Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Sklad

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • v menu Vstupy –  Materiály/Tovary je doplnená záložka Ceny
 • možnosť pripájania príloh k dokladu PVP (nastavenie v module Správca – Číselníky)
 • v dátovom sklade Pohyby zásob pribudli stĺpce, v časti 02 Pohyby–typ,NS… stĺpec OJ na riadku a v časti 05 Doklady-hlavička stĺpec Prílohy
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
 • Doklad precenenia s vylepšenou funkcionalitou oproti textovej verzii
 • pri zakladaní nového tovaru cez + na riadku dokladu sa použije Skladový (nový) číselník Tovarov / Služieb a zároveň pribudlo tlačidlo Použiť, ktoré novozaloženú položku návratom spať na riadok dokladu automaticky aj použije
 • vo Výpočtoch pribudlo nové podmenu Stornované pohyby, slúžiace na mazanie stornovaný pohybov na dokladoch
 • z dátových skladov vyvolávaný číselník materiálov bol nahradený novým Skladovým číselníkom Tovarov / Služieb
 • kontrola nahrávania príjmu na položku, ktorá je agregát
 • upravený pohyb kurzora medzi riadkom skladového dokladu a podriadnými tabuľkami (napr. výr.č.)
 •  
Opravy
 • tlač číselníka účtovných predpisov
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • pribudol číselník materiálov pod názvom Materiály / Tovary (skladový) v grafickej časti programu, v menu nahradil Číselník materiálov skrátený
Opravy
 • tlač dokladu P-V-P zväčšený priestor pre tlač VS
Koniec verzia 23.04

Verzia: 23.03 vydaná 29.6.2023

Doplnená funkcionalita
 • tlač viac dokladov P-V-P na jednu stranu
 • pridaný druh pohybu Spotreba PHM
 • v okne Materiál na sklade, na základe konfiguračného prvku 310343 G- Ktoré sklady zobraziť, zobrazuje len položky skladu na ktorý má užívateľ prístup.
 • do filtra okna Materiál na sklade pribudol prepínač Stav Vrátane predpohybov, ktorý je prednastavený cez nový konfiguračný prvok 310820 – G-Filter stavu vrátane predpoh.
 • v okne Materiál na sklade pribudol stĺpec Množstvo predpokladané, ktoré zahŕňa aj predpohyby.
 • pribudlo okno na definíciu štruktúry súboru pre import dokladu P-V-PV
 • pridaná možnosť importu skladových dokladov vo formáte csv a xlsx.
 • rozšírená možnosť nastavenia zoznamu materiálu pre príjemku a výdajku tak, ako je to pre DL tzn. pre užívateľa je doplnená možnosť 9 (Iné – Samostatný číselník materiálu / dynamický / ) aj pre príjemku a výdajku
 • rozšírené pole Výrobné čísla na 30 znakov
 • do Dátového skladu Pohybov zásob sú dopracované predpohyby
 • do Dátového skladu Pohybov zásob sú doplnene stĺpce zo Sumárnej obratovej súpisky zásob a pridané 3 vzorové šablóny
 • pri tlači skladovej príjemky tlačíme viac variabilných symbolov (do 20 znakov), nie len prvý ako doteraz.
 • možnosť pri tlači dokladu P-V-P tlačiť aj Konečného príjemcu
Opravy
 • pri tlači skladovej príjemky kde je viac variabilných symbolov, nevytlačí VS a dodávateľa zo stornovaného riadku.
 • u zákazníkov, ktorí ešte stále majú účtovanie druhu pohybu 720 na 582010, opraví sa im na 549010.
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1 vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • urezané stĺpce tlače príjemky pri špecifickom zložení riadku, napr. vzorová šablóna Doklad AGP

Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • premenované menu a názvy záložiek v podsystéme
Opravy
 • prekrývajúce sa stĺpce tlače dokladu pri 125% zobrazení

Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • v hlavičke výrobného príkazu pribudlo pole Miesto dodania
 • v riadkoch výrobných príkazov pribudla možnosť zobrazenia jednotkovej ceny pre komponenty
 • pribudli číselníky: Účtovné predpisy a Skladové pohyby.
Opravy

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

 • krížová kontrola výkon x stroj v grafickej časti programu
 • v riadkoch výrobných príkazov zaokrúhlenie skladovej ceny pre komponenty
Koniec verzia 22.05
Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • automatické číslovanie výrobných príkazov už akceptuje nastavenie dátumu vystavenia aj štatistiky z hlavičky výrobného príkazu.
 • pridávanie nového materiálu z výrobného príkazu
 • spracovanie výrobného príkazu pri generovanom predpohybe z komponentu, ak je na výrobku nastavený výpočet ceny percentuálne z cien vyskladnených komponentov
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • vydaný modul Výroba v ktorý je súčasťou modulu Sklad pre tých ktorí ho majú zakúpený
 • upravené ukladanie riadku výdajky v závislosti od použitého druhu pohybu.
  V číselníku skladových pohybov bola v časti Zadávanie dokladov pridaná možnosť MôžeK. Pri nastavení položky pohybu na MôžeK“, bude základné správanie programu rovnaké ako pri Môže, ale pri ukladaní riadku dokladu a pohybu po položkách, bude správanie podobné ako pri nastavení Musí. Využije sa to napr. pri krížových kontrolách na nevyplnený Stroj, ktoré doteraz zbiehali už po zadaní Výkonu. Ak sa k Stroju nastaví MôžeK, kontrola bude zbiehať až po položke Stroj. Alebo napr. ak sa Zákazka niekedy zadáva a niekedy nezadáva pre ten istý pohyb, potom je lepšie k Zákazke nastaviť MôžeK.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • do Dátového skladu Pohyb zásob pribudlo pole Hmotnosť pohybu v časti 02.Ďalšie údaje o pohyboch pre výkaz Intrastat
 • do Dátového skladu Pohyb zásob pribudol filter Stopnutý materiál
 • do Dátového skladu Pohyb zásob pribudla nová šablóna Prehľad nákupov za dodávateľa
 • pre kopírovanie materiálu v číselníku materiálov pribudla záložka Predvolené MJ, kde je možnosť nastavenia merných jednotiek nového materiálu.
 • pri doklade príjemka, v záložke Hodnota nákupu, je v Zozname faktúr a pokladničných dokladov (v rozbaľovacej tabuľke v poli Variabilný symbol) doplnené do stĺpcov aj stĺpec Číslo dokladu (došlá faktúra, alebo pokladničný doklad), pre ľahšie dohľadanie fyzickej faktúry.
 • pribudla kontrola na číslo dokladu = 0 (nula). Program nedovolí takýto doklad uložiť
Opravy
 • odstránená chyba pri zakladaní nových technológií z číselníka materiálov, vrátane kopírovania materiálu
Opravy
 • v doklade PVP je pri pokuse o použitie stopnutého materiálu opravené hlásenie programu o tom, že je materiál stopnutý
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • zjednodušené pridávanie (kopírovaním) nových materiálov do číselníka materiálov .Treba zadať do dokladu materiál, z ktorého sa bude kopírovať, následne stlačiť [+].
 • Stav materiálov podľa skladov – upravená zostava pre tlač na výšku
 • kmeňový súbor TH Normy alebo Receptúry
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • aktualizovaná funkcionalita Dátového skladu na najnovšiu verziu, bližší popis a manuál je TU…
 • doplnené vzorové šablóny Dátovom sklade pohybov zásob: Aktuálny stav zásob, Inventúrny súpis po skladoch a Inventúrny súpis za sklad.
 • Príjemka – zrušený prednastavený typ faktúry FDD v zozname pre nahrávaní VS tak, aby sa zobrazovali aj zahraničné faktúry.
 • vo filtroch, spôsob zadávania skladového pohybu bol zmenený z typu „Od-Do“ na typ Nespojitý výber. Vo všetkých zostavách aj v Dátovom sklade.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 9.9.2021

Doplnená funkcionalita
 • možnosť importu riadkov skladového dokladu z textového súboru
Opravy
 • drobná chyba pri nahrávaní nákupu na sklad
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • pribudla konfiguračná možnosť zobrazovať zoznam nad číselníkom materiálov v Dynamickom móde – rýchlym s menšou funkcionalitou vhodným pre väčšie zoznamy materiálov (viac ako 10.000 položiek).
 • pre príjemky a výdajky pribudla možnosť pre každého užívateľa zvlášť nastaviť prioritnú záložku v Zoznamoch materiálu a prioritné triedenie materiálu.
 • v Dátovom sklade pribudla Aurus šablóna Stav a pohyb materiálu, ktorá nahrádza pôvodnú zostavu Stav a pohyb materiálu
 • import riadkov dokladu zo súboru
Opravy
 • drobná chyba pri tlači dokladu PVP
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 19.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 •  Tlač výdajky – doplnená o možnosť tlače VS a Dodávateľa na hlavičke dokladu

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • pri nahrávaní príjemky, na položke materiál, pre niektorých užívateľov pribudla možnosť prioritne zobrazovať záložku Stav materiálu na skladoch
 • Dátový sklad – pridaná možnosť zadania nového stĺpca periódy v tvare „Rok,Perióda“, použiteľného na triedenie pohybov za viac rokov.
Opravy:
 • pri zakladaní nového materiálu počas nahrávania príjemky odstránená chyba pri ponuke nového čísla materiálu
 • Dátový sklad – vo výslednom zobrazení, odstránené padanie do chyby pri kliknutí na údaje
 • Dátový sklad – oprava triedenia podľa periód pri výbere periód za viac rokov
 • tlač skladového dokladu pri rozlíšení obrazovky 125%
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • Pridávanie novej položky do číselníka materiálov priamo pri nahrávaní príjemky
 • Doklad PVP – pri zadávaní nového riadku dokladu zobrazovanie aktuálneho stavu materiálu na sklade z hlavičky dokladu
Opravy:
 • Triedenie materiálu v doklade PVP a Číselníku materiálov podľa konfigurácie SK 310323-Triedenie výberu materiálu – podľa kódu
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • funkcie a generátory súvisiace s modulom Poľnonákup
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • ručné zadávanie hodnôt skladového dokladu
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • ručné zadávanie hodnôt skladového dokladu
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • rozborové zostavy – doplnená možnosť výstupov formou Prehľadu a Excel
 • nový formát tlače dokladov PVP – doplnený prepínač Úsporná tlač
 • doplnenie položiek nákladových štruktúr do výberu stĺpcov v riadkoch dokladov PVP
 • export výsledkov výpočtu Spracovanie predpohybov do excelu
 • generovanie dodacieho listu zo skladovej príjemky
 • kopírovanie položky z predchádzajúceho riadku v dokladoch PVP (CTRL + D)
 • nový komplexnejší výberový zoznam nad položkou Materiál
 • zobraziť/nezobraziť počet výskytov u nečíselných položiek v medzisúčtoch v Dátových skladoch
Opravy:
 • chyba v okne Materiál na sklade – záložka Obraty v periódach
 • názvu a šírky stĺpcov a filtrácie v okne a vo výberovom zozname Materiál na sklade
 • zobrazenie príloh v skrátenom číselníku materiálov s prístupovým právom prezerania
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • nové okno Materiál na sklade s rozšírenou funkcionalitou oproti textovému programu
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • doklad Príjemka – Výdajka – Prevodka
 • typ výstupu Prehľad do zostavy Súvahové zaúčtovanie skladových dokladov
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • doplnený údaj/stĺpec Prevzal do dátového skladu pohybov
Opravy:
Koniec verzia 20.01
 • zrýchlenie vyhľadávania a optimalizácia triedenia v zozname Číselníka materiálov