Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Metodika kontroly DPH

Základným predpokladom pre kontrolu DPH je nahranie prvotných dokladov, ktoré obsahujú DPH. Sú to nasledujúce doklady:

DPH na vstupe:
došlá faktúra ( FDD, FDZ, FDE )
pokladničný doklad – Výdaj ( POV )
daňový doklad externý ( DAE ) – zaškrtnuté pole vstup

DPH na výstupe:                                                     
odoslaná faktúra       ( FOD, FOE )                           
došlá faktúra SR, EÚ   ( FDD, FDE ) – samozdanenie            
pokladničný doklad – Príjem ( POP )                           
daňový doklad o použití     ( DAP )      
daňový doklad externý       ( DAE ) – nezaškrtnuté pole vstup 

Základná podmienka, ktorá rozhoduje o zaradení DPH na vstupe aj na výstupe do výkazu je perióda dokladu, do ktorej je nahratý.

Pod pojmom PERIÓDA DPH rozumieme obdobie, za ktoré platca pravidelne odvádza DPH (mesačný platca, štvrťročný platca, ročný platca). Toto nastavenie sa nachádza v module DANE/Číselníky/ Periódy daňových priznaní (nakonfiguruje školiteľ) PERIÓDA DPH je iný pojem ako PERIÓDA DANÍ.

Ako kontrolovať DPH:

V module DANE/Výpočty/Daňová operatíva spustíme daňovú operatívu za periódu, ktorú chceme kontrolovať a označíme dávky, ktoré sa majú spracovať. V prípade, že potrebujeme skontrolovať DPH v module účtovníctvo, spustíme DANE/Výpočty/Prípravu údajov pre ÚČTO – DPH. Pre samotnú kontrolu použijeme zostavu v module DANE/Výstupy/Zdaniteľné plnenia DPH. Pre lepšiu orientáciu je vhodné použiť šablóny, ktoré sú v systéme zadefinované, v ktorých sú prednastavené aj parametre zostáv. Ak pri kontrole zistíme rozdiely, opravíme zdrojový doklad a celý prepočet spustíme znovu. Ak je chyba spôsobená v predchádzajúcich periódach, môžeme pre opravu DPH použiť doklady z modulu DANE/Vstupy – Daňový doklad externý a Daňový doklad o použití. Po vykonaní opráv a zaúčtovaní, následne cez menu použijeme voľbu Výstupy/Priznania DPH . Po ukončení môžeme spustiť uzávierku modulu DANE/Uzávierka/Uzávierka modulu DANE.

Mohlo by vás taktiež zaujímať