Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Ako nahrať krádež - Vrátenie dane pri krádeži (DAP výnimka 10)

Keďže sa jedná o DPH „na výstupe“, nie je možné použiť chlieviky A,B,C na automatické riadenie. Sumu vrátenia dane si určujete sami. Program nevykonáva žiadne koncoročné dorovnanie.

  • Ak opravu vykonávate v tom istom roku, v ktorom bola daň odpočítaná, v prípade, že odpočet pri pôvodnej faktúre bol z chlievika:
    • A ( plný nárok ), nahrávate sumu vrátenia v plnej výške
    • B ( bez nároku ), nahrávate nulovú sumu, lebo daň odpočítaná nebola
    • C ( koef.nárok ), nahrávate sumu vrátenia dane ako plnú sumu krátenú výškou predbežného koeficientu ( od r.2005 ako predbežný koeficient prípustný len minuloročný koeficient ) a na konci roka musíte dorovnať uvedenú sumu tak, aby celkové vrátenie dane bolo vo výške plnej sumy krátenej výškou ročného koeficientu.
  • Ak opravu vykonávate po uplynutí roka ( rokov ), v ktorom bola daň odpočítaná, nahrajte sumu v skutočnej výške, ktorú musíte vrátiť ( t.j. po zohľadnení ročného koeficientu príslušného roka ).
  • Ak ste nahrávali vrátenie dane pri krádeži v období od januára/2004 do apríla/2004, ( t.j. za účinnosti Z.č.289/1995 o DPH, kedy ešte neexistoval v daňovom priznaní samostatný riadok č.25 „Oprava odpočítanej dane“ ), r.29 „Vlastná daňová povinnosť“ je v koncoročnom priznaní DPH za rok 2004 zvýšená o túto daň. Keďže tomu tak nemá byť, opravte si na tlačive DPH priznania r.22 „Odpočítanie dane celkom“ aj r.29 „Vlastná daňová povinnosť“ vo Váš prospech.
Mohlo by vás taktiež zaujímať