Preberacie listy

Umiestnenie: Poľnonákup - Vstupy

Preberacie listy (PrL) sa vytvárajú na základe vážnych lístkov, ktoré zachytávajú vyhovujúce kvalitatívne parametre a laboratórne rozbory vzoriek vykonané z prijatého materiálu od dodávateľa.

Preberacie listy pracovníci zvyčajne generujú za predošlý deň, pričom sú zoskupené za:

  • periódu,
  • sklad,
  • dodávateľa,
  • konečného dodávateľa,
  • materiál,
  • dátum dodania a triedu kvality

Zoznam PrL je možné vyvolať z panela nástrojov, v ktorom je možné prezerať existujúce doklady a filtrovať:

PrL môže byť generovaný z jedného alebo aj viacerých vážnych lístkov, za vyššie uvedené zoskupujúce kritériá. Môžu sa vytvárať iba z takých vážnych lístkov (VaL), ktoré majú v stĺpci CCP1 hodnotu Z – zhodný, nenulovú NETTO hmotnosť a zadanú triedu kvality. Po vygenerovaní PrL systém číslo preberacieho listu poznačí na vážny lístok/vážne lístky. V prípade, že ide o vážny lístok, ktorý nie je zhodný, má nulovú netto hmotnosť a nemá zadanú triedu kvality, systém z neho preberací list nevygeneruje.

Preberací list má okrem základných údajov v tabuľkovej časti aj údaje v dolnej časti okna v záložkách.

Záložka Kvalitatívne parametre

V záložke sú uvedené spriemerované kvalitatívne parametre z vážnych lístkov.

Záložka Dodávateľ

V záložke je uvedený:

  • dodávateľ – dodávateľ, od ktorého sa materiál nakúpil,
  • partner a  konečný dodávateľ – sú údaje, na ktoré sa bude zúčtovací list vytvárať,
  • miesto nakládky – tento údaj sa štandardne predpĺňa z názvu konečného príjemcu, avšak je možné ho ručne prepísať

Dispozícia

Dispozícia je dohodnutý objem dodávky, ktorý sa od dodávateľa nakúpi. Používanie dispozície nie je povinné, užívateľ má možnosť túto funkcionalitu využívať na to, aby dispozíciu porovnal so skutočne prijatým objemom dodávky a mohol vytvoriť pre dodávateľa podklady pre fakturáciu.

Postup je ten, že sa najprv musí nahrať dispozičný doklad v samostatnom okne dispozícií, v ktorom je nutné zadať dohodnutý objem na konkrétnu materiálovú kartu a dodávateľa. Následne sa príslušná dispozícia zadá na preberacom liste/listoch, ktorých sa týka. Systém bude realizované objemy nákupov z týchto preberacích listov napočítavať do zvolenej dispozície, kde je možné vidieť nakoľko je dispozícia splnená.

Stav na dispozičnom doklade znamená:

1 – nenakúpené
2 – dispozícia ešte nie je splnená
3 – nakúpený objem prevyšuje dispozíciu

 V prípade naplnenia dispozície v priebehu mesiaca alebo ak nie je ešte naplnená dispozícia, tak na konci mesiaca užívateľ z preberacieho listu/listov vytvára tzv. Zúčtovací list, ktorý sa zašle dodávateľovi. Pre dodávateľa je tento zúčtovací list podkladom pre fakturáciu.

V systéme je možné zapnúť parameter (360003), ktorý bude pri uzávierke modulu poľnonákup kontrolovať, či je na každom preberacom liste zadaná dispozícia. Ak nebude, uzávierka sa nevykoná.

Záložka Vážne lístky

V tejto záložke sa nachádzajú všetky vážne lístky, z ktorých bol preberací list generovaný.

V okne preberacích listov sa nachádza filter, pomocou ktorého je možné filtrovať údaje podľa dátumu dodania, dodávateľa, skladu, materiálu a podľa toho, či bol z nich vytváraný zúčtovací list.

Nastavený filter v okne s príslušnými kritériami systém vždy prenáša aj do samotného Zoznamu PrL (panel nástrojov), je to z dôvodu, aby sa filter, ktorý sa nachádza na dvoch miestach obsahovo nerozchádzal pri vyhľadávaní a obnove údajov na pozadí systému. Preto sú príslušné polia neprístupné, vyšedené.

Generovanie preberacích listov

Generovanie preberacích listov sa vykonáva prostredníctvom nižšie uvedeného tlačidla:

Po zvolení voľby je možné generovanie nastaviť podľa nižšie uvedených kritérií v intervaloch OD-DO:

Systém vygeneruje preberacie listy z VaL, ktoré vyhovujú zadaným kritériám a zoznam zobrazí na obrazovke s podrobnými informáciami:

Po vygenerovaní preberacieho listu nie je možné editovať vážne lístky, z ktorých bol generovaný.

Po vymazaní preberacieho listu je možné editovať vážne lístky, z ktorých bol generovaný. Preberacie listy je možné nahrávať aj ručne, v prípade, ak ich nie je možné z nejakého dôvodu generovať automaticky.

Tvorba zúčtovacieho listu

Zúčtovací list (ZuL) sa vytvára v momente, kedy sa od dodávateľa dovezie dohodnuté množstvo alebo je koniec mesiaca a je nutné dodávateľovi zaslať podklady pre fakturáciu. Tvoria sa len automaticky prostredníctvom tejto voľby, ich ručné nahratie nie je možné.

Po zvolení voľby sa do okna natiahnu údaje z preberacieho listu na ktorom bol užívateľ v momente vyvolania nastavený, je možné však tieto kritériá zmeniť na iné podľa potreby, systém bude generovanie realizovať na základe týchto zmenených údajov.

Systém vygeneruje zúčtovacie listy, ktoré vyhovujú zadaných kritériám a zoznam zobrazí na obrazovke s podrobnými informáciami:

Súčasne sa na preberacom liste/listoch poznačí stav Zúčtovaný a názov tlačidla sa na takomto PrL zmení z názvu Tvorba zúčtovacieho listu na Zúčtovací list. Po zvolení systém užívateľa rovno prepne do zoznamu ZuL na prislúchajúci doklad.

Vygenerovaný ZuL je možné vidieť v zozname zúčtovacích listov, ktorý sa nachádza v menu Vstupy/Zúčtovacie listy.

V prípade, že užívateľ upravuje preberací list, z ktorého už bol generovaný zúčtovací list, systém na to upozorní hláškou a zmenu na preberacom liste zapíše:

Uvedená zmena sa však neprenáša na zúčtovací list, ktorý bol predtým vygenerovaný. Z tohto dôvodu je nutné tento najprv vymazať v zozname zúčtovacích listov a následne ho opätovne vytvoriť z preberacieho listu, aby obsahoval požadované zmeny.