Verzia 22.03

Update 22.03 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 1.7.2022

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   22.02 resp. 22.02/1

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.03

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:

Od 1. júla 2022 nadobudne účinnosť Z.457/2021, ktorým sa novelizuje zákon o cenách č. 18/1996. Touto novelou sa stanovuje zaokrúhľovanie výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti. Zaokrúhľovať sa bude matematicky na 5 eurocentov. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby ste si 1.júla ešte pred nahratím prvého pokladničného dokladu, odoslanej faktúry alebo dodacieho listu nastavili nasledovné konfigurácie ( cez program Aurus Ekopacket ):

POKLADŇA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Zaokrúhľovanie súm na doklade
450202 „Rád zaokrúhlenia pokl.dokladu“ na hodnotu 1,5 = zaokrúhľovanie na 5-centy
450203 „Spôsob zaokrúhlenia pokl.dokladu“ na hodnotu Matematicky

FAKTURÁCIA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Odoslané faktúry
460401 „Rád zaokrúhlenia faktúry“ na hodnotu 1,5 = zaokrúhľovanie na 5-centy
460405 „Spôsob zaokrúhlenia faktúry“ na hodnotu Matematicky

EXPEDÍCIA-Špeciál-Vstupy-Centrálna konfigurácia-Konfigurácia dodacieho listu
320501 „Rád zaokrúhlenia dod.listu“ na hodnotu 1,5 = zaokrúhľovanie na 5-centy
320502 „Spôsob zaokrúhlenia dod.listu“ na hodnotu M-matematicky

Tí, ktorí používate aj elektronické registračné pokladne, potrebujete mať stiahnutý aktuálny firmware na zariadenia FiskalPro – obráťte sa na našich školiteľov / dealerov.

Ďalšie novinky si pozrite TU…

Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Novinky platné pre:

Vstupy – Výkaz práce

 • ak zadáte na riadku Výkazu práce druh mzdy 1835 – Prekážky 80% SKRÁT. PRÁCA, tak po uložení štandardných údajov máte možnosť vyvolať tzv. Kalendár hodín, kde pre jednotlivé dni môžete vyplniť hodiny prekážky. Údaje z kalendára hodín sa použíjú na naplnenie stĺpca Obmedzenie v Žiadosti o poskytnutie podpory podľa pravidla, ktoré je uvedené na stránke www.skratenapraca.gov.sk v časti Dokumenty.
 • pokiaľ kalendár hodín pre druh mzdy 1835 vo Výkaze práce nevyplníte, tak v prípade vytvorenia csv súboru ako podkladu k Žiadosti o poskytnutie podpory, budete musieť ručne vyplniť v csv súbore stĺpec Obmedzenie podľa pravidiel uvedených v manuáli týkajúcich sa csv súboru. Inak nebude možné csv súbor importovať k Žiadosti o poskytnutie podpory.

Dôležitá poznámka: Kalendár hodín môžete zadávať aj za uzavreté periódy. Všeobecne tieto údaje v kalendári je možné aktualizovať kedykoľvek bez toho, aby to malo vplyv na prepínač vypočítanej čistej mzdy. Údaje v kalendári sú len informačné pre potreby Úradu práce kvôli Žiadosti o poskytnutie podpory.

Uzávierka – Uzávierka Miezd

 • v ročnej uzávierke miezd je zrušený nápočet zostatku dodatkovej dovolenky uzatváraného roka do nároku dovolenky minulého roka pre nový otváraný rok. Do nároku dovolenky minulého roka pre otváraný nový rok sa napočítava len zostatok dovolenky bežného uzatváraného roka.

 • automaticky bol nastavený konfiguračný prvok 145965 – Minimálna sadzba fin.prísp. na stravu na hodnotu 2,48
 • automaticky bol nastavený konfiguračný prvok 145966 – Maximálna sadzba fin.prísp. na stravu na hodnotu 3,30

Informácia k elektronickej PN (ePN)

Od 1.6.2022 nasadila Sociálna poisťovňa do praxe službu ePN, ktorá má nahradiť papierové Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Zatiaľ sa nie všetky PN-ky vystavujú elektronicky. Od 1.6.2022 je prechodné obdobie, ktoré bude trvať rok, počas ktorého je možné vystavovať PN elektronicky alebo tak ako doteraz papierovo.

Ak je zamestnancovi vystavená PN elektronicky, tak všetky informácie o PN nájdete automaticky na stránke Sociálnej poisťovne v e-službách, kde sa ako zamestnávateľ prihlasujete keď posielate do SP výkazy alebo RLZEC a pod. Tam nájdete aj dokument, v ktorom je popísaný manuál k tejto novej službe ePN. Táto služba zatiaľ funguje samostatne len na stránke SP, v tomto štádiu nie je prepojená so softvérmi zamestnávateľov. Preto každú PN, ktorá je evidovaná na stránke SP v ePN, musíte naďalej ručne zadať v našom softvéri v module MZDY v doklade Náhrady príjmu pri PN tak, ako ich nahrávate v prípade papierového Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Prepojenie ePN so softvérmi zamestnávateľov však SP v budúcnosti plánuje a potom bude zapracované aj do softvéru Aurus EKONOMIKA, o čom Vás budeme v budúcnosti informovať.

Novinky platné pre:

Pribúda kompletne nová funkcionalita ohľadne hromadného rozposielania zaheslovaných výplatných pások jednotlivým pracovníkom.

 • odosielanie výplatných pások e-mailom sa vykonáva na dvoch miestach:
  • automaticky v Kmeňovom súbore pracovníkov v časti Aktuálny mesiac pomocou vykonávacieho tlačidla Odoslanie výplatnej pásky e-mailom
  • vo výstupe Výplatné pásky – Odoslanie e-mailom
 • pri odoslaní výplatných pások e-mailom sú automaticky nastavené:
  • predmet e-mailu na „Výplatná páska za MM / RRRR“, kde MM je mesiac a RRRR je rok
  • výstupný súbor, ktorý je v pdf formáte s názvom MMRRRR_osobnecislo_priezvisko_meno.pdf, kde MM je mesiac, RRRR je rok, osobnecislo je osobné číslo pracovníka, priezvisko je priezvisko pracovníka, meno je meno pracovníka.
  • odoslaný pdf súbor je zaheslovaný, pričom heslo na otvorenie súboru je uvedené v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Elektronická komunikácia. Prechodom verzie 22.03 sa všetkým pracovníkom automaticky nastaví heslo na prvých 6 číslic rodného čísla.

Nastavenia ohľadne hromadného rozposielania výplatných pások:

Centrálna konfigurácia, skupina Iné

 • pribudol nový konfiguračný prvok 145996 – Elektronické posielanie…. výplatných pások a iných dokumentov e-mailom. Hodnota je prechodom verzie 22.03 nastavená na [ ].

Upozornenie: ide o centrálne zapnutie automatického posielania výplatných pások a iných dokumentov e-mailom. Pokiaľ máte konfiguračný prvok vypnutý, tak sa spomínané dokumenty nebudú automaticky posielať napriek tomu, že v kmeňovom súbore pracovníkov máte pre pracovníkov nastavené automatické posielanie dokumentov e-mailom.

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • pribudla nová záložka Elektronická komunikácia. Údaje v záložke slúžia na posielanie dokumentov e-mailom danému pracovníkovi. Poslaný dokument je ošetrený heslom, ktoré je uvedené v danej záložke. Heslo je prvotne naplnené prvými 6 číslicami rodného čísla. Heslo môžete v prípade potreby zmeniť, pričom máte k dispozícii maximálne 20 znakov.

Upozornenie: heslo musí byť vždy vyplnené (automaticky sa Vám naplní pri zadávaní nového pracovníka prvými 6 číslicami rodného čísla) bez ohľadu na to, či momentálne budete automaticky posielať výplatné pásky pracovníkovi alebo nebudete posielať.

 • v časti Aktuálny mesiac pribudlo vykonávacie tlačidlo Odoslanie výplatnej pásky e-mailom. Tlačidlo je prístupné vtedy, ak súčasne platí:
  • máte zapnutý konfiguračný prvok 145996 – Elektronické posielanie…
  • Pracovník má zapnutý prepínač pre odosielanie výplatných pások e-mailom (v záložke Elektronická komunikácia)
  • Pracovník má vypočítanú čistú mzdu
 • úvodne okne v kmeňového súboru pracovníkov pribudol stĺpec VP odoslaná s informáciou, či danému pracovníkovi bola odoslaná e-mailom výplatná páska. Stĺpec je viditeľný len vtedy, ak máte zapnutý konfiguračný prvok 145996 – „Elektronické posielanie…“. Ak je stĺpec prázdny, tak výplatná páska buď vôbec nebola odoslaná alebo bol spustený výpočet čistých miezd a výplatnú pásku je potrebné nanovo poslať. Ak je v stĺpci informácia zelenej farby, tak výplatná páska bola odoslaná, pričom odoslaná výplatná páska je aktuálne platná. Ak je v stĺpci informácia žltej farby, tak výplatná páska síce bola odoslaná, no po odoslaní boli vykonané pre daného pracovníka ešte nejaké zmeny, takže odoslaná výplatná páska už nie je aktuálne platná a preto bude potrebné spustiť znovu výpočet čistých miezd a výplatnú pásku odposlať nanovo.

Vstupy – Prezeranie spracovaných miezd
V hlavnom okne (ak máte zapnutý konfiguračný prvok 145996 – „Elektronické posielanie…“) pribudol stĺpec VP odoslaná, kde sa zobrazí informácia, či výplatná páska spracovanej mzdy bola alebo nebola odoslaná e-mailom.

Výstupy – Výplatné pásky – Odosielanie e-mailom

 • výstup slúži na hromadné odoslanie výplatných pások e-mailom pracovníkom, ktorým bola vypočítaná čistá mzda a ktorí spĺňajú filtračné kritériá nastavené v úvodnej obrazovke.
 • odoslanie výplatných pások e-mailom nastavíte v úvodnom okne pomocou prepínača Čo robiť, v ktorom vyplníte G. Ak máte v tomto prepínači vyplnenú hodnotu V, tak sa výplatné pásky e-mailom neodošlú, len sa zobrazí zostava, v ktorej bude zoznam pracovníkov, ktorým by v prípade nastavenia prepínača na G, bola odoslaná výplatná páska.
 • v úvodnom okne je potrebné mať vyplnený kód šablóny užívateľskej výplatnej pásky, podľa ktorej sa vytvorí pre jednotlivých pracovníkov výplatná páska a tá sa odošle e-mailom

Dátové sklady – Pracovníci

 • vo výbere stĺpcov v časti 01. Základné údaje pribudli na zobrazenie tieto stĺpce:
  • E-mail pre elektronickú komunikáciu
  • Heslo pre elektronickú komunikáciu
  • Posielať výplatné pásky e-mailom

Dátové sklady – Mzdy, výplatné pásky

 • vo výbere stĺpcov v časti 01. Základné údaje pribudli na zobrazenie tieto stĺpce:
  • E-mail pre elektronickú komunikáciu
  • Heslo pre elektronickú komunikáciu
  • Posielať výplatné pásky e-mailom
 • vo výbere stĺpcov v časti 04. Údaje spracovaných miezd v časti Základné údaje pribudol na zobrazenie stĺpec:
  • Odoslané e-mailom

Výstupy – Výplatné pásky – Zálohová listina

 • pribudol výstup prebratý v rovnakej funkcionalite z Ekopacketu

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul MZDY

Modul SKLAD

Novinky platné pre:
 • vydaný modul Výroba ktorý je súčasťou modulu Sklad pre tých, ktorí ho majú zakúpený
 • upravené ukladanie riadku výdajky v závislosti od použitého druhu pohybu.

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvej odoslanej faktúry v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…
Novinky platné pre:
 • aktualizovaný výkaz Intrastat
 • možnosť tlačiť EAN kód a odberateľský kód predávaného materiálu
 • pribudli nové predlohy výzoru faktúr

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly POKLADŇA

Novinky platné pre:
 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvého pokladničného dokladu v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul POKLADŇA

Moduly EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvého dodacieho listu v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…
Novinky platné pre:
 • pribudli nové výzory Dodacích listov v maďarskom jazyku
 • možnosť zadania vozidla pre tlač Dodacích listov
 • pribudol úplne nový okruh Cenotvorba

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul EXPEDÍCIA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.