Meny

Umiestnenie: Banka - Číselníky

V číselníku sú štandardne preddefinované všetky meny, ktoré užívateľ pri práci so systémom potrebuje používať.

V hlavnej záložke meny sa nachádzajú ďalšie údaje, ktoré v prípade potreby má možnosť užívateľ nastaviť. Účty z účtového rozvrhu pre potreby zaúčtovania kurzových rozdielov sú prednastavené, ak užívateľ používa iné analytické účty, je možné tieto zmeniť. Na domácej mene EUR je štandardne zapnutá voľba „domáca mena“, čím systém odlišuje domácu a cudziu menu.

Zaokrúhlenie spôsob:

prázdny = znamená, že pre danú menu sa používa štandardné konfiguračné zaokrúhlenie, ktoré je v systéme nastavené

M = matematicky                                                     

H = hore  

D = dole

S = stred, tj. do 0,50 vrátane nadol, od 0,51 vrátane nahor       

V záložke „Kurzový lístok“ je možné vidieť históriu kurzov za jednotlivé dátumy príslušnej meny, ktoré sa do systému importovali.