Doklad Banka

Umiestnenie: Účtovníctvo - Vstupy

Logo AE Fakturacia

Bankový typ dokladu systém vytvára automaticky po zaúčtovaní bankových výpisov a zápočtových dokladov v module banka (BAB), ako aj po zaúčtovaní pokladničných dokladov (BAP) ako úhrady odberateľských/dodávateľských faktúr. Ďalej je možné v tomto okne priamo vytvoriť aj tzv. interný bankový doklad typu BAU, ktorý užívateľ nahráva manuálne.

Doklad sa skladá z hlavičky, do ktorej sa zapisuje účet oproti ktorému sa riadky v obsahu dokladu preúčtovávajú na MD alebo Dal, v závislosti od toho aký znak je v riadku uvedený:

  • 1 – nami uhradené
  • 3 – nám uhradili

V zozname bankových dokladov je možné prezerať existujúce doklady a filtrovať podľa rôznych výberových kritérií.

Pri kontrolách, či už priebežných, mesačných alebo koncoročných je potrebné prechádzať hlavne chybné doklady, na ktorých chýba účet a tieto korektne zaúčtovať. Vo filtri je možné túto podmienku zadať v poli chyba ako aj ďalšie výberové kritériá ako je rok, perióda, typ dokladu, suma OD-DO:

2.1.3.003_filter

Po vyfiltrovaní je možné bankové doklady prezerať, dopísať text, či poznámku do hlavičky dokladu ako aj do riadkov.

Užívateľ má možnosť si dať zobraziť v prípade potreby stĺpce s hodnotami v cudzej mene:

K dokladom typu BAU – interný bankový doklad, je možné pripájať aj prílohy pomocou tlačidla uvedeného nižšie:

Taktiež je možné bankové doklady tlačiť pomocou rovnomenného tlačidla:

Pri tlači systém predplní údaje dokladu, na ktorom je užívateľ nastavený, avšak je možné tieto kritériá zmeniť podľa potreby. Rozšírený typ tlače hlavičky a riadkov sa líši od základného v údajoch, ktoré si má možnosť užívateľ nastaviť navyše, okrem defaultne tlačených údajov. 

Do zostavy má možnosť užívateľ doplniť aj komentáre, ktoré sa zadávajú v druhej záložke pod názvom Komentáre.

2.1.3.014N_komentare

V prípade, že požaduje mať v zostave viacero údajov, je nutné si zapnutí rozšírenú tlač v prvej záložke a v poslednej pod názvom Zloženie riadku definovaného užívateľom má možnosť si vybrať z ponuky stĺpcov. Odporúčame si dať zobraziť iba také množstvo údajov, ktoré budú v zostave prehľadné, čitateľné a zmestia sa na príslušnú stranu. Údaj v stĺpci názov je označenie stĺpca v systéme, ktoré nie je možné meniť. Užívateľský názov stĺpca pre potreby tlače je možné zadať v stĺpci Nadpis.

2.1.3.008_rozsirene

Z existujúceho bankového dokladu má možnosť užívateľ vytvoriť kópiu pomocou tlačidla Kópia.

2.1.3.010_kopia

Na ľavej strane je uvedený pôvodný doklad a na pravej nový:

Pri práci s účtovnými dokladmi v module účtovníctvo treba mať na zreteli, že sa zaúčtované zmeny alebo nové doklady z iných podsystémov v hlavnej knihe, obratovej predvahe, zostavách, či dátových skladoch premietnu a zobrazia až po vykonaní účtovnej operatívy. Preto odporúčame pred každou kontrolou spustiť túto funkciu, aby boli v účtovníctve všetky údaje správne premietnuté. Napríklad v dátových skladoch aj zostavách na to systém upozorňuje v ľavej hornej časti okna: