdové spracovanie sa bude robiť až vo verzii 23.01.

Systém práce 2. skupiny pracovníkov vo verzii 22.05 až do uzávierky 12/2022 (až do verzie 23.01)

Špecifické oznamovacie povinností (RLZEC) pre túto skupinu vykonajte až po uzávierke 11/2022, teda keď máte otvorenú periódu 12/2022!

S týmito pracovníkmi pracujete tak, ako vo verzii 22.04. Týka sa to evidencie v KS pracovníkov, výpočtu čistých miezd, posielania výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne.
V prípade dohodárov platia až do uzávierky 12/2022 kódy pre typ FO také, aké platili v priebehu roka 2022.

Kvôli zmenám od 1.1.2023 však Sociálna poisťovňa vyžaduje od zamestnávateľov niektoré oznamovacie povinnosti týkajúce sa DOHODÁROV UPLATŇUJÚCICH SI OOP (do konca roka 2022 sa používa pojem ODVODOVÁ VÝNIMKA). Tieto oznamovacie povinnosti (popísané sú nižšie) je potrebné fyzicky vykonať do 31.12.2022!

Treba si uvedomiť, že:

 • ide o oznamovacie povinnosti len niektorých dohodárov (nižšie v postupe je uvedené, ktorých dohodárov sa to týka)
 • analytické údaje sa zatiaľ oznamovať nebudú. Problematika oznámenia analytických údajov prostredníctvom RLZEC typu ZM (Zmena) bude riešená komfortne vo verzii 23.01. Zároveň je známy termín, do kedy treba tieto údaje oznámiť do Sociálnej poisťovne – termín je najneskôr pred podaním mesačného výkazu za 01/2023.

POZOR: Je dôležité uvedomiť si, že ide len o oznamovacie povinnosti týkajúce sa vystavenia RLZEC! V KS pracovníkov nerobíte žiadne zmeny!

Postup podľa pokynov zaslaných Sociálnou poisťovňou v prípade oznamovacích povinností zamestnávateľa u dohodárov uplatňujúcich si odvodovú výnimku do 200 Eur, ktorých dohoda z roku 2022 pokračuje aj v roku 2023 a chcú si naďalej uplatňovať OOP (odpočítateľnú položku) už od periódy 01/2023

Upozornenie: Títo dohodári musia písomne oznámiť najneskôr do 31.12.2022 uplatnenie OOP k 1.1.2023. Tlačivo tohto oznámenia je zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne na konci článku tu https://www.socpoist.sk/news/ako-sa-bude-v-roku-2023-u-studentov-alebo-dochodcov-dohodarov-uplatnovat-odvodova . Užívatelia programu Aurus EKONOMIKA majú toto tlačivo k dispozícii priamo v KS pracovníkov s prednastavenými údajmi pod tlačidlom Nástup a pod názvom Oznámenie o uplatnení OOP pre dôchodcu/študenta od 1.1.2023. Dôležitým údajom na tlačive je dátum oznámenia uplatnenia OOP / dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, ktorý budete zadávať do RLZEC.

Tento postup použijete fyzicky najneskôr do 31.12.2022, teda v období, keď ešte nemáte spracované mzdy za 12/2022

 • v Dátovom Sklade Pracovníci použite vzorovú šablónu 1001846 “Dohodári s OOP okrem DoPČ SP” alebo v Univerzálnej zostave kmeňa pracovníkov vzorovú šablónu 1001841 “Dohodári s odvodovou výnimkou”. Zobrazia sa dohodári (okrem DoPČ na výkon sezónnej práce), ktorí sú v danom čase v KS pracovníkov nestopnutí a majú vyplnenú OOP (odvodovú výnimku).

Nižšie je popísaný postup pre aplikáciu Aurus EKONOMIKA. Postup pre aplikáciu Aurus Ekopacket je analogický, hoci menej komfortný.

 • v KS pracovníkov sa nastavte na dohodára zo zostavy z DS alebo UZ. Cez vykonávacie tlačidlo “Aktuálny mesiac” vyvolajte RLZEC pracovníka
 • dostanete sa do vstupu RLZEC pre daného pracovníka. Ak máte aktuálnu periódu 12/2022, tak periódu v RLZEC ponechajte. Ak máte aktuálnu periódu 11/2022, tak odporúčame nastaviť pre RLZEC periódu 12/2022.
 • ak má dohodár z KS pracovníkov typ FO 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak ručne vystavte pre tohto dohodára RLZEC typu ZM (Zmena) takto:
  • Typ FO ponecháte taký, aký sa Vám predplní
  • Vyplníte Dátum vzniku zmeny ako decembrový dátum, kedy daný RLZEC vystavujete
  • Vyplníte Dátum oznámenia uplatnenia OOP z tlačiva, v ktorom pracovník oznamuje uplatnenie OOP. Pozor, aby si dohodár mohol uplatniť OOP už od periódy 01/2023, tak najneskorší dátum môže byť 31.12.2022!
  • po uložení RLZEC hneď vykonáte pomocou vykonávacieho tlačidla Export údajov do SP a na stránke SP exportovaný súbor spracujete

Poznámka: Týmto spôsobom nahlásite do Sociálnej poisťovne uplatnenie OOP už od 1.1.2023, tj. už od periódy 01/2023. Pozor! Tieto zmeny vykonáte len v RLZEC! V KS pracovníkov nevykonávajte v tejto súvislosti žiadne zmeny, pretože ešte Vás čaká spracovanie Miezd za 12/2022 a KS pracovníkov musí byť aktuálny pre spracovanie za 12/2022 spôsobom platným do konca roku 2022, tj. “po starom”!

 • Ak má dohodár z KS pracovníkov typ FO 33, 44, 55, 66, 9, 10, tak ručne vystavte pre tohto dohodára RLZEC typu PA (Prihláška) takto:
  • Typ FO zamestnanca nastavíte v RLZEC na 19, ak ide o dohodára s typom FO 33 (pre iné typy FO nastavte v RLZEC typ FO na 20 ak je v KS typ FO 44, na 21 ak je v KS typ FO 55, na 22 ak je v KS typ FO 66, na 11 ak je v KS typ FO 9, na 12 ak je v KS typ FO 10)
  • Vyplníte Dátum oznámenia uplatnenia OOP z tlačiva, v ktorom pracovník oznamuje uplatnenie OOP. Pozor, aby si dohodár mohol uplatniť OOP už od periódy 01/2023, tak najneskorší dátum môže byť 31.12.2022!
  • Vyplníte Dátum vzniku poistenia dátumom 1.1.2023
  • Vyplníte Vznik právneho vzťahu dátumom nástupu (tento dátum sa Vám predplní)
  • Po uložení RLZEC hneď vykonáte pomocou vykonávacieho tlačidla Export údajov do SP a na stránke SP exportovaný súbor spracujete

Poznámka: Týmto spôsobom dohodára doprihlásite na DP (dôchodkové poistenie) od 1.1.2023 a zároveň oznámite uplatnenie OOP už od 1.1.2023, tj. už od periódy 01/2023. Pozor! Tieto zmeny vykonáte len v RLZEC! V KS pracovníkov nevykonávajte v tejto súvislosti žiadne zmeny, pretože ešte Vás čaká spracovanie Miezd za 12/2022 a KS pracovníkov musí byť aktuálny pre spracovanie za 12/2022 spôsobom platným do konca roku 2022, tj. “po starom”!

Poznámka 2: prihláška na DP sa robí preto, lebo od 1.1.2023 (teda v Mzdách spracovávaných za 01/2023) sa už vykazuje DP (dôchodkové poistenie) bez ohľadu na to, či je alebo nie je VZ na DP nulový. Je to veľmi zásadná zmena v systéme práce s dohodármi uplatňujúcimi si výnimku 200 Eur v porovnaní s rokom 2022 a predchádzajúcimi rokmi.

Poznámka 3: v prípade spracovania prihlášky na DP sa na stránke Sociálnej poisťovne môže zobraziť varovanie, že prostredníctvom RLZEC ZM (Zmena) treba oznámiť analytické údaje zamestnancov, ktorí boli prihlásení pred 1.1.2023 a ich poistenie trvá aj po 31.12.2023.Toto varovanie berte len ako informáciu Sociálnej poisťovne do budúcnosti. Táto problematika analytických údajov spomenutá vo varovaní bude riešená podľa pokynov Sociálnej poisťovne v našom softvéri v module MZDY vo verzii 23.01 a bude plne korešpondovať s termínom poslania RLZEC typu ZM, ktorý Sociálna poisťovňa stanovila ako termín tesne pred odovzdaním mesačných výkazov za 01/2023.

Vyššie popísaným postupom spracujete všetkých vypísaných dohodárov z DS alebo UZ

Informácia k dátumu oznámenia uplatnenia OOP:
Upozorňujeme, že pri posielaní RLZEC typu PA alebo ZM pre vyššie spomínaných dohodárov je dôležité, aby dátum oznámenia uplatnenia OOP nebol na RLZEC vyšší, ako je dátum vyplnenia RLZEC, ktorý sa nastavuje pri exporte RLZEC do XML súboru na úvodnej obrazovke exportu a je prednastavený ako aktuálny (systémový) dátum. Ak bude dátum oznámenia uplatnenia OOP vyšší ako dátum vystavenia RLZEC, tak pri spracovaní na stránke Sociálnej poisťovne nebude takýto RLZEC akceptovaný. Príklad: v RLZEC typu ZM ste uviedli dátum oznámenia uplatnenia OOP ako 31.12.2022, dátum vzniku zmeny 31.12.2022 a dátum vyplnenia RLZEC ako 20.12.2022. Takýto RLZEC nebude zo strany SP akceptovaný. Totiž musíte vychádzať z reálne oznámeného dátumu uplatnenia OOP a ten nemôže predbiehať dátum Vami vystaveného RLZEC. Alebo inak povedané reálne nemôžete vystaviť RLZEC 20.12.2022, keď Vám dohodár ešte neoznámil dátum uplatnenia OOP. RLZEC môžete vystaviť až po reálnom oznámení dohodára, že si uplatňuje OOP a dátum tohto oznámenia uplatnenia OOP nemôže byť väčší ako dátum vystavenia RLZEC, čo je spravidla aktuálny (systémový) dátum.

Po splnení vyššie uvedených oznamovacích povinností fyzicky do 31.12.2022 následne v januári 2023 spracujete Mzdy za periódu 12/2023. V prípade dohodárov uplatnňujúcich si odvodovú výnimku (od 01/2023 sa používa pojem OOP) však môžu nastať situácie, ktoré sú uvedené nižšie aj s popísaným riešením.

Čo robiť, ak bol dohodár typu 33, 44, 55, 66, 9 alebo 10 doprihlásený na DP od 1.1.2023 s dátumom oznámenia uplatnenia OOP najneskôr 31.12.2022 podľa vyššie popísaného postupu a v januári 2023 pri spracovaní Miezd za 12/2022 bude jeho príjem vyšší ako 200 Eur

V takomto prípade postupujte nasledovne:

 • výpočet čistých miezd vypíše, ako máte postupovať (v prípade aplikácie Aurus Ekopaket konzultujte postup s Vaším školiteľom)
 • vypísaný postup dodržte, len navyše doplňte v prípade RLZEC typu PA (Prihláška) okrem dátumu vzniku poistenia 1.12.2022 aj dátum zániku poistenia 31.12.2022.

Čo robiť, ak bol dohodár s typom FO 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8 nahlásený do Sociálnej poisťovne do 31.12.2022 ako dohodár uplatňujúci si OOP (v tom čase bol v Sociálnej poisťovni evidovaný ako dohodár s DP) spôsobom popísaným vyššie a v januári 2023 pri spracovaní Miezd za 12/2022 bude jeho príjem do 200 Eur

V takomto prípade postupujte nasledovne:

 • výpočet čistých miezd vypíše, ako máte postupovať (v prípade aplikácie Aurus Ekopaket konzultujte postup s Vaším školiteľom)
 • vypísaný postup dodržte, zatiaľ by mal uvedený postup stačiť. V prípade, ak Sociálna poisťovňa neskôr vydá iný postup, tak Vás budeme urýchlene o tom informovať.

Informácie o systéme práce v module MZDY po prechode 23.01

Po prechode 23.01 budete mať k dispozícii nástroje na vykonanie ďalších zmien súvisiacich s novinkami od 1.1.2023 vydanými Sociálnou poisťovňou (evidencia analytických údajov a OOP):

 • Dohodárom z 2. skupiny, ktorí majú v KS pracovníkov po prechode 23.01 stále nastavený typ FO 33, 44, 55, 66, 9, 10 sa prekóduje typ FO na 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zároveň sa týmto dohodárom doplní do KS poistenia dôchodkové poistenie (DP) podľa vzoru naplnenia KS
 • Dohodárom z 2. skupiny, ktorí si uplatňujú OOP (majú po prechode 23.01 nenulovú OOP (odvodovú výnimku)) bude automaticky doplnený Dátum oznámenia uplatnenia OOP / Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP podľa RLZEC, ktorý ste v našom softvéri vystavili ešte vo verzii 22.05 pri špecifických oznamovacích povinnostiach popísaných vyššie. Ak ste RLZEC vystavili priamo na stránke Sociálnej poisťovne a obišli náš softvér, tak budete mať k dispozícii tabuľku s týmito dohodármi, kde jednoducho vyplníte dohodárom Dátum oznámenia uplatnenia OOP / Dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP.
 • Pre všetkých pracovníkov 2. skupiny výpočet automaticky hromadne vygeneruje RLZEC typu ZM (Zmena), ktorými zamestnávateľ nahlási tzv. analytické údaje „starých“ pracovníkov do Sociálnej poisťovne a ktoré zamestnávateľ vyexportuje v našom programe a následne spracuje na stránke Sociálnej poisťovne ešte predtým, ako zamestnávateľ odošle mesačný výkaz za 01/2023.

Po vykonaní týchto činností po prechode 23.01 sa budú pre pracovníkov 2. skupiny uplatňovať zmeny platné od 1.1.2023 aj v KS pracovníkov.

Výpočet čistých miezd vo verzii 23.01 skontroluje, či sú nastavené údaje v KS pracovníkov pre pracovníkov 2. skupiny podľa pravidiel platných od 1.1.2023. Ak nebudú nastavené, výpočet čistých miezd Vám to vypíše.

Dôležitá informácia k DOHODÁROM S NEPRAVIDELNÝM PRÍJMOM, ktorých dohoda prechádza z roku 2022 do roku 2023

Ak bol dohodárovi s nepravidelným príjmom, ktorého dohoda pokračuje aj v roku 2023, vyplatený príjem v priebehu roka 2022, tak doteraz sa odvody na sociálne poistenie platili naraz pri skončení dohody. Od 1.1.2023 nastáva zásadná zmena. Na účely stanovenia vymeriavacieho základu sa na dohodu z roku 2022, ktorá pokračuje v roku 2023 hľadí akoby skončila 31.12.2022 a príjem vyplatený a zúčtovaný počas roka 2022 sa vykáže až pri skončení dohody podľa pravidiel platných do 31.12.2022. Pozor, v skutočnosti sa dohoda neukončuje, ukončenie je len fiktívne kvôli stanoveniu vymeriavacieho základu. Znamená to však komplikáciu pri rozpočítavaní príjmu takéhoto dohodára pri ukončení dohody v roku 2023, pretože sa pri stanovení VZ budú miešať vymeriavacie základy z dohody, ktorá je fiktívne uzavretá k 31.12.2022 s príjmami vyplatenými v roku 2023 na základe pokračujúcej dohody z roku 2022. Komplikácia je nielen výpočtová, ale aj evidenčná (evidencia vo Výkaze práce). Preto odporúčame, ak môžete, ukončiť dohody s nepravidelným príjmom k 31.12.2022 reálne a uzatvoriť reálne nové dohody s nepravidelným príjmom od 1.1.2023. Vyhnete sa komplikáciám v prípade týchto dohodárov.

Informácia k DoPČ na výkon sezónnej práce pre skupinu pracovníkov, ktorí poberajú dôchodkovú dávku

Prechodom verzie 22.05 ste dostali vzory naplnenia pre DoPČ na výkon sezónnej práce s kódmi 4010, 4020, 4030, 4060 a 4070.

Pre kód 4010 je tabuľka zákonného poistenia naplnená podľa legislatívy.

Pre kódy 4020, 4030, 4060 a 4070 sú v tabuľke zákonného poistenia riadky podľa vzoru klasickej DoPČ pre poberateľa príslušnej dôchodkovej dávky. V priebehu januára 2023 sa však definitívne vykryštalizuje, aké typy poistenia majú mať tieto vzory naplnenia. Situáciu s naplnením riadkov zákonného poistenia pre skupiny dôchodcov v prípade DoPČ na výkon sezónnej práce sledujeme a v prípade potreby údaje riadkov zákonného poistenia v číselníku vzorov naplnenia a v KS pracovníkov automaticky zaktualizujeme prechodom 23.01. Pripomíname, že pracovníkov s uzatvorenou DoPČ na výkon sezónnej práce budete prvýkrát spracovávať až po prechode 23.01 za periódu 01/2023.

Koniec modul MZDY

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.