Dlhodobý majetok - pohyby

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Vstupy

V okne má možnosť užívateľ prezerať existujúce pohyby, ktoré boli nad kartami majetku vytvorené. Pohyby je možné na inventárnom čísle len vymazávať a to v poradí v akom boli vytvorené t.j. od posledného. V okne sa nachádzajú dva typy dokladov: U – účtovný a E – evidenčný.

Evidenčný typ dokladu má iba hlavičku, riadky nie sú vytvorené. Je možné však nad týmito typmi pohybov vytlačiť zostavu „Údaje pred a po pohybe“, kde je vidno aké zmeny boli vykonané na danej karte majetku.

Účtovný typ dokladu má okrem hlavičky účtovateľné položky, na ktorých je vidno aj zaúčtovanie pod rovnomenným názvom. Kódy účtovateľných položiek sú defaultne zadefinované, nie je možné ich meniť a systém ich pri generovaní pohybov dosadzuje automaticky.

Zaúčtovanie príslušného dokladu a jeho účtovateľných položiek sa zobrazí, ak bol daný doklad spracovaný cez funkciu Príprava údajov pre UCTO.

V hlavičkách dokladov sa nachádzajú základné údaje ako je inventárne číslo, názov, dátum vystavenia dokladu, druhu pohybu (zaradenie, povýšenie VC, TZ, vyradenie a pod.), poznámka. V záložke Ostatné je viditeľný užívateľ, ktorý doklad vystavil, typ dokladu (IMD-doklad evidenčno-účtovný), číselný rad.

V záložke Predkontácia sa zobrazuje OJ, výkon, stroj, objekt, technológia, dodávateľ, variabilný symbol, ak sú na karte majetku zadané.

Výmaz pohybu je možné vykonať prostredníctvom tlačidla (alebo cez SHIFT+F2) v paneli nástrojov:

Systém neumožní výmaz pohybov, ktoré sú v uzavretej perióde ako ani výmaz tých, ktoré nie sú v poradí posledné za dané inventárne číslo. Na túto skutočnosť upozorňuje hláškou: