Verzia 22.04

Update 22.04 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná1.8.2022

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 22.04 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú uzávierku miezd za JÚN 2022
Inak prechod verzie 22.04 nebude možné vykonať.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   22.03

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.04

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:
 • pribudla užívateľská možnosť posunu štandardných zostáv pri tlači tak, aby vznikol priestor na predierovanie zostavy a jej založenie do šanónu. Posun o príslušný počet miest je možné uložiť do šablóny.

Ďalšie novinky si pozrite TU…

Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Upozornenie:

Prechod v module mzdy môže trvať aj niekoľko minút. Je potrebné počkať na jeho korektné ukončenie.
Novinky platné pre:
 • zapracovanie zmeny výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022 a s tým súvisiace nové Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (nové tlačivo POT39_5v22júl-december)

Číselníky – Typy príbuzenských vzťahov a Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov (záložka Príbuzný)

 • prechodom verzie 22.04 sú automaticky zmenené hodnoty daňových bonusov na deti takto:
Daňový bonus na deti od 1.7.2022
Stará Hodnota
Nová hodnota
Deti do 6 rokov
47,14 €
70 €
Deti od 6 do 15 rokov
43,60 €
70 €
Deti nad 15 rokov
23,57 €
40 €
Daňový bonus na deti do 30.6.2022
Deti do 6 rokov
47,14 €
Deti od 6 do 15 rokov
43,60 €
Deti nad 15 rokov
23,57 €

Poznámka: pri zadávaní nového dieťaťa sa tento stĺpec automaticky prednastaví podľa analogického stĺpca v číselníku typov príbuzenských vzťahov.

 • zmenou vyššie uvedených údajov sa automaticky aktualizovali aj kumulatívne údaje daňového bonusu za všetky deti v KS pracovníkov v záložke Daň
 • v KS pracovníkov v záložke Daň pribudol údaj pre Daňový bonus (DB) na všetky deti podľa legislatívy do 30.6.2022. Ide o kumulatívny údaj DB na všetky deti z tabuľky príbuzných platný podľa legislatívy do 30.6.2022.
 • zároveň pribudol v KS pracovníkov v záložke Daň prepínač „Počítať DB len podľa legislatívy platnej do 30.6.2022“.
  Upozornenie: Tento prepínač zapínajte len v prípade, ak pracovník poberá na dieťa do 6 rokov dotáciu na stravovanie. Vtedy sa počíta DB na deti len po starom, tj. podľa legislatívy platnej do 30.6.2022. Spomínaný prepínač sa využíva pri výpočte DB v období od 1.7.2022 do 31.7.2022.
 • pribudla možnosť pre daného pracovníka v kontextovom menu (v EKOPACKETE na kláves Shift + F4) vyvolať report Kontrolná zostava k vypočítanému DB. Zostava slúži na podrobný popis spôsobu výpočtu daňového bonusu starým spôsobom (podľa legislatívy platnej do 30.6.2022) a novým spôsobom (podľa legislatívy platnej od 1.7.2022).
  Okrem údajov za dané osobné číslo máte možnosť vypísať aj údaje kumulatívne za rodné číslo daného osobného čísla. Kumulatívne údaje odporúčame vypisovať v prípade pracovníkov, ktorí si uplatňujú daňový bonus na deti a majú viac pracovných pomerov v rámci jedného mesiaca. Odporúčame to hlavne vtedy, keď má daný pracovník s osobným číslom krátený daňový bonus (vypočítaný po novom) v dôsledku nízkeho mesačného príjmu, pričom v mesiaci mal aj ďalšie príjmy, ktoré poberal za iné osobné čísla ako to, v ktorom si uplatňuje daňový bonus. Vtedy nájdete v zostave informácie, na základe ktorých sa rozhodnete, ako budete v takýchto

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

 • do výpočtu čistých miezd bol zapracovaný výpočet daňového bonusu na deti podľa legislatívy platnej od 1.7.2022
 • k overeniu správnosti vypočítaného daňového bonusu použite Kontrolnú zostavu k vypočítanému DB, ktorá vyvoláte pre každého pracovníka z KS pracovníkov

Uzávierka – Uzávierka

 • do Uzávierky bolo zapracované plnenie nových polí do archívnych údajov z KS pracovníkov (príbuzných) týkajúcich sa hodnôt daňových bonusov podľa legislatívy platnej do 30.6.2022 a aktualizácia týchto hodnôt v KS pracovníkov (príbuzných) podľa veku dieťaťa v uzatváranej perióde.

Uzávierka – Vrátenie uzávierky

 • do vrátenia uzávierky boli zapracované nové údaje, ktoré sa týkajú daňového bonusu podľa legislatívy platnej do 30.6.2022.
  Upozornenie: Do vrátenia uzávierky bola doplnená kontrola, ktorá spočíva v nemožnosti vrátiť uzávierku do periódy 06/2022, ak máte na inštalácii verziu 22.04.

Špeciál – Rekonštrukcia daňových bonusov

 • v úvodnej obrazovke bol zrušený prepínač „Nastaviť daňový bonus na deti od 6 do 15 rokov podľa číselníka typov príbuzných“.
 • Daňový bonus pre jednotlivé skupiny detí bude v KS pracovníkov (príbuzných) nastavený automaticky prechodom verzie 22.04
 • do rekonštrukcie bola doplnená rekonštrukcia kumulatívnych údajov o daňovom bonuse v KS pracovníkov (záložka Dane) podľa legislatívy platnej do 30.6.2022.
 • od tejto verzie slúži rekonštrukcia znovu len na rekonštrukciu kumulatívnych údajov o daňovom bonuse, ktoré sú v záložke Daň v KS pracovníkov. Údaje o výške DB jednotlivých detí v záložke Príbuzní sa týmto výpočtom neaktualizujú! Ak ich chcete zmeniť, tak ručne v KS pracovníkov v záložke Príbuzní.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022

 • vo Vstupe Potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2022 (PZM 2022) vystavené fyzicky po prechode verzie 22.04 sa zmenila časť týkajúca sa daňového bonusu na deti podľa nového tlačiva označeného ako POT39_5v22_júl-december.
 • ak ste fyzicky zadali pre nejakého pracovníka PZM 2022 ešte pred prechodom verzie 22.04, tak tlačivo budete mať v pôvodnom stave a je naďalej platné
 • tlačivá, ktoré fyzicky zadáte po prechode verzie 22.04 bez ohľadu na to, či pracovník ukončil v roku 2022 pracovný pomer do 30.6.2022 alebo až po 1.7.2022, už budú v novom formáte (POT39_5v22_júl-december).
  Poznámka: Pre pracovníkov, ktorým ste vystavili PZM 2022 ešte pred prechodom verzie 22.04 platí aj staré už vystavené a pracovníkovi odovzdané tlačivo (POT39_5v22)! Ak by ste chceli napriek tomu takýmto pracovníkom vystaviť PZM 2022 v novom formáte, tak po prechode verzie 22.04 týmto pracovníkom ručne vo Vstupe vymažte PZM 2022 a nanovo zadajte PZM 2022. Tak dostanete pre týchto pracovníkov nový formát PZM 2022.
 • do tlače PZM 2022 bolo zapracované nové tlačivo Potvrdenia, ktoré je označené ako POT39_5v22_júl-december. Podobne bola zmenená aj príloha k Potvrdeniu týkajúca sa časti o daňovom bonuse v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na 4 a viac detí.
Novinky platné pre:

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava príbuzných

 • pre zobrazenie pribudli položky
  ODS – DB podľa leg. Do 30.6.2022 (súčtovateľná)
  DBS – DB celkom (leg. Do 30.6.2022)
  VDS – Výpočet DB len „po starom“
 • pribudla nová vzorová šablóna
  1001812 – Pracovníci a DB od 1.7.2022

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava kmeňa pracovníkov

 • pre zobrazenie pribudli položky
  DBS – DB celkom (leg. Do 30.6.2022)
  VDS – Výpočet DB len „po starom“

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ.zostava miezd pracovníkov

 • pribudla vzorová šablóna
  1001823 – DB priznaný od 1.7.2022
Novinky platné pre:

Dátové sklady – Pracovníci

 • 08. Základné údaje pribudli na zobrazenie tieto stĺpce:
  DB celkom podľa leg. do 30.6.2022
  Výpočet DB po starom
 • v 15. Príbuzní (PRIB) pribudol stĺpec:
  Daňový bonus podľa leg. do 30.6.2022
 • pribudli nové vzorové šablóny
  1001814 – Pracovníci a DB od 1.7.2022
  1001819 – Pracovníci a DB od 1.7.2022 ME (uplatňované mesačne)
  1001816 – DB od 1.7.2022 sumárne

Dátové sklady – Mzdy, výplatné pásky

 • pribudla nová vzorová šablóna
  1001822 – Priznaný DB od 1.7.2022
Koniec modul MZDY

Moduly EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • pri generovaní Pokladničného dokladu z Dodacieho listu v prípade platby kartou sa pokladničný doklad bude zaokrúhľovať podľa nastavenej konfigurácie zaokrúhľovania z dodacieho listu

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul EXPEDÍCIA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.