Daňový doklad o použití

Umiestnenie: Dane - Vstupy - Doklady

Modul Dane komplexne rieši automatizované spracovanie problematiky daní v plnom súlade s legislatívnym prostredím a praxou v Slovenskej republike. Spracováva evidenciu všetkých typov daní s priamym výpočtom daňových priznaní.

Daňový doklad o použití sa používa v prípade, ak je podnik povinný odviesť DPH z plnenia, ku ktorému neexistuje iný daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad). Najčastejšie ide o tieto prípady:

  • krádež tovaru (viď §53 ods.5)
  • zrušenie registrácie (viď §81) dodanie tovaru alebo služby FO (napr. vlastným zamestnancom) atď.

V hlavičke dokladu sa zadávajú základné údaje ako číslo dokladu, typ, účel použitia, partner/pracovník, dátum vyhotovenia dokladu a dodania. Voľby „vstup“ a „účtovať“ nie sú prístupné, nemôže ich užívateľ zmeniť. Má možnosť však zvoliť, či požaduje účtovať aj netto hodnotu dokladu. V poli Oddiel KVDPH a Doklad KVDPH sa zadávajú údaje potrebné pre vykázanie dokladu v kontrolnom výkaze DPH.

Záložka Adresa

V záložke sa zobrazujú doplňujúce údaje k partnerovi z číselníka Odberateľov – Dodávateľov.

Záložka Ostatné

V záložke ostatné je možné vidieť kód partnera, číselný rad a užívateľa, ktorý doklad vystavil.

Záložka KVDPH

Záložka slúži na zadanie údajov, ako je:

  • pôvodný doklad KVDPH (D/Ť)
  • pokladňa ERP
  • výnimky DPH, ktorá ovplyvňuje nasmerovanie hodnoty do príslušného riadku priznania DPH.

Záložka Poznámky

V poznámkach je možné k dokladu zadať podrobnejšiu poznámku/text.

Po vyplnení hlavičky sa vypĺňajú riadky dokladu v záložke DPH:

Daňový doklad o použití sa zaúčtováva pomocou voľby „Zaúčtovanie“,

pričom po zaúčtovaní systém označenie tlačidla zmení na „Účtovný doklad“ a vytvorí „Hromadný daňový doklad“.

Daňový doklad externý je možné vytlačiť pomocou voľby Tlač, rovnako aj účtovný doklad.

Základné rozdiely medzi daňovým dokladom typu:

  • doklad o použití – používa sa len pre DPH na výstupe, doklad musí byť zaúčtovaný
  • doklad externý    – používa sa pre DPH na vstupe aj výstupe, zaúčtovanie dokladu je voliteľné