Vážne lístky

Umiestnenie: Poľnonákup - Vstupy

Modul poľnonákup umožňuje formou vážnych lístkov evidovať dodané množstvá poľnohospodárskych komodít v danej kvalite od jednotlivých dodávateľov priamo na príjmovom mieste. Vo vážnych lístkoch (VaL) sú podchytené kvalitatívne parametre a informácie o laboratórnych rozboroch, na základe ktorých bola daná komodita do podniku dovezená (napr.: pšenica, ovos…).

V systéme je možné vážne lístky nahrávať automaticky prostredníctvom importu alebo manuálne. Import je vykonávaný na základe predošlého váženia príslušného materiálu na nákladnom vozidle, ktoré je postavené na váhu. Po odvážení je generovaný export z váhy s údajmi, ktoré následne importuje užívateľ do systému v podobe vážneho lístka. Import vážneho lístka je vykonávaný odborným pracovníkom (napr.: laborantka), ktorý rozhoduje o tom, či sú kvalitatívne parametre vhodné po odobratí vzorky a vyhovujú všetkým požiadavkám. Pokiaľ sú parametre vyhovujúce, pracovník import vykoná, na vážnom lístku nastaví parameter CCP1 na hodnotu Z (Zhodné), zadá triedu kvality, vyberie príslušné silo, do ktorého má byť materiál vyložený a doplní prípadné ďalšie doplňujúce parametre.

Pokiaľ kvalita materiálu nie je vyhovujúca, zodpovedný pracovník import vážneho lístka buď nevykoná alebo ak už bol vykonaný, nastaví na ňom parameter CCP1 na hodnotu NZ (Nezhodné). Toto nastavenie zabezpečí, že sa z takéhoto vážneho lístka nebude generovať preberací list. Vozidlo s nezhodným (nevyhovujúcim) materiálom sa v takomto prípade posiela späť dodávateľovi, nakoľko dodávaný materiál nie je dostatočne kvalitný a nie je možné ho použiť na ďalšie spracovanie.

V prípade, že zhodný materiál nie je možné uskladniť v požadovanom sile napríklad z dôvodu, že je plné, tento údaj sa vo vážnom lístku neuvedie a množstvo zostane nulové. Takýto nulový VaL nebude podkladom pre generovanie preberacích lístkov v systéme.
Materiál sa prevezie do iného skladu, kde sa opätovne preváži, zvolí sa voľné silo a následne až na tomto sklade prebehne kompletný proces spracovania vážneho lístka.

V prípade, že nebude možné z technických príčin odvážiť materiál, vážny lístok sa môže do systému nahrať manuálne. Pokiaľ sa vážny lístok dodatočne naimportuje, tento ručne nahratý sa podľa naimportovaného zaktualizuje a importovaný vymaže.

V systéme je prednastavené, že po otvorení okna VaL sú štandardne zobrazované iba tie vážne lístky, ktoré boli vytvárané v daný deň (podľa systémového dátumu). V prípade potreby filtrovať iné údaje je možné nastaviť filter v okne, v zozname VaL (panel nástrojov) a obdobie (rok/perióda) podľa požadovaných kritérií.

Filter

Vo vrchnej časti okna sa nachádza filter, pomocou ktorého je možné filtrovať údaje.

Filtrovať sa dá podľa dátumu dodania OD-DO, dodávateľa, skladu a materiálovej karty:

Ďalej je možné určiť, aký typ VaL požaduje užívateľ vyhľadávať, to znamená, či už bol spracovaný (bol z neho generovaný preberací list), ďalej či je zhodný/nezhodný.

Nastavený filter v okne s príslušnými kritériami systém vždy prenáša aj do samotného Zoznamu VaL (panel nástrojov), je to z dôvodu, aby sa filter, ktorý sa nachádza na dvoch miestach obsahovo nerozchádzal pri vyhľadávaní a obnove údajov na pozadí systému.

Preto sú príslušné polia v zozname neprístupné, vyšedené.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poznámka:
Z vážnych lístkov sa generuje preberací list, z neho následne zúčtovací list. Tieto doklady nevykonávajú v systéme skladový pohyb, sú len evidenčné. Prijatie materiálu na sklad sa vykonáva v module sklad, prostredníctvom príjemky.

Farebné označenie vážnych lístkov:

  • vážny lístok, ktorý nemá zadané kvalitatívne parametre (triedu kvality), je vyznačený žltou farbou:
  • VaL, ktorý má zadaný nezhodný parameter CCP1, je podfarebný šedou farbou, nie je možné ho vymazať, editovať, ani z neho generovať preberací list:
  • úplne vyšedený riadok so šedým písmom znamená, že bol spracovaný a bol z neho vygenerovaný preberacích list:
  • VaL, ktorý je na bielom podklade, je pripravený na ďalšie spracovanie, generovanie preberacieho listu (PrL).

Každý vážny lístok má okrem údajov v riadkovej časti aj v spodnej, ktorá pozostáva z dvoch záložiek:

Záložka Kvalitatívne parametre

V tejto záložke sa zadávajú údaje, ktoré označujú kvalitu materiálu, nečistoty, rôzne ukazovatele a ďalšie informácie. Nečistoty, ako sú Zlomky, Zlomové nečistoty, Neklíčené zrná a Rôznorodé nečistoty sa v riadkovej časti okna úhrnne zrátavajú do stĺpca Nečistoty spolu (%):

Meno laborantky sa nastavuje automaticky počas práce s vážnymi lístkami – pri importe/ručnom nahratí, nastavení triedy kvality/CCP1 podľa užívateľa, ktorý je prihlásený a príslušný úkon vykonáva.

Údaj Silomajster je číselníkový údaj, ktorý sa vytvára v číselníku pracovníkov v module Správca v rámci organizačnej štruktúry podniku v menu Číselníky/Číselník pracovníkov. Odporúčame tento údaj zadávať s veľkým osobným číslom, aby sa neprekrýval s pracovníkmi, ktorí sú vytváraný v module mzdy v číselníku kmeňových pracovníkov.

Záložka Kvalitatívne parametre

Dodávateľ použitý v module poľnonákup je prepojený so systémovým číselníkom odberateľov/dodávateľov. Preto je najprv nutné, aby bol zadefinovaný v tomto číselníku, až potom je možné ho zaradiť do číselníka určeného špeciálne pre poľnonákup. Tento číselník pre poľnonákup sa nachádza v menu číselníky/číselník dodávateľov:

Zo systémového číselníka odberateľov/dodávateľov sa v tomto číselníku v Poľnonákupe:

  • do poľa Partner zadáva Názov partnera
  • do poľa Konečný dodávateľ sa zadáva Konečný príjemca
  • pole Miesto nakládky je editovateľné, ale je možné použiť aj číselník, kde sa zobrazuje štandardne názov konečného príjemcu.

Pre potreby exportu údajov z váhy do vážnych lístkov je tento dodávateľ z číselníka v poľnonákupe zadaný aj v samotnej váhe.

Upozornenie:
Materiálové karty, ktoré užívateľ požaduje používať v module poľnonákup je nutné mať v číselníku materiálov zadefinované a taktiež je nutné mať na nich nastavený príznak pre použitie v tomto module:

Menu, ktoré je možné vyvolať cez pravé tlačidlo na myši v riadkovej časti okna VaL obsahuje viacero možností, ktoré má možnosť užívateľ použiť:

Pridať

pomocou tejto voľby je možné manuálne pridať vážny lístok do zoznamu

Vymazať

je to výmaz vážneho lístka ale iba za predpokladu, že nebol z neho už generovaný preberací list a nebol poznačený ako nezhodný:

Výmaz VaL je možný len v takom prípade, ak ešte nemá nastavenú triedu kvality a CCP1 (riadok je žltý), prípadne je korektne nahratý ale nebol z neho ešte generovaný preberací list:

Zoznam vážnych lístkov

pomocou voľby je možné zoznam existujúcich vážnych lístkov. Ide o rovnaký zoznam ako je možné vyvolať cez panel nástrojov alebo pomocou klávesovej kombinácie Shift+F4.

Kopírovať hodnotu bunky

voľba umožňuje skopírovať hodnotu v tom stĺpci, v ktorom si túto voľbu užívateľ zvolí

Nastaviť CCP1 na Nezhodný

štandardne po nastavení triedy kvality na vážnom lístku systém automaticky doplní do stĺpca CCP1 hodnotu Z – zhodný. V prípade, že je materiál nekvalitný, a teda je nutné na ňom poznačiť túto informáciu, pomocou tejto voľby sa prepína stav zhodný na NZ – nezhodný.

Presun do inej periódy

pomocou tejto voľby je možné presunúť VaL do inej periódy

Znovu načítať

je to obnova údajov, údaje sa po zvolení voľby opätovne načítajú v okne. Vzhľadom na to, že s vážnymi lístkami pracuje viacero užívateľov naraz, môžu byť na obrazovke načítané údaje neaktuálne. Preto pokiaľ požaduje užívateľ vidieť vždy aktuálne údaje na svojej obrazovke, pre potreby aktualizácie odporúčame túto voľbu spúšťať.

Podklady pre import vážnych lístkov a import vážnych lístkov

Prichádzajúce vozidlo s komoditou sa na váhe odváži (ide o brutto váženie = auto + komodita), systém v tomto momente tvorí nový podklad pre VaL, kde sa poznačí brutto hmotnosť a čas váženia. Pri odchode sa odváži odchádzajúce vozidlo (ide o váženie tarra = auto), pri ktorom sa do už vytvoreného podkladu pre VaL doplní tarra a netto hmotnosť. Z váhy sa budú podklady importovať vo formáte *.xml, za každé vozidlo.

Systém predplní obdobie, je možné vybrať cestu a adresár, odkiaľ sa má import vykonať. Importovať je možné všetky pripravené súbory alebo po jednom. Po úspešnom naimportovaní sa súbory v danom adresári automaticky vymažú. Pokiaľ požaduje užívateľ vymazať ešte nenaimporotvaný xml súbor, môže tak vykonať pomocou voľby Vymazať súbor.