Update 20.05 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 1.2.2021

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 20.05 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú ročnú uzávierku miezd za rok 2020 t.j. máte uzavretú periódu 12/2020.

Inak prechod verzie 20.05 nevykonávajte !!!!

Postup aktualizácie programu​

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   20.04, 20.04/1 resp. 20.04/2

Zmeny v module Dlhodobý majetok

 • vydaný nový modul v grafickom prostredí

Zmeny v module Poľnonákup

 • vydaný nový modul v grafickom prostredí

Zmeny v module Dane

 • nový Výkaz DPH platný od roku 2021
 • nové tlačivo Potvrdenie o podaní výkazu DPH platné od roku 2021
 • nový Výkaz KVDPH platný od roku 2021
 • zavedenie výnimiek 7, 17 k D/T opravným dokladom DPH z titulu nezaplatenia – viď §25a, §53b Zákona o DPH
 • skupinová registrácia DPH – táto funkcia je k dispozícii za príplatok

Zmeny v module Účtovníctvo

 • štatistické výkazy mesačné a kvartálne za rok 2021, ročné za rok 2020

Zmeny v module MZDY

 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2021
 • zmena príplatkov ku mzde platná od 1.1.2021
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2020
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 (len Aurus Ekopaket)
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021 (len Aurus Ekopaket)
 • nové verzie (schémy) 2021 pre Mesačný výkaz a Výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu
 • import IČPV z registra poistencov Sociálnej poisťovne do kmeňového súboru pracovníkov
 • možnosť vypísať zoznam pracovníkov s IČPV pomocou Dátového skladu pracovníkov (Aurus Ekonomika) alebo Univerzálnej zostavy kmeňa pracovníkov (Aurus Ekopaket) pomocou Aurus šablón
 • pre RLZEC typu Zmena sa ruší oznamovanie a tým aj zadávanie dátumov pre začiatok a ukončenie materskej dovolenky a rodičovského príspevku
 • pre druh mzdy 1853 „Prekážky 80% PANDÉMIA“ prechodom verzie 20.05 priraďujeme charakteristiku 802 „ELDP-VZ a KD vylúč.dôb,Hr.mzdy“.

1. Sadzba dane a zaokrúhlenie
Sadzba dane zo závislej činnosti za rok 2021

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 37981,94 Eur
 • 25% zo základu dane od 37981,95 Eur vrátane

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti sú sadzby:

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 3165,16 Eur
 • 25% zo základu dane od 3165,17 Eur vrátane

Mení sa spôsob zaokrúhlenia základu dane a vypočítanej dane na „matematicky“ pre daň 7 „Ročná daň minulý rok“.

Nastavenie v module MZDY:

 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 20.05 nastavia pre daň 1 „Mesačná daň“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 3165,17, Daň plus 601,38.
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.
 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 20.05 nastavia pre daň 6 „Ročná daň bežný rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 37981,95, Daň plus 7216,57.
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.
 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 20.05 nastavia pre daň 7 „Ročná daň minulý rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 37163,37, Daň plus 7061,04, Zakr. zákl. dane Spôsob M, Zaokr. daň Spôsob M.
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.

2. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac
Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac v roku 2021 pri výpočte preddavkov na daň je 375,95 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví konfiguračný prvok 140001 „Nezdaniteľné minimum mesačne“ na hodnotu 375,95.

3. Nezdaniteľná časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021

 • ak daňovník dosiahne základ dane do 19936,22 Eur, nezdaniteľná časť daňovníka za rok 2021 je 4511,43 Eur
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19936,22 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021 bude vypočítaná podľa vzorca (9495,49 – (základ dane : 4)), kde suma 9495,49 je 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37981,94 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021 je 0.

Nastavenie v module MZDY:

 • priamo v programe v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021

4. Nezdaniteľná časť – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
Maximálna suma, o ktorú sa môže znížiť základ dane je stanovená vo výške 180 Eur.


5. Minimálna mesačná mzda je od 1.1.2021 vo výške 623 Eur.

 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2021 vo výške 3,580 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 40 hodín a pre dohodára.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2021 vo výške 3,695 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 38,75 hodín.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2021 vo výške 3,819 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 37,50 hodín.

Nastavenie v module MZDY:

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov nastavené pole „Minimálna mzda mesačná“ na 580,00 (minimálna mesačná mzdy v roku 2020), nastaví hodnota 623,00.

Upozornenie:
Pracovníkom, ktorí majú pred prechodom verzie 20.05 nastavenú inú hodnotu minimálnej mesačnej mzdy ako 580,00 je potrebné novú hodnotu alikvótne ručne vypočítať a ručne zmeniť v KS pracovníkov.

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví hodnota poľa „Minimálna mzda hodinová“ takto:
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 20.05 nastavenú hodnotu 3,333 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 40 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,580
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 20.05 nastavenú hodnotu 3,4405 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,695
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 20.05 nastavenú hodnotu 3,5552 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 37,50 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,819
 • Číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 vykonajú zmeny podobným spôsobom, ako v kmeňovom súbore pracovníkov.

6. Hranica mesačného príjmu pre priznanie nároku zamestnanca na daňový bonus v roku 2021 je polovica minimálnej mzdy, tj. 311,50 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví konfiguračný prvok 140052 „Zdanit.príjem pre daňový bonus“ na hodnotu 311,50
 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov pred prechodom verzie 20.05 nastavené pole „Minimálny zdaniteľný príjem pre daňový bonus“ na hodnotu 290 (hodnota platná pre rok 2020), nastaví hodnota 311,50
 • Číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 v číselníku vykoná zmena podobne ako v kmeňovom súbore pracovníkov

7. Trinásty a štrnásty plat nie je oslobodený od dane z príjmov, bude v plnej výške zdaniteľným príjmom zamestnanca

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví konfiguračný prvok 145947 „Výška oslobodenia pre 13. plat“ na hodnotu 0
 • automaticky sa prechodom verzie 20.05 nastaví konfiguračný prvok 145948 „Výška oslobodenia pre 14. plat“ na hodnotu 0

8. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2021 sa zvyšuje na 7644 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 prepíšu maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie s hodnotou 7091 (hodnota platná pre rok 2020) na hodnotu 7644
 • tabuľka zákonného poistenia v číselníku vzorov naplnenia kmeňového súboru – automaticky sa prechodom verzie 20.05 vykonajú zmeny podobne, ako v tabuľke zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov

9. Výška odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je maximálne 380 Eur mesačne.

Upozornenie:
Od 1.1.2018 sa odvodová odpočítateľná položka uplatňuje len u zamestnancov! U zamestnávateľa sa neuplatňuje!


10. Hranica príjmu pre uplatnenie odvodovej výnimky z dôchodkového poistenia pri DoBPŠ a dôchodcoch je v roku 2021 nezmenená vo výške 200 Eur


11. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana, ktorého pracovný pomer vznikol v roku 2021, je stanovená vo výške 731,64 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 20.05 nastavený konfiguračný prvok 145942 „Výška odv.výnimky-dlh.nezam“ na 731,64
 • pracovníkom, ktorí uzatvorili pracovný pomer v roku 2021 so štatútom dlhodobo nezamestnaný občan a ktorých ste do KS pracovníkov zadali ručne ešte pred prechodom verzie 20.05, ručne prepíšte hodnotu poľa „Výška uplatnenej odvodovej výnimky“ na 731,64, ak ju tak nastavenú nemajú

12. Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 71,8027 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 20.05 nastavený konfiguračný prvok 140121 „Maximálny možný denný VZ“ na 71,8027

13. Daňový bonus na dieťa sa od 1.1.2021

 • na jedno dieťa vo veku do 6 rokov je výška 46,44 Eur
 • na jedno dieťa vo veku od 6 rokov je výška 23,22 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka „Príbuzní“ v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 20.05 prepíše údaj „Daňový bonus“ takto:
  • hodnota 22,72 (hodnota platná pre rok 2020 a dieťa vo veku nad 6 rokov) na hodnotu 23,22
  • hodnota 44,34 (hodnota platná pre rok 2020 a dieťa vo veku do 6 rokov) na hodnotu 46,44
 • číselník „Typy príbuzenských vzťahov“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 vykonajú zmeny podobne ako v KS pracovníkov

Zmena v mzdových príplatkoch od 1.1.2021

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu je 1,79 Eur, pri derogačnej klauzule 1,61 Eur za každú hodinu práce.

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu je 3,58 Eur, pri derogačnej klauzule 3,22 Eur za každú hodinu práce.

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v noci ak nejde o rizikovú prácu je 1,43 Eur, pri derogačnej klauzule 1,25 Eur za každú hodinu práce.

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu v noci ak ide o rizikovú prácu je 1,79 Eur za každú hodinu práce.

Náhrada za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska je 0,72 Eur za každú hodinu pracovnej pohotovosti.

Sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce je 0,72 Eur za každú hodinu práce.

Sadzba mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok pre dohodára je 3,58 Eur za každú hodinu práce.

Nastavenie v module MZDY:

 • číselník „Druhy miezd“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 pribúdajú nasledovné druhy miezd s nastavením podľa legislatívy, ktoré použijete v doklade Výkaz práce od januára 2021:
  • 1301 Prípl SOB pevná sadz
  • 1302 Prípl SOB pevná sadz ZNÍŽ
  • 1303 Prípl NED pevná sadz
  • 1304 Prípl NED pevná sadz ZNÍŽ
  • 1305 Prípl NOC pevná sadz
  • 1306 Prípl NOC pevná sadz RIZI
  • 1307 Prípl NOC pevná sadz ZNÍŽ
  • 1308 Prípl SVIATOK dohodári
  • 1366 KOMP sťažený výkon práce
  • 1373 POHOT na pracovisku
  • 1374 POHOT pevná sadz MIMO PRA

Upozornenie:
Druh mzdy 1373 nesúvisí so zmenami v príplatkoch, no bol zavedený kvôli správnemu nastaveniu prepínačov a polí, pričom vzorom pre vznik tohto druhu mzdy bol druh mzdy 1371.

 • číselník „Druhy miezd“ – automaticky sa prechodom verzie 20.05 stopujú (zapne sa prepínač Stop) druhy miezd, ktoré sa používali pri zadávaní príplatkov v roku 2020 v doklade Výkaz práce a v roku 2021 strácajú význam. Je to z toho dôvodu, aby ste mali zoznam druhov miezd, ktorý si v prípade potreby zobrazíte v rôznych vstupoch v module MZDY, prehľadnejší a nezobrazovali sa druhy miezd, ktoré stratili aktuálnosť.
  Stopujú sa tieto druhy miezd:
  • 1311 Prípl.za sobotu min.mzda
  • 1312 Prípl.za nedeľu min.mzda
  • 1313 Prípl.za noc min.mzda
  • 1314 Prípl.za sviatok min.mzda
  • 1316 Prípl.za sobotu priem.mzda
  • 1317 Prípl.za nedeľu priem.mzda
  • 1318 Prípl.za noc priem.mzda
  • 1365 Sťažený výk.prác min.mzda
  • 1370 Pracovná pohotovosť
  • 1371 Prac.pohot. na pracovisku

Zároveň pre tieto druhy miezd v časti „Komentár k druhu miezd“ je automaticky doplnená informácia, že daný druh mzdy je od verzie 20.05 stopnutý.


Import IČPV

slúži na naplnenie poľa IČPV v kmeňovom súbore pracovníkov pre jednotlivé osobné čísla pomocou csv súboru.
Csv súbor získate vyexportovaním údajov z registra poistencov na stránke Sociálnej poisťovne.
Csv súbor obsahuje riadky s nasledovnými údajmi, ktoré sú oddelené oddeľovačom bodkočiarka:

 • rodné číslo
 • typ roly
 • dátum začiatku
 • dátum ukončenia
 • IČPV

Kľúčové údaje riadku csv súboru sú rodné číslo, typ roly, dátum začiatku, dátum ukončenia.

Pravidlo pre prenos IČPV z csv súboru do kmeňového súboru pracovníkov

Aby sa IČPV z csv súboru danému pracovníkovi s osobným číslom v kmeňovom súbore pracovníkov naplnilo, musia sa kľúčové údaje v prečítanom riadku csv súboru zhodovať s analogickými kľúčovými údajmi v kmeňovom súbore pracovníkov.

Kľúčové údaje v prípade kmeňového súboru pracovníkov sú:

 • rodné číslo
 • reťazcový údaj typ FO/zamestnanca, ktorý je zobrazený vedľa číselného kódu typu FO/zamestnanca
 • dátum nástupu
 • dátum výstupu

Zároveň dané osobné číslo nesmie mať v kmeňovom súbore pracovníkov vyplnené IČPV (tj. IČPV musí byť prázdne).

Systém spracovania údajov z csv súboru

Systém spracovania csv súboru pre naplnenia IČPV do kmeňového súboru pracovníkov je nasledovný:

 1. prečíta sa riadok z csv súbor
 2. v kmeňovom súbore pracovníkov sa vyhľadá osobné číslo, ktoré sa zhoduje v kľúčových údajoch prečítaného riadku csv súboru. Teda prečítané kľúčové údaje z riadku csv súboru sa musia zhodovať s kľúčovými údajmi daného osobného čísla v kmeňovom súbore pracovníkov (vyššie je uvedený zoznam kľúčových údajov v kmeňovom súbore pracovníkov a v csv súbore)
 3. ak sa v bode 2 také osobné číslo nájde a nemá vyplnené IČPV, program zapíše IČPV z prečítaného riadku csv súboru do poľa IČPV v kmeňovom súbore pracovníkov. Zároveň vypíše v zostave informáciu o priradení IČPV
 4. ak sa v bode 2 také osobné číslo nenájde, vypíše sa stav ako problematický a v zostave sa popíše, v čom je problém
 5. po skončení spracovanie sa na záver v kmeňovom súbore pracovníkov vykoná kontrola, či majú všetky osobné čísla, ktoré nie sú stopnuté, vyplnené IČPV. Tí pracovníci (nestopnutí), ktorí nemajú vyplnené IČPV, budú v zostave vypísaní.

Upozornenie:
IČPV sa do kmeňového súboru pracovníkov prenáša z csv súboru pri zhode v kľúčových údajoch pre dané osobné číslo len vtedy, ak IČPV nie je v kmeňovom súbore pre dané osobné číslo vyplnené!

Popis zostavy zobrazenej po spracovaní csv súboru

Zostava, ktorá sa zobrazí po spracovaní csv súboru, je rozdelená na 2 časti:

 • v ľavej časti sa nachádza popis spracovaného riadku csv súboru, je to opis riadku z csv súboru
 • v pravej časti sa nachádza informácia o osobnom čísle z kmeňového súboru, ktoré súvisí alebo by malo súvisieť s riadkom v ľavej časti a popis výsledku spracovania

Upozornenie:
Pracovníci, ktorí majú už pred importom priradené IČPV a kľúčové údaje sú zhodné s prečítaným riadkom importovaného csv súboru, nie sú v zostave uvedení. V zostave sú uvedené len priradenia IČPV a nezhody v kľúčových údajoch kmeňového súboru oproti csv súboru!


Zoznam a vysvetlenie výsledkov pri spracovaní csv súboru, ktoré sú vypísané v zostave:

123456 Priradené IČPV 001234567891

K osobnému číslu 123456 bolo priradené IČPV 001234567891. Osobné číslo 123456 sa zhoduje v kľúčových údajoch s prečítaným riadkom csv súboru. Údaje prečítaného riadku sú popísané naľavo od osobného čísla


123456 IČPV už bolo priradené, ale nezhoduje sa v …

Osobné číslo 123456 už má v kmeňovom súbore pracovníkov vyplnené IČPV, ktoré je rovnaké ako IČPV uvedené v riadku csv súboru. V kmeňovom súbore sú však rozdielne kľúčové údaje. Program vypíše, ktoré kľúčové údaje v kmeňovom súbore pracovníkov sú rozdielne oproti kľúčovým údajom v riadku csv súboru.

Príčina problému:

 • existencia rozdielov v kľúčových údajoch z dôvodu rozdielnosti spôsobu práce v softvéroch Sociálnej poisťovne a Aurusu (ide hlavne o kľúče dátum začiatku a dátum ukončenia)
 • oneskorená evidencia zmien v kmeňovom súbore pracovníkov zo strany užívateľa
 • zmeny týkajúce sa dohodárov uplatňujúcich si výnimky, pri ktorých dochádza k prekročeniu sumy 200 Eur (ide hlavne o kľúče dátum začiatku a dátum ukončenia)

Riešenie problému:
IČPV bolo v minulosti priradené napriek nezhode kľúčových údajov ručne užívateľom. Preto zvyčajne nie je potrebná žiadna oprava. Stačí, keď vizuálne skontrolujete zoznam s daným popisom problému (tj. s popisom IČPV už bolo priradené, ale nezhoduje sa v ….) a skontrolujete, či nastali nejaké zmeny oproti minulému importu. V prípade nejasnosti kontaktujte svojho školiteľa!


Nepriradené IČPV, neznáme rodné číslo

Rodné číslo, ktoré je uvedené v prečítanom riadku csv súboru, program nenašiel v kmeňovom súbore pracovníkov.

Príčina problému:
v Sociálnej poisťovni sa v registri poistencov nachádza pracovník s rodným číslom, ktoré sa nenachádza v kmeňovom súbore pracovníkov.

Riešenie problému:
postupujte jedným z nasledovných spôsobov:

 • zadajte pracovníka s daným rodným číslom do kmeňového súboru pracovníkov
 • skontrolujte pracovníkov s daným typom roly, dátumom nástupu, dátumom výstupu v kmeňovom súbore pracovníkov. Ak sa medzi nimi nachádza pracovník s chybným rodným číslom, prepíšte ho na rodné číslo, ktoré je uvedené v csv súbore a je vypísané v zostave vľavo ako prvý stĺpec. Po vykonaní opravy v kmeňovom súbore pracovníkov znovu spustite Import IČPV alebo priamo v kmeňovom súbore pracovníkov vyplňte danému pracovníkovi IČPV, ktoré je uvedené v zostave vľavo vedľa osobného čísla pracovníka.

123456 Nepriradené IČPV, stopnutý pracovník

Pre rodné číslo, ktoré je uvedené v prečítanom riadku csv súboru, program nenašiel v kmeňovom súbore pracovníkov osobné číslo so zhodnými kľúčmi. Program však našiel osobné číslo 123456 s rodným číslom z daného riadku csv súboru, no je stopnuté. Program vypíše túto informáciu.

Príčina problému:
V Sociálnej poisťovni sa v registri poistencov nachádza pracovník s rodným číslom, ktoré sa nachádza v kmeňovom súbore pracovníkov, no je stopnuté.

Riešenie problému:
Zistite, či vám v kmeňovom súbore pracovníkov nechýba zamestnanec s daným rodným číslom, typom roly, dátumom nástupu a dátumom výstupu uvedenými v csv súbore. Ak chýba, tak ho zadajte do kmeňového súboru pracovníkov.
Ak nechýba, tak kontaktujte Sociálnu poisťovňu kvôli registru poistencov a vykonzultujte si danú nezrovnalosť. Ak osobné číslo dopĺňate do KS pracovníkov, tak po doplnení následne znovu spustite import IČPV alebo priamo v kmeňovom súbore pracovníkov vyplňte danému pracovníkovi IČPV, ktoré je uvedené v zostave vľavo vedľa osobného čísla pracovníka.


123456 Nepriradené IČPV, lebo sa nezhoduje v ….

Pre rodné číslo z prečítaného riadku csv súboru program nenašiel v kmeňovom súbore pracovníkov osobné číslo so zhodnými kľúčmi. Program však našiel v kmeňovom súbore pracovníkov osobné číslo 123456 s rodným číslom z prečítaného riadku csv súboru, ktoré je nestopnuté, má nevyplnené IČPV a líši sa v niektorom z kľúčov. Program vypíše, v ktorých kľúčoch sa osobné číslo z kmeňového súboru pracovníkov líši oproti kľúčom v riadku csv súboru.

Príčina problému:

 • existencia rozdielov v kľúčových údajoch z dôvodu rozdielnosti spôsobu práce v softvéroch Sociálnej poisťovne a Aurusu
 • oneskorená evidencia zmien v kmeňovom súbore pracovníkov zo strany užívateľa

Riešenie problému:
Nastavte sa v kmeňovom súbore pracovníkov na dané osobné číslo. Zistite, aké má byť jeho IČPV napriek rozdielnosti kľúčových údajov (kontaktujte v prípade problémov svojho školiteľa). Zistené IČPV zadajte do kmeňového súboru pracovníkov.

Príklad:
 V csv súbore je pracovník, ktorý sa nachádza v kmeňovom súbore pracovníkov a je zadaný len jedenkrát. V csv súbore má dátum začiatku 1.4.2000. V kmeňovom súbore má dátum začiatku 1.9.1995. V tomto prípade odporúčame ignorovať rozdiel v kľúči „dátum začiatku“ a pre dané rodné číslo ručne doplniť príslušné IČPV z csv súboru, ktoré je vypísané v zostave vľavo vedľa osobného čísla.


Záverečné poznámky k importu IČPV všeobecne

 • Sociálna poisťovňa odporúča pred posielaním Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov vyexportovať údaje o IČPV z registra poistencov na jej stránke do csv súboru a importovať ich do užívateľovho softvéru (Ekopacket alebo Ekonomika). Týmto by sa malo zabrániť chybným alebo nevyplneným IČPV v následne vytvorenom Mesačnom výkaze a Výkaze poistného a príspevkov
 • keď prvýkrát importujete csv súbor s IČPV, tak sa nové IČPV nielen importujú, ale zároveň sa aj vypíšu informácie o importovaných IČPV a o problematických osobných číslach z hľadiska importu IČPV. Ak po prvom spustení importu spustíte import toho istého súboru viackrát za sebou, tak to vadiť nebude, lebo v tom prípade sa nebudú importovať IČPV (už sa importovali pri prvom spustení), len sa v zostave vypíšu problematické osobné čísla vzhľadom k IČPV. Takže import IČPV môže slúžiť nielen ako import (pri prvom spustení), ale aj ako kontrolná zostava problémových osobných čísel vzhľadom k IČPV (pri viacnásobnom spustení importu toho istého csv súboru)
 • predplnený názov pre importovaný súbor icpv.csv. V prípade potreby zmeniť názov csv súboru, pokiaľ budete mať problém, obráťte sa na svojho školiteľa.

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli