Verzia 22.02

Update 22.02 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 31.3.2022

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 22.02 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú uzávierku miezd za FEBRUÁR 2022
Inak prechod verzie 22.02 nebude možné vykonať.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   22.01

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.02

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:
 • upozornenie užívateľovi pri spustení programu, že pracuje s neaktuálnou verziou, v prípade že je už dostupná novšia verzia programu
Novinky platné pre:
 • v niektorých Dátových skladoch je možné kliknutím na číslo dokladu, materiálu alebo prílohy otvoriť tento doklad, materiál resp. prílohu v ďalšej záložke a tam s nimi plnohodnotne pracovať

Ďalšie novinky si pozrite TU…

Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Pribudla tvrdá kontrola, ktorá spočíva v nepovolení vrátiť uzávierku do periódy 02/2022 vo verzii 22.02!
Novinky platné pre:
 • aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021
 • zmena v sociálnom poistení a výkazníctve od 1.3.2022

 • problematika podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) a s ňou súvisiace zmeny v sociálnom poistení platné od 1.3.2022
 • od 15.6.končí podpora prehliadača Internet Explorer firmy Microsoft, ktorý je nahradený prehliadačom Edge tej istej firmy. Z toho dôvodu sme zaviedli nové šablóny všade tam kde sa pri práci s externým programom eDane Internet Explorer používal. Nové šablóny obsahujú v názve názov prehliadača Edge. Ide o nasledovné šablóny:
  • XMLel. Prehlad Edge od r.2019
  • XMLel. Hlasenie Edge od r.2021

Dôležité pokyny po vykonaní prechodu verzie 22.02!

 • hneď po prechode verzie 22.02 odporúčame skontrolovať v kmeňovom súbore pracovníkov v tabuľke zákonného poistenia typ poistenia 4 (PvN), či existujú pracovníci, ktorí majú za pracovníka aj za organizáciu sadzbu poistenia nenulovú. Na túto kontrolu máte k dispozícii zostavu:
  • DS Pracovníci so šablónou 1001770 – Poist. typu 4 s nulovými sadzb (Aurus EKONOMIKA)
  • univerzálna zostava kmeňa poistenia so šablónou 1001769 – Poist. typu 4 s nulovými sadzb. (Aurus EKOPACKET)

Uvedenými zostavami vypíšete pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov v tabuľke zákonného poistenia zadané poistenie typu 4 (PvN), no s nulovými sadzbami, čo nie je správne. Takéto záznamy z KS zákonného poistenia ručne vymažte. Ak zostavy nevypíšu nijakého pracovníka, tak máte poistenie typu 4 v KS zákonného poistenia nastavené správne.

 • hneď po prechode verzie 22.02 odporúčame spustiť výpočet čistých miezd pre všetkých pracovníkov nanovo, tj. so zapnutým prepínačom v úvodnej obrazovke Počítať aj pracovníkov bez zmien?. Dôvodom je odchytenie takých pracovníkov z KS pracovníkov, ktorí majú nejaké anomálie v kmeňovom súbore alebo v tabuľke zákonného poistenia a výpočet čistých miezd ich môže zachytiť. Tieto anomálie môžete riešiť už na začiatku verzie 22.02, čím sa neskôr vyhnete zdržaniu a riešeniu problémov v čase, keď budete potrebovať mať už výplaty vypočítané a spracované.

Upozornenie na kontrolnú zostavu

 • po prechode verzie 22.02 odporúčame skontrolovať v kmeňovom súbore pracovníkov v tabuľke zákonného poistenia typy poistení priradených jednotlivým pracovníkom. K dispozícii máte zostavu:
  • DS Pracovníci so šablónou 1001782 – Pracovníci a typy soc. poist. (Aurus EKONOMIKA)
  • Univerzálna zostava kmeňa poistenia so šablónou 1001781 – Pracovníci a typy soc. poist. (Aurus EKOPACKET)

Neprehliadnite! Ako postupovať v prípade neschválenia Žiadosti o podporu

Ak Žiadosť o podporu nebola schválená alebo bola schválená len časť sumy uvedenej v Žiadosti, postupujte nasledovne:

 • Vo Výkaze práce v aktuálnej perióde zadajte storno pre druh mzdy 1835 tak, že zadáte druh mzdy 1835 so zápornými hodinami, ktoré neboli schválené v rámci skrátenej práce
 • V aktuálnej perióde zadajte náhradu mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa podľa §250b ods. 8 (druh mzdy 1853) alebo podľa §142 ods. 4 (druh mzdy 1856 až 1859) v rozsahu hodín, ktoré ste stornovali druhom mzdy 1835 (vyššie popísaný krok).

Novinky podrobnejšie ......

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021

Inštitúcie – Finančná správa – Hlásenie o vyúč.dane od r2013 ( v programe Aurus EKONOMIKA)

Výstupy – Dane – Hlásenie o vyúč.dane od r2013 (Aurus EKOPACKET)

 • do Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2021 boli zapracované zmeny v PDF tlačivách a v XML súbore, pričom na automatické vyvolanie aplikácie eDane s načítaním údajov z vytvoreného XML súboru sú k dispozícii nové šablóny:
  • 1001769 – XMLel. Hlásenie od r.2021
  • 1001778 – XMLel.Hlásenie Edge od r.2021
 • oproti Hláseniu za rok 2020 došlo v Hlásení za rok 2021 na prvých dvoch stranách k popresúvaniu položiek bez ich obsahovej alebo vecnej zmeny. Okrem toho pribudla časť pre uvádzanie osobitných záznamov (za časťou III.). Z toho dôvodu pribudol v interfejsi na úvodnej obrazovke prepínač, či uvádzať osobitné záznamy a vedľa neho časť na textový popis týkajúci sa osobitného záznamu.
 • v IV. a V. časti Hlásenia 2021 pribudol nový údaj Identifikačné číslo na daňové účely (TIN), ktoré sa uvádza u daňovníka s trvalým pobytom mimo Slovenska v členskom štáte EÚ, ak mu bolo pridelené.
 • v V. časti Hlásenia 2021 bol zrušený riadok 8, kde sa uvádzala suma zníženého základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Zvyšné riadky boli prečíslované.

Poznámka k TIN:
Identifikačné číslo pridelené zahraničnému pracovníkovi Finančnou správou (TIN) je k dispozícii už niekoľko rokov v kmeňovom súbore pracovníkov. Pred vytvorením Hlásenia 2021 odporúčame skontrolovať vyplnenosť/nevyplnenosť TIN. Väčšina pracovníkov by mala mať TIN nevyplnený. V prípade potreby opravte alebo vymažte daný údaj v kmeňovom súbore pracovníkov. Na kontrolu môžete použiť tieto zostavy:

 • DS Pracovníci so šablónou 1001767 – Pracovníci a IČ pre Fin. správu (Aurus EKONOMIKA)
 • Univ. zostava kmeňa pracovníkov so šablónou 1001765 – Pracovníci a IČ pre Fin. správu (Aurus EKOPACKET)

Zmena v sociálnom poistení a výkazníctve od 1.3.2022

Číselník – Typy zákonného poistenia

 • pribúda nové poistenie 9 – Poist. na financovanie podpory
 • pre poistenie typu 4 – Poistenie v nezamestnanosti nastavujeme hodnoty pre obvyklé percento sadzby poistenia v nezamestnanosti za organizáciu (zamestnávateľa) na 0,5.

Centrálna konfigurácia – Skupina Iné

 • pribudol nový konfiguračný prvok
  145953 – Sadzba poistného v nezamestn. …. za organizáciu (zamestnávateľa), ak pracovník nemá poistné typu 9 (PFP). Hodnota je nastavená na 1,00.

Číselník – Charakteristiky mzdy

 • pribúdajú nové charakteristiky mzdy
  • 64 – Prekážky SKRÁTENÁ PRÁCA
  • 766 – Štat.- Odvod org. fin.podpory
 • mení sa názov charakteristiky mzdy 63 z Prekážky PANDÉMIA na Prekážky NÚDZOVÝ, VÝNIM. STAV

Číselník – Druhy miezd

 • v tabuľke Nápočet do VZ poistného pribudlo poistenie typu 9 (poistenie na financovanie podpory, v skratke PFP) pre tie druhy miezd, ktoré obsahovali v danej tabuľke aj poistenie typu 4 (poistenie v nezamestnanosti, v skratke PvN)
 • v tabuľke Odpočítateľ. dni pre poistenie pribudlo poistenie typu 9 (PFP) pre tie druhy miezd, ktoré obsahovali v tabuľke odpočítateľných dní aj poistenie typu 4 (PvN)
 • pribudli nové druhy miezd:
  • 1835 – Prekážky 80% SKRÁT. PRÁCA
  • 5190 – Poist.fin.podpory prac.
  • 5191 – Poist.fin.podpory org.
  • 5197 – Poist.fin.podpory nevyč.d
  • 8009 – Vym.základ fin.podpory

Nové druhy miezd majú nastavenia podľa platnej legislatívy a s výnimkou druhu mzdy 8009 majú nastavené účtovanie takto:

druh mzdy typ pracovníka MD DAL
1835
C
522124
366000
Z
521114
331000
5190
C
366000
336342
Z
331000
336342
5191
C
524052
336342
Z
524052
336342
5197
C
323900
336342
Z
323900
336342

Upozornenie: ak máte v tlači užívateľských výplatných pások nastavenú aj tlač poistného za zamestnávateľa, tak sa po prechode verzie 22.02 obráťte na svojho školiteľa, ktorý Vám doplní do užívateľských výplatných pások tlač druhu mzdy 5191.

 • bol premenovaný druh mzdy 1853 z Prekážky 80% PANDÉMIA na Prekážky 50% §250b ods.8.
 • Neprehliadnite! Ak zamestnávateľ žiada o podporu (tj. je v režime skrátenej práce), tak ako náhradu mzdy v prípade pracovníkov, ktorí majú prekážku zo strany zamestnávateľa, použijete druh mzdy 1835 (§142 ods. 5 Zákonníka práce). Inak (ak zamestnávateľ nežiada o podporu) sa v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu postupuje podľa §250b ods. 8 Zákonníka práce a vtedy sa použije druh mzdy 1853.

Číselník – Účtovné predpisy

 • pribudli účtovné predpisy
  • 180 – účtovanie MD 366000 DAL 336342
  • 181 – účtovanie MD 331000 DAL 336342
  • 182 – účtovanie MD 524052 DAL 336342
  • 183 – účtovanie MD 323900 DAL 336342

Číselník – Vzory naplnenia kmeňového súboru

 • v tabuľke zákonného poistenia je pre vzory naplnenia s typom zamestnaneckého pomeru 2 alebo 3 založený typ poistenia 9 (PFP)
 • v tabuľke zákonného poistenia je pre vzory naplnenia s typom zamestnaneckého pomeru 2 alebo 3 upravená sadzba poistenia 4 (PvN) pre zamestnávateľa na 0,5

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • pre všetkých nestopnutých pracovníkov s typom zamestnaneckého pomeru 2 alebo 3 a takých, ktorí majú dátum výstupu nevyplnený alebo ak ho majú vyplnený, tak je väčší alebo rovný ako 1.3.2022, sa v tabuľke zákonného poistenia prechodom verzie 22.02 vykonajú tieto zmeny:
  • automaticky sa založí poistenie typu 9 (PFP) s príslušnými nastaveniami podľa číselníka zákonného poistenia
  • ak má pracovník poistenie typu 4 (PvN), tak sa nastaví sadzba poistenia za organizáciu (zamestnávateľa) na hodnotu 0,5

Upozornenie: ostatným pracovníkom sa typ poistenia 9 (PFP) nezakladá! Neupravuje sa ani typ poistenia 4 (PvN)!
Upozornenie: ak má pracovník dátum výstupu do 28.2.2022 a nie je stopnutý, tak prechodom verzie 22.02 sa tomuto pracovníkovi nevykonajú v KS poistenia žiadne zmeny bez ohľadu na to, aký typ pracovného pomeru má nastavený!

 • v KS pracovníkov pribudli mäkké kontroly (upozornenia) týkajúce sa kombinácií typu zamestnaneckého pomeru a poistenia typu 9 (PFP), sadzby poistenia typu 4 za organizáciu a pracovníka

Upozornenie: ak pôjde o pracovníka, ktorý má dátum výstupu vyplnený a to najviac do 28.2.2022, tak v prípade vypísania upozornenia sa pri type zamestnaneckého pomeru pri tomto pracovníkovi objaví písmeno X (napr. X2, X3 alebo X v prípade dohodára). Je to označenie toho, že pracovník mal ukončený pracovný pomer (zmluvu) ešte predtým, ako začal platiť zákon o skrátenej práci (kurzarbeit). Toto označenie typu zamestnaneckého pomeru pomocou X je len vizuálne kvôli kontrolám a rýchlej orientácii pri analyzovaní upozornenia. V dátach bude naďalej skutočný typ zamestnaneckého pomeru (napr. 2, 3 alebo v prípade dohodára bude typ zamestnaneckého pomeru nevyplnený).

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

 • v súvislosti so vznikom poistenia typu 9 (PFP) a zmenami v poistení typu 4 (PvN) pribudli tvrdé kontroly (tj. výsledkom výpočtu je vypnutý prepínač pre vypočítané čisté mzdy) na kombinácie typu zamestnaneckého pomeru a poistenia typu 9 (PFP) a typu 4 (PvN).
 • štandardná kontrola, ktorá je pri poisteniach typu 2 až 8, bola rozšírená od periódy 03/2022 o typ poistenia 9 (PFP). Ide o štandardné mäkké kontroly týkajúce sa porovnania zákonného poistenia vo vzore naplnenia KS a zákonného poistenia v KS pracovníka.

Vstupy – Výkaz práce

 • pre druh mzdy 1835 – Prekážky 80% SKRÁT. PRÁCA pribudli tieto kontroly:
  • mäkká kontrola – ak má pracovník, ktorému zadáte druh mzdy 1835 v KS pracovníkov, zostatok dovolenky minulého roka väčší ako nula, tak program túto informáciu vypíše
  • tvrdá kontrola – druh mzdy 1835 nesmiete zadať pracovníkovi, ktorý má nastavený typ zamestnaneckého pomeru inak ako 2 (pracovný pomer) alebo 3 (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu)

Upozornenie: v prípade použitia druhu mzdy 1835 sa neuplatňuje inštitút minimálnej mzdy, tj. nesleduje sa, či je suma náhrady minimálne vo výške min_hodinová_mzda X počet_hodín_prekážky. V prípade použitia druhu mzdy 1853 sa uplatňuje inštitút minimálnej mzdy, tj. suma náhrady je minimálne vo výške min_hodinová_mzda X počet_hodín_prekážky. Minimálna hodinová mzda pre rok 2022 je 3,713.

Výpočty – Hromadné zmeny min. a max. VZ

 • k spôsobu zmeny „NMA“ – „Soc.p. – max.VZ Nemoc+Gar+PFP“ pribúda (ako je viditeľné z popisu spôsobu) poistenie typu 9 (PFP)

Výstupy – Zákonné poistenie, Príspevky PANDÉMIA – Údaje z Výkazu poistného SP

 • do zostavy (v prípade Aurus Ekonomiky aj do prehľadu) boli doplnené stĺpce pre údaje poistenia typu 9 (PFP)

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz poistného

 • do tvorby mesačného výkazu (exportu mesačného výkazu) bola zapracovaná nová XSD štruktúra verzie 2022 platná pre mesačné výkazy od periódy 03/2022 vrátane (tj. za výplaty od periódy 03/2022 vrátane). Zmena spočíva v zapracovaní poistenia typu 9 (PFP) do mesačného výkazu poistného.

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov

 • pre výkazy poistného a príspevkov podávané za obdobie vyplatenia 03/2022 a viac (tj. výplaty za 02/2022 a viac) bola zapracovaná nová XSD schéma verzie 2022. Zmena spočíva v zapracovaní poistenia typu 9 (PFP) do výkazu poistného a príspevkov.

Inštitúcie – Sociálna poisťovňa – Žiadosť o poskytnutie podpory (Aurus Ekonomika)

Výstupy – Zákonné poistenie, prísp. PANDÉMIA“ – Žiadosť o poskytnutie podpory (Aurus Ekopaket)

 • nový výstup
 • žiadosť môžete vypísať formou ZOSTAVY alebo vyexportovať riadky Žiadosti do CSV súboru.
  Upozornenie pre užívateľov Ekopacketu, ktorí pracujú v operačnom systéme Linux: ak chcete vytvoriť CSV súbor, tak pred spustením výstupu nastavte uloženie csv súboru nasledovne. Stlačte ctrl+w a nastavte sa na voľbu nižšie „Prenos na ľubovoľný počítač (FTP)“. V prípade potreby sa obráťte na svojho školiteľa.
 • Žiadosť sa podáva podobným spôsobom, ako sa podávali Výkazy prvej pomoci 1, 3A, 3B a to na stránke slovensko.sk. Žiadosť môžete na stránke slovensko.sk vyplniť ručne na základe podkladu zo ZOSTAVY alebo po ručnom zadaní údajov o zamestnávateľovi môžete importovať riadky Žiadosti pomocou CSV súboru. Manuál k práci so Žiadosťou na stránke slovensko.sk máte k dispozícii tu https://www.skratenapraca.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/Manual_ziadost_Skratena_praca.pdf .
 • Zoznam údajov v ZOSTAVE:
  • IČO zamestnávateľa (nachádza sa v Konfigurácii systému)
  • Názov zamestnávateľa (vypísaný je úplný názov z Konfigurácie systému)
  • Sídlo zamestnávateľa (nachádza sa v Konfigurácii systému, pričom ulica so súpisným a orientačným číslom je uvedená v časti „Doplň.ident.k DÚ, ŠÚ, poisť“)
  • Číslo účtu (nachádza sa v Konfigurácii systému v časti „Doplň.ident.k DÚ, ŠÚ, poisť“)
  • Počet zamestnancov ku dňu –/–/—- – vypíše sa počet osobných čísel (zmlúv) z KS pracovníkov alebo z archívu KS pracovníkov (podľa toho, či vypisujete ZOSTAVU za aktuálnu periódu alebo uzavretú periódu), ktorí majú nastavený typ zamestnaneckého pomeru 2 (pracovný pomer) alebo 3 (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu) k danému zvolenému dňu. Dátum zadávate v úvodnej obrazovke interfejsu a je predplnený aktuálnym dátumom. Dátum nastavíte podľa toho, kedy Žiadosť o podporu podávate. Pozor, pri výpočte počtu zamestnancov sa okrem typu zamestnaneckého pomeru berú do úvahy aj nastavené filtre pre organizačnú jednotku a osobné číslo!
   Dôležité upozornenie: číslo neuvádza fyzický počet zamestnancov, ale počet osobných čísel (zmlúv) k danému dňu!
  • Meno, Priezvisko (z KS pracovníkov alebo archívu KS pracovníkov podľa toho, či vypisujete ZOSTAVU za aktuálnu periódu alebo uzavretú periódu)
  • Rodné číslo (Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia), Dátum nástupu, IČPV (vždy z KS pracovníkov)
  • Odpracované hodiny (hodiny z výkazu práce za periódu, za ktorú posielate Žiadosť a za tie druhy miezd, ktoré majú charakteristiku pre odpracované hodiny nastavenú v interfejsi, pričom predplnená je charakteristika s kódom 171
  • Týždenný fond pracovného času (z KS pracovníkov alebo z archívu KS pracovníkov podľa toho, či vypisujete ZOSTAVU za aktuálnu alebo uzavretú periódu). Pozor! V Žiadosti je potrebné uvádzať ustanovený týždenný pracovný čas! Preto skontrolujte správnosť tohto stĺpca v ZOSTAVE a v prípade potreby ho prepíšte na správnu hodnotu buď pri ručnom zadávaní Žiadosti alebo pred importom v CSV súbore.
  • Priemerný hodinový zárobok (z KS pracovníkov alebo z archívu KS pracovníkov, pričom sa berie do úvahy nastavenie prepínača „Výpočet pracovnoprávnych priemerov  spúšťate po uzávierke“ a perióda, za ktorú ZOSTAVU vypisujete)
  • Hodiny prekážky (hodiny z Výkazu práce za druhy miezd charakteristiky 64 – pôjde o druh mzdy 1835 – v perióde, za ktorú vypisujete ZOSTAVU)
  • Suma podpory – nami vypočítaná hodnota, na výsledku ktorej majú vplyv údaje nastavené na obrazovke:
   • Výška podpory z priemerného hodinového zárobku
   • Maximálna suma podpory za jednu hodinu
   • Zaokrúhlenie celkovej sumy podpory

Údaje sú predplnené podľa zákona pre rok 2022.

Pozor! Tento údaj Suma podpory je nami vypočítaná hodnota! Pri vyplnení Žiadosti na stránke slovensko.sk (či už ručne alebo importovaním CSV súboru) túto hodnotu nevyplníte, ale táto hodnota bude vypočítaná programom na stránke slovensko.sk! Výška sumy podpory v ZOSTAVE slúži na porovnanie s vypočítanou sumou podpory priamo v Žiadosti na stránke slovensko.sk.

 • Zoznam údajov v CSV:
  • údaje sú v takom poradí, ako je predpísané v manuáli k Žiadosti na strane 16. Sú to Meno, Priezvisko, Rodné číslo (IČSZ), Priemerný hodinový zárobok, Počet hodín prekážky, IČPV, Dátum nástupu, Týždenný fond pracovného času (pozor, v Žiadosti je potrebné uvádzať ustanovený týždenný pracovný čas!), Počet odpracovaných hodín, Obmedzenia. Posledný údaj, ktorý sa týka stĺpca Obmedzenia, neplníme, pretože nie je uvedené, ako sa má daný stĺpec plniť a či je nevyhnutné, aby bol vyplnený, ak je vyplnený stĺpec Počet hodín prekážky. CSV súbor môžete načítať v exceli a v prípade potreby údaje v stĺpcoch ešte pred importom opraviť (napr. ustanovený týždenný pracovný čas v prípade skrátených úväzkov a pod.)

Dôležité upozornenie: Vzhľadom na zložité podmienky, ktoré musí zamestnanec spĺňať, ak chce zamestnávateľ žiadať za zamestnanca o podporu, je potrebné skontrolovať, či zamestnanec vypísaný v riadku ZOSTAVY (alebo uvedený v CSV súbore) spĺňa všetky zákonom požadované podmienky! Ak nespĺňa, tak ho v Žiadosti neuvediete. Odporúčame však skúmať splnenie podmienok zamestnanca ešte predtým, ako nahráte pre daného zamestnanca do Výkazu práce druh mzdy 1835! Pozrite poznámku v časti Číselník druhov miezd!

Novinky platné pre:

Výstupy – Výplatné pásky – Výplatné pásky užívateľské

 • pribudla nová predloha Výplatná páska archivačná. Touto predlohou vytlačíte dve výplatné pásky na jednu stranu.
Koniec modul MZDY

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • Súhrnný výkaz DPH pri skupinovej registrácii DPH
Novinky platné pre:
 • z dôvodu ukončenia podpory (od 15.6.2022) prehliadača Internet Explorer firmy Microsoft, sme zaviedli nové šablóny

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly DANE

Novinky platné pre:
 • z dôvodu ukončenia podpory (od 15.6.2022) prehliadača Internet Explorer firmy Microsoft sme zaviedli nové šablóny

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul DANE

Moduly ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:
 • z dôvodu ukončenia podpory (od 15.6.2022) prehliadača Internet Explorer firmy Microsoft sme zaviedli nové šablóny
Novinky platné pre:
 • v Dátovom sklade Obratovej predvahy je doplnená možnosť otvorenia prílohy alebo dokladu v novej záložke kliknutím na príslušné pole a tam s dokladom plnohodnotne pracovať
 • optimalizácia tlače dokladov: viac dokladov na 1 stranu a veľkosť písma riadkov dokladu prispôsobená podľa voľného miesta na stránke

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Moduly EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • zrušenie kontroly výšky marže pri predaji obalov
 • zmena nastavenia typu DPH pre zálohované obaly (fľaše) z 9 na 16
 • pribúda možnosť importovania riadkov DL napr. z e-shopu

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul EXPEDÍCIA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.