AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Fakturácia

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • do tlače odoslaných faktúr je doplnená tlač položky Miesto dodania
 • pribudli nové predlohy výzoru faktúry s názvom Nábytok a Zberná
 • pribudla zostava Prehľad zaúčtovania faktúr
 • pri tlači faktúr pri použití výzoru Univerzálna je možné tlačiť súčasne názov aj kód materiálu
 • pribudla možnosť exportovať faktúru do EDI priamo na odoslanej faktúre
 • v Saldokonte v záložke Zobraziť zo saldokonta a predpisov pribudli nové voliteľné položky:
  • Pohľadávky neuhradené po lehote EUR s DPH
  • Záväzky neuhradené po lehote EUR s DPH
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • do tlače odoslaných faktúr je doplnená tlač položky Miesto dodania
 • v zozname faktúr pri nastavení triedenia podľa odberateľa je doplnené automatické zotriedenie podľa čísla faktúr v rámci odberateľa
Opravy:
 • odstránená povinnosť vyplniť v Číselníku služieb a prác sadzbu DPH

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • inventarizácia záväzkov a pohľadávok
 • export faktúr v elektronickom tvare v rôznych formátoch –COOP, Metro,  AUR, CSV
 • možnosť automatického zasielania výstupov napr. faktúr aj z gmail mailových účtov
Opravy:
 • diakritika v súhrnnom výkaze DPH
 • hromadná tlač protokolov o likvidácii faktúr
 • fakturačné saldokonto – doplnený názov podniku do nadpisu zostavy
 • tlač tuzemskej faktúry v zahraničnej mene
 • tlače faktúry – reaguje na stav konfiguračného parametra 460452 – netlačiť cenu, MJ a množstvo pri množstve = 1

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • správne uvádzaný dátum dodania v Protokole o likvidácii faktúr

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • naplnenie poľa Doklad KVDPH pri kópii došlej faktúry
 • zrýchlenie zobrazenia zoznamu faktúr vo filtroch v saldokonte
 • doplnenie počtov spracovaných faktúr v zostave Mailové výzvy k plateniu faktúr
 • mailové výzvy k plateniu faktúr sa môžu spúšťať len pre podniky, ktoré majú zapnutý prepínač Dovoliť upomienky. Je možnosť posielať výzvu na 1.a 2.mail konečného príjemcu ak je zapnutý prepínač Zámena 1. a 2. emailovou adresou v časti Komu
 • zavedenie popisu predlôh výzorov tlače odoslanej faktúry
 • doplnenie kopírovania položky z predchádzajúceho riadku v Odoslanej faktúre.
Opravy:
 • vyplňovanie poľa IBAN pri nahrávaní zahraničnej došlej faktúry
 • zobrazenie položky Kód O/D v položkovom saldokonte
 • chyba pri uložení hlavičky faktúry typu FOE a FOZ
 • chyba pri zmene partnera vo faktúre, alebo chybných IČO pri kontrole Finstat
 • zobrazenie sumárnych údajov v hlavičke došlej faktúry
 • zobrazenia meny celkovej sumy na odoslanej faktúre
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%.

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie univerzálnej odoslanej faktúry v Anglickom a Nemeckom jazyku
 • zrýchlenie odozvy pri práci s údajmi z Číselníka materiálov
 • zavedenie univerzálneho typu obálky s priehľadným okienkom pri tlači odoslaných faktúr
Opravy:
 • vyhľadávanie podľa čísla faktúry v riadku prevodného príkazu

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie Aurus šablón do mailových výziev k zaplateniu faktúr
 • úprava protokolu o likvidácii faktúry kvôli tlači na výšku
 • do päty tlačových výstupov je doplnená informácia: Vytvorené v systéme © AURUS Ekonomika www.aurus.sk
Opravy:
 • tlač jednotkovej ceny bez DPH v odoslaných faktúrach na 4.des.miesta

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • nový súhrnný výkaz DPH od roku 2020
 • mäkká kontrola na variabilný symbol pri nahrávaní došlej faktúry
 • automatické vyhodenie prázdnych znakov vo variabilnom symbole došlej faktúry
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie upozornenia na konci predfaktúry, že nie je daňovým dokladom
 • možnosť nastavenia tlače odoslanej faktúry s parametrom „bez loga“
 • doplnenie tlače názvu odberateľa v odoslaných faktúrach podľa typu obálky
 • doplnený nový výzor odoslanej faktúry typu „Profidiet“
Opravy:
 • drobné opravy tlače odoslanej faktúry