Hlásenie o spotrebe hnojív pre hospodársky rok 2020/2021

je možné vykonať v programe AURUS AGRO verzia 22.1

Spotreba hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenského kalu a dnových sedimentov, objem skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a počty hospodárskych zvierat a Spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov vrátane moridiel a bioagens. Hlásenie za hospodársky rok 2020/2021 je potrebné zaslať elektronicky kontrolnému ústavu do 15.2.2022.

Upozornenie pre používateľov:
V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.

Hlásenia je možné zaslať prostredníctvom programu Aurus AGRO ver. 22.1.

V prípade, že potrebujete pomoc s nahrávaním elektronického hlásenia, neváhajte nás kontaktovať.