Druhy pohybov dokladu

Umiestnenie: Banka - Číselníky

V okne sa definujú druhy pohybov pre potreby spracovávania bankového výpisu. Štandardne sú v systéme vložené pohyby od čísla 1 – 6, ktoré systém používa pri tvorbe úhrad a zápočtov dokladov. Pre tieto pohyby sa nezadávajú účty, nakoľko si tieto systém dosadzuje automaticky z párovaných dokladov. Ostatné typy pohybov je potrebné, aby užívateľ založil s príslušnými nastaveniami.

Kód

alfanumerický kód pohybu

Názov

názov pohybu

Úhrada

prepínač určuje, či sa jedná o pohyb, ktorý bude úhradou dokladu

Výdaj

prepínač určuje, či ide o výdajový typ pohybu

DPH

prepínač určuje, či bude pohyb sledovať aj sumu na DPH na uhrádzanom doklade

Účtovný predpis

v tomto stĺpci je možné zadať konkrétny účet, na ktorý bude systém daný typ pohybu účtovať alebo je možné zadať existujúci účtovný predpis, ktorý sa definuje v module Účtovníctvo/Číselníky. V prípade, že sa nenastaví účet k danému pohybu, systém nebude vedieť zápis zaúčtovať a bude vyznačený ako chybný, v takomto prípade bude nutné účet zadať manuálne.

Stop

znamená, či sa daný pohyb používa alebo nie