Verzia 23.01

Update 23.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 31.1.2023

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 23.01 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú ročnú uzávierku miezd za rok 2022 t.j. máte uzavretú periódu 12/2022.

Inak prechod verzie 23.01 nebude možné vykonať.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   22.05

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 23.01

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:
 • doplnené informácia o spúšťaní modulu počas jeho nábehu
 • aktualizácia vzorových šablón s elektronickým posielaním .xml cez aplikáciu eDane/Java. Sú označené slovom „XMLelJ“ v názve. Pre tých, ktorí využívajú eDane/Java na odosielanie daňových dokumentov, je okrem toho ešte potrebné používať aktuálnu aplikáciu eDane – PFS zo stránky  Finančnej správy.
Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Novinky platné pre:
 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2023
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022
 • nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 (3. verzia tlačiva)

1. Sadzba dane a zaokrúhlenie
Sadzba dane zo závislej činnosti za rok 2023

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 41445,46  Eur
 • 25% zo základu dane od 41445,47 Eur vrátane

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti sú sadzby:

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 3453,79  Eur
 • 25% zo základu dane od 3453,80 Eur vrátane

Nastavenie v module MZDY:

 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 23.01 nastavia pre daň 1 „Mesačná daň“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 3453,80 Daň plus 656,22
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené
 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 23.01 nastavia pre daň 6 „Ročná daň bežný rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 41445,47, Daň plus 7874,63
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené
 • v číselníku Tabuľka sadzieb daní zo mzdy sa automaticky prechodom verzie 23.01 nastavia pre daň 7 „Ročná daň minulý rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 38553,02, Daň plus 7325,07
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené

2. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac
Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac v roku 2023 pri výpočte preddavkov na daň je 410,24 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví konfiguračný prvok 140001 „Nezdaniteľné minimum mesačne“ na hodnotu 410,24

3. Nezdaniteľná časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2023

 • ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 Eur, nezdaniteľná časť daňovníka za rok 2023 je 4922,82 Eur
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 bude vypočítaná podľa vzorca (10361,36 – (základ dane : 4)), kde suma 10361,36 je 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.
 • ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46 Eur a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 0.

Nastavenie v module MZDY:

 • priamo v programe v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2023

4. Nezdaniteľná časť – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
Maximálna suma, o ktorú sa môže znížiť základ dane je stanovená vo výške 180 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 142011 „Limit zníženia ZD o prísp. DDS“ sa nemení, platí hodnota z roku 2022, ktorá je 180

5. Minimálna mesačná mzda je od 1.1.2023 vo výške 700 Eur.

 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2023 vo výške 4,023 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 40 hodín a pre dohodára.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2023 vo výške 4,153 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 38,75 hodín.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2023 vo výške 4,291 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 37,50 hodín.

Nastavenie v module MZDY:

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov nastavené pole „Minimálna mzda mesačná“ na 646,00 (minimálna mesačná mzda v roku 2022), nastaví hodnota 700,00.

Upozornenie:
Pracovníkom, ktorí majú pred prechodom verzie 23.01 nastavenú inú hodnotu minimálnej mesačnej mzdy ako 646,00 je potrebné novú hodnotu alikvótne ručne vypočítať a ručne zmeniť v KS pracovníkov.

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví hodnota poľa „Minimálna mzda hodinová“ takto:
  • ak mal pracovník pred prechodom verzie 23.01 nastavenú hodnotu 3,713 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 40 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,023
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 23.01 nastavenú hodnotu 3,833 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,153
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 23.01 nastavenú hodnotu 3,961 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 37,50 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 4,291
 • číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 23.01 vykonajú zmeny podobným spôsobom, ako v kmeňovom súbore pracovníkov.
 • automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví konfiguračný prvok 140580 „Minimálna mzda v EUR na hodinu“ na hodnotu 4,023

6. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2023 sa zvyšuje na 8477 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 prepíšu maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie s hodnotou 7931 (hodnota platná pre rok 2022) na hodnotu 8477
 • tabuľka zákonného poistenia v číselníku vzorov naplnenia kmeňového súboru – automaticky sa prechodom verzie 23.01 vykonajú zmeny podobne, ako v tabuľke zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov

7. Výška odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je v roku 2023 naďalej maximálne 380 Eur mesačne.

Upozornenie:
Od 1.1.2018 sa odvodová odpočítateľná položka uplatňuje len u zamestnancov! U zamestnávateľa sa neuplatňuje!

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145946 „Výška OP na ZP“ sa nemení, platí hodnota z roku 2022, ktorá je 380

8. Minimálny preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie je v roku 2023 suma 32,81 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145949 „Minimálny preddavok na ZP“ sa prechodom verzie 23.01 nastaví na hodnotu 32,81

9. Odvodová odpočítateľná položka na sociálne poistenie je maximálne 200 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145941 „Výška OOP (odvodová výnimka“ sa nemení, platí hodnota z roku 2022, ktorá je 200

10. Odvodová odpočítateľná položka na sociálne poistenie pri sezónnej práci je maximálne 605,50 Eur mesačne.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145943 „Výška OOP DoPČ sezónne práce“ sa nemení, platí hodnota nastavená vo verzii 22.05, ktorá je 605,50

11.Príspevok na rekreáciu za rok 2023 je najviac vo výške 275 Eur pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna výška príspevku alikvótne kráti.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145960 „Max.výška prísp.na rekreáciu“ sa nemení, platí hodnota nastavená z roku 2022, ktorá je 275

12. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa za rok 2023 je najviac vo výške 275 Eur pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna výška príspevku alikvótne kráti.

Nastavenie v module MZDY:

 • konfiguračný prvok 145961 „Max.výška prísp.na šport“ sa nemení, platí hodnota nastavená z roku 2022, ktorá je 275

13. Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie je od 1.1.2023 je najmenej 2,81 Eur a najviac 3,74

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví konfiguračný prvok 145965 „Mimálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 2,81
 • automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastaví konfiguračný prvok 145966 „Maximálna sadzba fin.prísp. na …stravu za pracovnú zmenu“ na hodnotu 3,74

14. Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je v roku 2023 79,6273 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 23.01 nastavený konfiguračný prvok 140121 „Maximálny možný denný VZ“ na 79,6273

15. Daňový bonus na dieťa sa od 1.1.2023

 • na jedno dieťa vo veku do 18 rokov je výška 140 Eur
 • na jedno dieťa vo veku od 18 rokov je výška 50 Eur

Súčasne je daňový bonus najviac

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka Príbuzní v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 prepíše údaj „Daňový bonus“ takto:
  • hodnota 40 (hodnota platná pre obdobie od júla 2022 a dieťa vo veku nad 15 rokov) na hodnotu 50
  • hodnota 70 (hodnota platná pre obdobie od júla 2022 a dieťa vo veku do 15 rokov) na hodnotu 140

Keďže od 1.1.2023 sa mení veková hranica detí a výšky daňového bonusu 140 Eur z 15 rokov na 18 rokov, tak po prechode verzie 23.01 budete mať k dispozícii špeciálny výpočet na rekonštrukciu daňového bonusu detí od 15 do 18 rokov, ktorým sa nastaví hodnota daňového bonusu týchto detí z hodnoty 50 na hodnotu 140 Eur.

Poznámka: Tento postup sa môže zdať na prvý pohľad zbytočne komplikovaný. Súvisí však so zložitosťou metód, ktoré sa používajú pre zisťovanie veku dieťaťa a správneho nastavenia výšky daňového bonusu zvlášť v prípadoch, keď dieťa dovŕši 18 rokov v januári 2023 a ešte mu patrí daňový bonus vo výške 140 Eur. Použitie týchto metód je vhodné v špeciálnom výpočte. V prípade prechodového programu verzie 23.01 nie je vhodné tieto metódy používať, vyslovene sa neodporúča ich použitie v prechode 23.01.

 • číselník Typy príbuzenských vzťahov – automaticky sa prechodom verzie 23.01 nastavia hodnoty daňového bonusu takto:
  • pole Daňový bonus nad 18 rokov sa nastaví na 50, ak bolo pole Daňový bonus nad 15 rokov pred prechodom verzie 23.01 nastavené na 40
  • pole Daňový bonus od 6 do 18 rokov sa nastaví na 140, ak bolo pole Daňový bonus od 6 do 15 rokov pred prechodom verzie 23.01 nastavené na 70
  • pole Daňový bonus do 6 rokov sa nastaví na 140, ak bolo pole Daňový bonus do 6 rokov pred prechodom verzie 23.01 nastavené na 70

Poznámka: Vzhľadom k častým zmenám v daňovom bonuse a vo vekových kategóriách detí ponechávame naďalej v číselníku Typy príbuzenských vzťahov vekovú kategóriu detí do 6 rokov.


Mzdové príplatky od 1.1.2023

Mzdové príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci, v sviatok, za nadčas, za sťažený výkon práce, za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sú oproti roku 2022 nezmenené. Od 1.6.2023 sa však mzdové príplatky menia, o čom Vás budeme v primeranom čase informovať.

Postup, čo treba urobiť hneď po prechode 23.01. Dodržte poradie bodov, v akom sú uvedené:

 • Ak máte Výkaz poistného a príspevkov s mesiacom vyplatenia 1/2023 (tj. so spracovanými mzdami nepravidelných príjmov a príjmov vyplatených po skončení pracovného pomeru, ktoré ste zadali v perióde 12/2022) do Sociálnej poisťovne, tak tento výkaz môžete poslať prostredníctvom xml súboru do Sociálnej poisťovne hneď po prechode 23.01. Pripomíname, že termín odoslania výkazu je najneskôr do 8.2.2023.
 • V časti Špeciál spustite „Rekonštrukcia daňových bonusov
 • V časti Špeciál spustite „Rekonštrukcia dohodárov s OOP od 1.1.2023
 • Ak ste vo verzii 22.05 nevyplnili v správcovskej Konfigurácii systému kód prevládajúceho miesta výkonu práce a nevyplnili v číselníku Profesie kód SK ISCO-08 pre profesie, tak tieto údaje vyplňte v Konfigurácii systému a v číselníku Profesie. Zároveň skontrolujte analytické údaje v KS pracovníkov pomocou vzorovej šablóny v DS pracovníkov 1001862 Analytické údaje pre SP (v Ekopakete máte vzorovú šablónu v UZ kmeňa pracovníkov 1001842 Analytické údaje prac. 2023) a v prípade potreby aktualizujte pracovníkom tieto údaje v KS pracovníkov. Tieto kontroly odporúčame z dôvodu hladkého priebehu výpočtu čistých miezd (kontrolujú sa v nich analytické údaje pracovníkov) a tvorby RLZEC typu ZM, ktoré sa budú hromadne generovať a posielať prostredníctvom xml súboru s analytickými údajmi pracovníkov do Sociálnej poisťovne (čítajte nižšie).
 • V KS pracovníkov stopnite pracovníkov s dátumom výstupu do 31.12.2022
 • V časti Špeciál spustite „RLZEC ZM analytické údaje k 1.1.2023“ a po skontrolovaní výpisu vygenerovaných RLZEC ZM exportujte RLZEC ZM do Sociálnej poisťovne (je NEVYHNUTNÉ prečítať si v novinkovom manuáli časť RLZEC ZM analytické údaje k 1.1.2023). RLZEC ZM je potrebné hromadne poslať do termínu podania mesačného výkazu za 1/2023 (ešte pred samotným podaním mesačného výkazu), najneskôr do 28.2.2023.
 • V KS pracovníkov nastavte prepínač pre neuplatnenie dopočtu do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie tým pracovníkom, ktorí si ho žiadajú alebo ho majú mať podľa legislatívy zapnutý. Pozor, netýka sa to pracovníkov ZŤP, pracovníkov so zníženou sadzbou na zdravotné poistenie a pracovníkov so vzorom naplnenia 11, 1010-1044 (ide o dôchodcov), ktorým prechod 23.01 automaticky zapne prepínač pre neuplatnenie dopočtu do sumy minimálneho preddavku.
 • Ak ste pred prechodom verzie použili v KS pracovníkov ako vzor naplnenia jeden z kódov pre DoPČ na výkon sezónnej práce 4020, 4030, 4060, 4070, tak treba urobiť pre pracovníka s týmto vzorom v KS pracovníkov tzv. preuloženie vzoru a to nasledovne. Prepíšte pracovníkovi aktuálny vzor (4020 alebo 4030 alebo 4060 alebo 4070) na vzor 4040. Uložte túto zmenu v KS pracovníkov. Následne po uložení znovu prepíšte vzor 4040 pôvodným vzorom a túto zmenu v KS pracovníkov uložte. Tým aktualizujete riadky zákonného poistenia pre daný vzor naplnenia.
 • Ak máte dohodára s nepravidelným príjmom, ktorého dohoda trvá 2 mesiace a viac, pričom tento dohodár uzatvoril dohodu v roku 2022 a dohoda naďalej trvá v roku 2023, tak po prechode 23.01 takémuto dohodárovi vyplňte v KS pracovníkov v tabuľke zákonného poistenia príslušné fondy podľa typu FO a typu dohody. Dôvodom je, že od 1.1.2023 sa sociálne poistenie platí za príjem vyplatený počas dohody u dohodára s nepravidelným príjmom rovnakým spôsobom, ako v prípade zamestnanca s nepravidelným príjmom (typ FO 2). Teda z príjmov vyplatených po 31.12.2022 sa u dohodára s nepravidelným príjmom platí sociálne poistenie priebežne počas trvania dohody a nie až po skončení dohody, ako tomu bolo do 31.12.2022.

Ďalšie novinky podrobnejšie ......

Uzávierka – Vrátenie uzávierky

 • bola doplnená kontrola, ktorá spočíva v nemožnosti vrátiť uzávierku do periódy 12/2022, ak máte na inštalácii verziu 23.01

Špeciál – Rekonštrukcia dohodárov s OOP od 1.1.2023

 • nový výpočet, ktorý je potrebné spustiť po prechode 23.01
 • vykoná dohodárom, ktorí mali uzatvorenú dohodu už v roku 2022 a v tej istej dohode pokračujú aj v roku 2023, nasledovné zmeny:
  • ak má dohodár nastavený typ FO 33, 44, 55, 66, 9 alebo 10, tak zmení typ na 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8
  • ak ste zmeny dohodárov uplatňujúcich si OOP posielali cez RLZEC typu PA alebo ZM v perióde RLZEC 12/2022 (podľa pokynov uvedených vo verzii 22.05) v našom softvéri, tak týmto dohodárom výpočet:
   • vyplní podľa RLZEC v KS pracovníkov dátum oznámenia uplatnenia OOP (resp, aj dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, ak ste ho v RLZEC zadali)
   • vyplní v KS pracovníkov OOP vo výške 200,00 Eur v prípade, ak ste posielali RLZEC ZM z dôvodu, že dohodár si od 1/2023 už bude uplatňovať OOP (ak si OOP do 12/2022 neuplatňoval). Zároveň vyplní v KS pracovníkov aj dátum oznámenia uplatnenia OOP, ktorý ste v RLZEC ZM uviedli.
  • ak ste zmeny v nahlasovaní uplatňovania OOP vykonali ručne cez RLZEC (RLFO) na stránke Sociálnej poisťovne, tak výpočet dátum oznámenia uplatnenia (ukončenia uplatnenia) OOP v KS pracovníkov nevyplní. Vyplníte ho v takomto prípade ručne podľa tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie OOP, ktoré podpísal dohodár.

Špeciál – RLZEC ZM analytické údaje k 1.1.2023

 • nový výpočet, ktorý je potrebné spustiť po prechode 23.01
 • hromadne vygeneruje RLZEC typu ZM pracovníkom, ktorí majú dátum nástupu do 31.12.2022 a pokračujú u zamestnávateľa aj po 31.12.2022
 • vygenerované RLZEC ZM budú mať naplnený Dátum zmeny 1.1.2023 a vyplnené analytické údaje (kód miesta výkonu práce, kód druh vykonávanej práce SK ISCO-08, rozsah pracovného času) podľa KS pracovníkov a podľa pravidiel, ktoré boli popísané vo verzii 22.05.
 • generátor do zostavy vypíše zoznam pracovníkov, ktorým bol vygenerovaný RLZEC ZM aj s popisom výsledku generovania. V prípade chyby opravte chybný údaj danému pracovníkovi v KS pracovníkov a znovu spustite generovanie RLZEC alebo opravte údaj priamo v RLZEC (v prípade, ak už nebudete generátor opakovane spúšťať).
 • Po konečnom vygenerovaní RLZEC ZM vykonáte hromadný export RLZEC ZM nasledovne. V časti Inštitúcie vyvoláte v menu RLZEC Registračné listy FO. V okne kliknete na tlačidlo Export údajov do SP. Zobrazí sa úvodné okno, kde nastavíte Typ registračných listov na hodnotu ZM. Týmto nastavením a použitím tlačidla Súbor vyexportujete len RLZEC typu ZM. Nastavenie typu registračných listov na ZM odporúčame, lebo tým si zabezpečíte, že k RLZEC ZM nebudú doplnené do exportu aj iné typy RLZEC napr. PA, OD a pod.

Špeciál – Rekonštrukcia daňových bonusov

 • výpočet je potrebné spustiť po prechode verzie 23.01
 • v úvodnej časti obrazovky pribudol šablonovateľný prepínač Nastaviť DB na deti od 15 do 18 rokov podľa číselníka typov príbuzných
 • Zapnutím tohto prepínača sa v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní nastaví daňový bonus na deti od 15 do 18 rokov podľa číselníka typov príbuzenských vzťahov tak, že ak mali tieto deti po prechode 23.01 nastavenú hodnotu daňového bonusu 50 Eur, tak sa im výpočtom zmení hodnota na 140 Eur (taká, aká je v číselníku Typy príbuzenských vzťahov pre deti od 6 do 18 rokov)

Nastavenia – Centrálna konfigurácia

 • v skupine Iné pribudol konfiguračný prvok 145949 Minimálny preddavok na ZP … za zamestnanca za kalendárny mesiac (platí od 1.1.2023). Prechodom 23.01 sa automaticky nastaví na hodnotu 32,81.

Číselníky – Vzory naplnenia kmeňového súboru

 • v názvoch vzorov sa namiesto text „s výnimkou, nad 200“ uvádza text „s OOP“
 • pribudli nové kódy vzorov naplnenia
  • 4040 DoPČ na výkon sez. práce ID do 70%, ZŤP nad 50%
  • 4050 DoPČ na výkon sez. práce VD dovŕšil dôch. Vek
 • pre vzory 4020, 4030, 4060 a 4070 boli aktualizované riadky zákonného poistenia. Preto ak ste pred prechodom 23.01 použili v KS pracovníkov jeden z vymenovaných kódov vzoru naplnenia, tak nezabudnite po prechode 23.01 postupovať podľa jedného z pokynov Čo urobiť po prechode 23.01!
 • v záložke Daň je zrušené pole Minimálny zdaniteľný príjem pre daňový bonus

Číselníky – Typy príbuzenských vzťahov

 • v popisoch stĺpcov polí je zmenené číslo 15 na 18
 • sú zrušené polia pre výšku daňových bonusov podľa legislatívy platnej do 30.6.2022

Číselníky – Charakteristiky miezd

 • nové charakteristiky miezd, ktoré pribudli automaticky prechodom 23.01
  • 33 Príjmy za DoPČ sezónne práce
  • 87 Príspevok na nájomné bývanie
  • 110 Odpoč. dni pre min. poistné
  • 111 Počet dní pre ZP a min. predd.
  • 145 Rodičovská dovolenka
  • 158 Rodič.dov. otca s materským
 • zmenený názov charakteristiky 152 z Rodičovský príspevok na Rodičovská dov. bez materského

Číselníky – Druhy miezd

 • nové druhy miezd, ktoré pribudli automaticky prechodom 23.01
  • 705 Odp. Dni pre min. poistné
   Tento druh mzdy použijete vtedy, ak potrebujete umelo znížiť počet dní pre minimálne poistné v prípade jeho mesačného krátenia. Pokiaľ sa minimálne poistné nekráti, tak počet dní pre minimálne poistné je rovné počtu kalendárnych dní daného mesiaca (periódy). Ak je však pracovník PN, OČR a pod., tak sa počet dní pre minimálne poistné znižuje o počet dní, kedy je pracovník poistencom štátu a vtedy sa mesačné minimálne poistné alikvotne kráti podľa vzorca (32,81 * (počet_dní_pre_minimálne_poistné / počet_kalendárnych_dní_mesiaca). Toto krátenie robí program štandardne automaticky.
   V prípade dohodárov je počet dní pre minimálne poistné rovný počtu dní, kedy je dohodár prihlásený do ZP. Z toho dôvodu odporúčame používať Oznámenie o zmene do ZP v našom softvéri, kde evidujete dni, kedy je dohodár prihlásený do ZP podľa dní, v ktorých pracuje, lebo práve počet týchto dní má vplyv aj na počet dní pre minimálne poistné a teda aj na krátenie minimálneho preddavku na ZP.
  • 707 Počet dní ZP a min.predd.
   Tento druh mzdy použijete vtedy, keď potrebujete natvrdo nastaviť počet dní zdravotného poistenia, ktoré budú odoslané za daného pracovníka v mesačnom výkaze do ZP. Zároveň sa týmto druhom mzdy nastaví počet dní, za ktoré sa platí minimálny preddavok na ZP.
   Tento druh mzdy môžete využiť v prípade dohodárov, ktorí pracujú len niekoľko dní v mesiaci a neevidujete ich do ZP prostredníctvom vyššie spomínaného Oznámenia o zmene v našom softvéri. Použitím tohto druhu mzdy Vám odpadá úprava počtu dní takýmto dohodárom pre mesačný výkaz do ZP vo vstupe Pracovníci – počet dní ZP.
  • 1086 DoPČ sezónne práce
  • 4677 Rodič.dov. otca-materské
   Zmenený názov druhu mzdy 4260 z Rodičovský príspevok na Rodič.dov. bez materského

Číselníky – Účtovné predpisy

 • Nové účtovné predpisy
  • 174 527140 / 331000
  • 175 527140 / 366000

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • v záložke Daň sú rušené polia
  • Daňový bonus (DB) na všetky deti podľa legislatívy do 30.6.2022
  • Minimálny zdaniteľný príjem pre DB podľa legislatívy do 30.6.2022
  • Počítať DB len podľa legislatívy platnej do 30.6.2022
 • v záložke Príbuzní je zrušený stĺpec (pole) Daňový bonus podľa legislatívy do 30.6.2022
 • v Kontrolnej zostave k vypočítanému daňovému bonusu (prístupná na pravé tlačidlo myši v tabuľke pracovníkov) sa od periódy 1/2023 v zostave nevypisuje stĺpec „starý spôsob“
 • v záložke Inštitúcie pribudol prepínač Neuplatniť dopočet do sumy minimálneho preddavku. Význam tohto prepínača spočíva v tom, že keď je prepínač zapnutý, tak sa dopočet do sumy minimálneho preddavku vypočítaného zdravotného poistného pomocou výpočtu čistých miezd nevykoná, tj. preddavok na zdravotné poistenie bude danému pracovníkovi vypočítaný rovnakým spôsobom, ako v roku 2022.
 • v tlačidle Nástup pribudlo tlačivo Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku (týka sa len Aurus Ekonomiky)
 • v tlačidle Nástup bola zrušená tlač Žiadosti o uplatnenie odvodovej výnimky pre dôchodcu a študenta, ktorá bola platná pre dohodárov s dátumom nástupu do 31.12.2022. Zároveň bolo aktualizované tlačivo Oznámenia o uplatnení OOP pre dôchodcu a študenta, ktoré bolo vydané Sociálnou poisťovňou 28.12.2023.
 • v tlačidle Ročné zúčtovanie je aktualizované Daňové priznanie typu A za rok 2022 (týka sa len Aurus Ekonomiky)
 • v tlačidle Ročné zúčtovanie je aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania pre rok 2022
  Poznámka: v tlačidle Nástup je tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti… Tlačivo z roku 2022 platí aj pre rok 2023.
 • platí len pre Aurus Ekopacket. Na kláves Shift+F4 pribudli voľby pre tlač:
  • Oznámenie o uplatnení OOP dôchodca so vzorovou šablónou 1001874 Oznámenie o uplatn. OOP dôch.
  • Oznámenie o uplatnení OOP študent so vzorovou šablónou 1001873 Oznámenie o uplatn. OOP štud.
 • pribudli tieto tvrdé kontroly pred uložením nového pracovníka alebo pred uložením zmien pracovníka:
  • pracovník s typom FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce) nesmie mať zapnutý prepínač pre nepravidelný príjem
  • pracovník s typom FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce) musí mať nastavenú výšku OOP podľa centrálnej konfigurácie 145943 Výška OOP DoPČ sezónne práce. Pre rok 2023 je v centrálnej konfigurácii nastavená hodnota 605,50.
  • Pracovník, ktorý ma zapnutý aspoň jeden z prepínačov pre ZPS alebo ŤZP musí mať zapnutý prepínač pre neuplatnenie dopočtu do sumy minimálneho preddavku
 • zrušená mäkká kontrola, ktorá vypisovala, že pre dohodárov s nepravidelným príjmom sa poistné na sociálne poistenie zadáva do KS pracovníkov až po skončení dohody.
  Od 1.1.2023 sa poistné v prípade dohodárov s nepravidelným príjmom vypočítava priebežne podľa periódy, v ktorej je vyplatený príjem. Princíp výpočtu poistného na sociálne poistenie dohodárov s nepravidelným príjmom sa zrovnoprávnil s výpočtom poistného na sociálne poistenie zamestnanca s nepravidelným príjmom (ide o problematiku rozpočítania a stanovenia rozhodujúceho obdobia pre rozpočítanie vyplateného príjmu).

Vstupy – Výkaz práce

 • zrušená mäkká kontrola, ktorá vypisovala, že pre dohodárov s nepravidelným príjmom sa poistné na sociálne poistenie zadáva do KS pracovníkov až po skončení dohody
 • ak :
  • zadáte druh mzdy Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej činnosti (netýka sa dohôd na výkon sezónnej práce)
  • pracovník je dohodár (netýka sa dohodárov na výkon sezónnej práce, tj. s nastaveným typom FO 23)
  • pracovník platí zdravotné poistenie
  • pracovník nemá zapnutý prepínač pre neuplatnenie dopočtu do sumy minimálneho preddavku tak sa vypíše oznam, že po zadaní druhu mzdy pre DoVP alebo DoPČ je potrebné ešte zadať do Výkazu práce druh mzdy 707 Počet dní ZP a min.predd. v prípade, ak pracovníka neevidujete v Oznámení o zmene do ZP (nepoužívate v našom softvéri systém hlásenia o zmenách do ZP prostredníctvom Oznámenia).

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

 • zapracovaný výpočet daňového bonusu na deti podľa legislatívy platnej od 1.1.2023. V súvislosti s daňovým bonusom na deti do 18 a nad 18 rokov pribudla mäkká kontrola, ktorá Vás upozorní, ak máte v KS pracovníkov v tabuľke Príbuzní, deti od 15 do 18 rokov, ktoré majú nastavené daňový bonus na hodnotu 50,00 (správne má byť nastavená hodnota 140,00). Zároveň kontrola upozorní, čo máte vykonať. V prípade problémov sa obráťte na svojho školiteľa.
 • zapracované uplatnenie „klasickej“ odvodovej odpočítateľnej položky (ďalej OOP) pre dohodárov podľa dátumu oznámenia uplatnenia OOP a dátumu oznámenia ukončenia uplatnenia OOP nastavených v KS pracovníkov a to nasledovne:
  • ak je dátum oznámenia uplatnenia OOP menší alebo rovný dátumu nástupu, tak OOP sa bude uplatňovať už v perióde dátumu nástupu a v nasledujúcich periódach. Ak je vyplnený dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, tak OOP sa uplatní naposledy v perióde, do ktorej patrí dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP.
  • ak je dátum oznámenia uplatnenia OOP väčší ako dátum nástupu, tak OOP sa bude uplatňovať až od periódy, ktorá nasleduje po perióde dátumu nástupu a v nasledujúcich periódach. Ak je vyplnený dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP, tak OOP sa uplatní naposledy v perióde, do ktorej patrí dátum oznámenia ukončenia uplatnenia OOP.
 • zapracovanie OOP pre DoPČ na výkon sezónnej práce
 • zapracovaná problematika minimálneho zdravotného poistného platná od 1.1.2023
 • venujte pozornosť nasledovnej výraznej zmene. V prípade zapnutia prepínača Nastavenie periód pre rozpočítanie sa zmenilo zadávanie periód nasledovne. Zadáte rok rozpočítania a zapnete prepínače pre periódy daného roku, v ktorých sa má rozpočítanie vykonať. Toto špecifické nastavenie rozpočítania príjmu:
  • sa vykonáva len za jedného pracovníka (teda vo výberových kritériách pre pracovníka je uvedený len jeden pracovník)
  • môže nastavovať len užívateľ typu najviac 40 (teda Aurus, dealer, celosystémový správca, firemný správca). V prípade, ak nemáte prístup na spomínané nastavenia pre rozpočítanie príjmu a potrebujete ho špecificky nastaviť, tak sa obráťte na svojho školiteľa, ktorý Vám po konzultáciách nastaví rok a prepínače pre periódy.
  • používa sa v situácii, keď nestačí automatické rozpočítanie príjmu štandardným spôsobom. Je to napr. vtedy, keď pracovník v niektorej perióde rozpočítania prekročil maximálny vymeriavací základ a bol mu ešte po skončení pracovného pomeru (alebo dohody) dodatočne vyplatený príjem. Vtedy sa perióda, v ktorej bol prekročený maximálny vymeriavací základ, nezahŕňa do počtu periód, na ktoré sa má rozpočítať príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru.
   Príklad: Pracovník skončil pracovný pomer k 31.3.2023. V perióde 2/2023 prekročil maximálny vymeriavací základ. V perióde 5/2023 mu bola vyplatená odmena. Táto odmena sa rozpočíta na periódy 1/2023 a 3/2023. Teda v úvodnej obrazovke po zapnutí prepínača Nastavenie periód pre rozpočítanie zadáte rok 2023 a zapnete prepínač pre periódy 1 a 3.
   V štandardných prípadoch nie je potrebné prepínač Nastavenie periód pre rozpočítanie používať. No sú špecifické situácie ako napr. vyššie uvedený príklad, keď je potrebné špecifické nastavenie pre rozpočítanie vyplateného príjmu a na to slúži spomínaný prepínač Nastavenie periód pre rozpočítanie so zadaním roka a zapnutím periód v danom roku, na ktoré sa má príjem rozpočítať.
   Poznámka: ak máte DOHODÁRA S NEPRAVIDELNÝM PRÍJMOM, ktorého dohoda začala v roku 2022 a pokračuje v roku 2023, tak v prípade ukončenia dohody (napr. v priebehu roka 2023) kontaktujte hotline alebo svojho školiteľa kvôli špecifickému postupu v prípade sociálneho poistenia, ktoré sa musí dodatočne odviesť, ak mal takýto dohodár vyplatený príjem za niektorú periódu v roku 2022.
 • pribudli tvrdé kontroly, ktoré sa týkajú pracovníkov s dátumom výstupu od 1.1.2023 (vrátane) alebo s nevyplneným dátumom výstupu:
  • ak má dohodár v KS pracovníkov vyplnenú výšku OOP, tak musí mať vyplnený dátum oznámenia uplatnenia OOP. Kontrola neplatí pre typ FO 23 – DoPČ na výkon sezónnej práce.
  • ak pracovník nemá vyplnené miesto výkonu práce, tak v Konfigurácii systému musí byť zadané Prevládajúce miesto výkonu práce
  • ak pracovník nemá vyplnený kód pracovnej činnosti SK ISCO-08, tak tento kód musí byť vyplnený v číselníku Profesie pre danú profesiu pracovníka
  • ak má pracovník v KS pracovníkov zapnutý jeden z prepínačov Pracovník je zdravotne postihnutý (ZPS) alebo Pracovník je zdravotne postihnutý s preukazom ŤZP, tak takýto pracovník musí mať v KS pracovníkov zapnutý prepínač Neuplatniť dopočet do sumy minimálneho preddavku
  • ak pracovník nemá v KS pracovníkov zapnutý prepínač pre ZPS a ŤZP a v KS zákonného poistenia má nastavenú zníženú sadzbu pre zdravotné poistenie (2% pre zamestnanca a 5% pre zamestnávateľa), tak takýto pracovník musí mať v KS pracovníkov zapnutý prepínač Neuplatniť dopočet do sumy minimálneho preddavku
  • ak má pracovník nastavený vzor naplnenia KS jedným z kódov 11, 1010 až 1044 (ide o vzory naplnenia pre dôchodcov), tak takýto pracovník musí mat v KS pracovníkov zapnutý prepínač Neuplatniť dopočet do sumy minimálneho preddavku
  • ak má pracovník v KS pracovníkov nastavený typ FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce), tak nesmie mať v KS pracovníkov zapnutý prepínač pre nepravidelný príjem

Inštitúcie – Zdravotné poisťovne – Mesačný výkaz preddavkov

 • bola zapracovaná nová štruktúra platná od 1.1.2023
 • zmeny vo vytvorenom súbore na export do ZP sú tieto:
  • v 2. vete záhlavia dávky sa uvádza ako položka 15 celková suma preddavkov zamestnancov bez zdravotného postihnutia vrátane dopočtu do sumy minimálneho preddavku
  • vo vetách tela dávky (ide o riadky týkajúce sa zamestnancov):
   • v položke 9 sa uvádza preddavok zamestnanca určený z vymeriavacieho základu zamestnanca. Teda preddavok je bez prípadného dopočtu do sumy minimálneho preddavku.
   • v položke 10 sa uvádza celkový úhrn preddavkov. Ide o súčet položiek 8, 9 a 17 (17 je nová položka, pozrite ďalej).
   • Pribúda položka 16, kde sa uvádza, či si pracovník neuplatňuje dopočet do sumy minimálneho preddavku. Ak si neuplatňuje, tak sa uvedie hodnota 1. Inak sa uvedie hodnota 0.
   • pribúda položka 17, kde sa uvádza suma kladného rozdielu medzi sumou minimálneho preddavku za zamestnanca a súčtom položiek 8 a 9. Inak povedané, uvádza sa suma dopočtu do sumy minimálneho preddavku.

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz poistného

 • zapracovaná nová verzia 2023 pre XSD schému od 1/2023
 • okrem zmeny v hlavičke výkazu (súboru) pribudlo vykazovanie počtu hodín, ktoré sa vzťahujú na vyplatený príjem k danému pracovníkovi (osobnému číslu). Počet hodín sa vykáže ako počet hodín z hlavičky výplatnej pásky. Ak je počet hodín nulový, tak sa automaticky uvedie hodnota 999,99.

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov

 • zapracovaná nová verzia 2023 pre XSD schému od 1/2023
 • okrem zmeny v hlavičke výkazu (súboru) pribudlo vykazovanie počtu hodín, ktoré sa vzťahujú na vyplatený príjem k danému pracovníkovi (osobnému číslu). Počet hodín sa vykáže ako počet hodín z hlavičky výplatnej pásky. Ak je počet hodín nulový, tak sa automaticky uvedie hodnota 999,99.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022

 • zapracované nové tlačivo pre rok 2022 (3. verzia tlačiva)
 • v záložke Adresa, daňový bonus, ďalšie údaje pribudli údaje Suma daňového bonusu za všetky vyživované deti v mesiacoch júl, august, september, október, november, december.
  Poznámka: ak bolo vystavené tlačivo Potvrdenia POT39_5v22jul-december (tj. tlačivo, ktoré ste mali k dispozícii pred prechodom 23.01) a pracovník si po 30.6.2022 neuplatňoval daňový bonus na deti, tak pracovníkovi bude toto „staré“ tlačivo, ktoré ste mu vystavili pred prechodom 23.01, akceptované. Ak si však pracovník uplatňoval daňový bonus na deti aj po 30.6.2022 a tomuto pracovníkovi ste vystavili a vytlačili „staré“ Potvrdenie, tak musíte tomuto pracovníkovi vystaviť Potvrdenie nanovo. To znamená, že Potvrdenie zadané pred prechodom 23.01 vymažete a nanovo zadáte (nahráte) nové Potvrdenie za rok 2022. Ak ste pôvodné Potvrdenie vytlačili a odovzdali pracovníkovi, tak odporúčame na novom Potvrdení označiť, že ide o Potvrdenie opravné (zapnete prepínač v záložke Adresa, daňový bonus, ďalšie údaje).

  Poznámka pre aplikáciu Aurus Ekopacket: nové vyššie popísané údaje sa nachádzajú v samostatnom podokne s názvom DB07-12, ktoré sa vyvolá na kláves Shift+F5 z úvodného okna Potvrdenia.

Výstupy – Dane – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

 • prechodom 23.01 pribudlo nové tlačivo potrebné pre rok 2022. Žiadosť za rok 2022 môžete vytlačiť aj samostatne za pracovníka v kmeňovom súbore pracovníkov v tlačidle Ročné zúčtovanie.

Inštitúcie – Finančná správa – Mesačný prehľad o dani

 • v Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sa nič nemenilo, platí rovnaká štruktúra súboru vygenerovaného pre export ako v roku 2022

Vstupy – Prezeranie spracovaných miezd

 • v záložke Údaje o poistnom pribudli stĺpce (polia):
  • Dopočet do minimálneho preddavku
  • Počet dní pre minimálne poistné (nachádza sa vo Výbere stĺpcov, v Aurus Ekopackete je v spodnej časti obrazovky danej záložky)
  • Neuplatnený dopočet – ide o prepínač, stĺpec sa nachádza vo Výbere stĺpcov, v Aurus Ekopackete je v spodnej časti obrazovky danej záložky
   Poznámka: stĺpec Pracovník Poistné obsahuje súčet hodnôt (preddavok_na_poistné_percentálny + dopočet_do_minimálneho_preddavku), kde preddavok_na_poistné_percentuálny je vypočítaný ako percentuálna sadzba poistného za pracovníka z vymeriavacieho základu pracovníka zníženého o odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

Uzávierka – Uzávierka Miezd

 • bola zapracovaná zmena výšky daňového bonusu na dieťa nad 18 rokov 
Novinky platné pre:

Číselníky – Miesta výkonu práce

 • na pravé tlačidlo myši v riadku číselníka pribudla voľba SLOV-LEX Štatistický číselník. Po kliku na túto voľbu sa zobrazí štatistický číselník krajov, okresov a obcí.

Číselníky – Profesie

 • na pravé tlačidlo myši v riadku číselníka pribudla voľba SLOV-LEX Štatistický číselník. Po kliku na túto voľbu sa zobrazí štatistická klasifikácia zamestnaní (SK ISCO-08_2022)

Dátové sklady – DS Pracovníci

 • nová vzorová šablóna 1001867 Dopočet do min. predd. ZP

Dátové sklady – DS Mzdy, výplatné pásky

 • nová vzorová šablóna 1001871 ZP s dopočtom do min. preddavku
Novinky platné pre:

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava kmeňa pracovníkov

 • Nová vzorová šablóna 1001872 Dopočet do min.preddavku na ZP

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul MZDY

Modul DANE

Novinky platné pre:
 • Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty platná od 1.1.2023., ktorá stanovuje povinnosť opraviť odpočítanú DPH pri neuhradených záväzkoch do 100 dní od ich splatnosti. Z toho dôvodu bola doplnená vzorová šablóna PREHL Záväzky podľa splatnosti vo fakturačnom saldokonte, (platí pre Aurus EKONOMIKU) kde si môžete pred podaním DPH za dané obdobie skontrolovať Vaše neuhradené záväzky vzhľadom na prekročenie 100 dní od ich splatnosti
  Po vybratí šablóny si nezabudnite prepísať dátum Ku dňu na posledný deň mesiaca, za ktorý budete podávať priznanie DPH. Vypisujú sa len záväzky po lehote od najstaršieho dátumu splatnosti. V programe Aurus EKOPACKET bola pridaná vzorová šablóna Záväzky podľa splatnosti. Nájdete ju vo výstupe „Saldokonto podľa faktúr“ aj vo výstupe „Saldokonto podľa faktúr II“.
 • zavedená druhá znížená sadzba DPH 5% ktorá sa uplatňuje na služby spojené s podporou nájomného bývania

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul DANE

Modul ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:
 • pribudlo tlačivo DPPO za rok 2022 a vzorové šablóny pre jeho podanie:
  • XMLel. DPPO pre DU od r.2022
  • XMLelJ.DPPO pre DU od r.2022
  • XMLel. DPPO Edge od r.2022
 • do účtového rozvrhu sa dopĺňa účet 527140 Príspevok na nájomné bývanie

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.