Verzia 21.04

Update 21.04 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 18.11.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   21.03, 21.03/1 resp. 21.03/2

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 21.04

Novinky platné pre:
 • nová schéma RLZEC verzie 2022 platná od 16.11.2021.

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • pribudlo nové pole Typ zamestnaneckého pomeru, ktoré sa nachádza v záložke Denný VZ (v Ekopakete v objekte Údaje pre denný VZ a soc.poist. [5/10])
 • nové pole sa prechodom verzie 21.04 automaticky nastaví nasledovne. Ak má pracovník nastavený typ FO 1 alebo 14 alebo 18, tak typ zamestnaneckého pomeru sa nastaví na 2 (pracovný pomeru). Pre typy FO iné ako 1, 14 a 18 bude typ zamestnaneckého pomeru nevyplnený.
 • pri zadávaní nového pracovníka sa pole automaticky prednastaví podľa vzoru naplnenia kmeňového súboru
 • Upozornenie: typ zamestnaneckého pomeru 3 – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu je možné zadať len pracovníkovi s dátumom nástupu 1.1.2022.
 • Upozornenie: od 1.1.2022 nebude možné zadať nového pracovníka s dátumom nástupu 1.1.2022 a priradeným typom FO 14 alebo 18. Je to preto, lebo inštitút odvodovej úľavy pre zamestnancov dlhodobo nezamestnaných a z najmenej rozvinutého okresu sa od 1.1.2022 ruší.

Uzávierka – Uzávierka miezd

 • pri uzávierke sa archivuje za uzatváranú periódu pole Typ zamestnaneckého pomeru

Uzávierka – Vrátenie uzávierky miezd

 • pri vrátení uzávierky sa vráti pôvodný údaj Typ zamestnaneckého pomeru
Novinky platné pre:

Dátové sklady – Pracovníci

 • V štruktúrovanom výber v časti 07. Denný vymeriavací základ (DVZ) a sociálne poistenie pribudli položky Typ zamestnaneckého pomeru a Názov typu zamestnaneckého pomeru
 • Pribudla Aurus šablóna 1001752 – Pracovníci a typ zam. pomeru. Prehľad, ktorý sa zobrazí pomocou tejto šablóny obsahuje zoznam všetkých nestopnutých pracovníkov s priradeným kódom typu FO a kódom typu zamestnaneckého pomeru. Prehľad slúži na kontrolu priradených typov FO a typov zamestnaneckého pomeru a využijete ho hneď po vykonaní prechodu 21.04 (pozrite nižšie v časti Neprehliadnite! …)

Dátové sklady – Mzdy, výplatné pásky

 • v štruktúrovanom výber v časti 01. Základné údaje o pracovníkovi ->Osobné a pracovnoprávne údaje pribudli položky Typ zamestnaneckého pomeru a Názov typu zamestnaneckého pomeru

Inštitúcie – RLZEC Registračné listy FO

 • pribudol nový stĺpec Typ zamestnaneckého pomeru, ktorý sa nachádza v hornej tabuľke RLZEC a pri zadávaní typu RLFO PA – Prihláška sa automaticky prednastaví podľa nastavenia typu pracovného pomeru v kmeňovom súbore pracovníkov
 • typ zamestnaneckého pomeru má byť vyplnený, ak zadáte typ RLFO PA – Prihláška pre typ FO/zamestnanca 1, 14 a 18.
 • ak zadáte typ RLFO PA – Prihláška a typ FO/zamestnanca iný ako 1, 14, 18, tak typ zamestnaneckého pomeru sa nevypĺňa
 • ak zadáte typ RLFO ZM – Zmena a typ FO/zamestnanca iný ako 1, 14, 18, tak sa typ zamestnaneckého pomeru nevypĺňa
 • typ zamestnaneckého pomeru 3 – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu sa zadáva len pracovníkovi s dátumom začiatku poistenia od 1.1.2022
 • do exportu údajov do Sociálnej poisťovne bola zapracovaná nová schéma pre RLZEC vo verzii 2022. Zmena je vnútorná, pre užívateľov sa nič nemení, export údajov sa bude vykonávať tak, ako doteraz

Číselníky – Vzory naplnenia KS pracovníkov

 • pribudlo nové pole Typ zamestnaneckého pomeru, ktoré sa nachádza v záložke Denný VZ
 • prechodom verzie 21.04 sa automaticky pre typ FO/zamestnanca s kódom 1 nastavil typ zamestnaneckého pomeru 2 (pracovný pomer). Pre vzory naplnenia 1050 a 1060 sa nastavil typ zamestnaneckého pomeru 4 (iný právny vzťah)
 • prechodom verzie 21.04 pribudli v súvislosti s novými typmi zamestnaneckých pomerov tieto kódy vzoru naplnenia:
  • 1002 – Štátnozamestnanecký pomer
  • 1003 – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
  • 1004 – Iný právny vzťah
  • 1012 – Štátnozamestnanecký pomer SD, PSD s pozast. PSD
  • 1013 – Zmluva o prof.vyk. športu SD, PSD s pozast. PSD
  • 1014 – Iný právny vzťah SD, PSD s pozast. PSD
  • 1022 – Štátnozamestnanecký pomer ID do 70%, ZŤP nad 50%
  • 1023 – Zmluva o prof.vyk. športu ID do 70%, ZŤP nad 50%
  • 1024 – Iný právny vzťah ID do 70%, ZŤP nad 50%
  • 1032 – Štátnozamestnanecký pomer ID s poklesom nad 70%
  • 1033 – Zmluva o prof.vyk. športu ID s poklesom nad 70%
  • 1034 – Iný právny vzťah ID s poklesom nad 70%
  • 1037 – Štátnozamestnanecký pomer ID, dovŕšil dôch. Vek
  • 1038 – Zmluva o prof.vyk. športu ID, dovŕšil dôch. Vek
  • 1039 – Iný právny vzťah ID, dovŕšil dôch. Vek
  • 1042 – Štátnozamestnecký pomer VD, dovŕšil dôch. Vek
  • 1043 – Zmluva o prof.vyk. športu VD, dovŕšil dôch. Vek
  • 1044 – Iný právny vzťah VD, dovŕšil dôch. vek

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení platná od 1.10.2021

S účinnosťou od 1.10.2021 sa pre zamestnávateľov rušia niektoré oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní.

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • vo vykonávacom tlačítku Zmeny sa ruší ponuka Materská dovolenka do ZP z dôvodu, že od 1.10.2021 sa zo strany zamestnávateľa začiatok a koniec materskej dovolenky do zdravotných poisťovní nenahlasuje
 • pri čerpaní OČR sa nebude automaticky generovať hlásenie o začiatku a ukončení OČR z dôvodu, že od 1.10.2021 sa zo strany zamestnávateľa začiatok a koniec OČR do zdravotných poisťovní nenahlasuje.
 • vo vykonávacom tlačítku Zmeny nastali v prípade generovania Oznámenia PN do ZP nasledovné zmeny:
  • ak PN začína ako Náhrada mzdy pri PN (tj. začína tak, že prvých 10 dní PN platí zamestnávateľ ako Náhradu), tak sa vygeneruje riadok Oznámenia o začiatku PN s tým, že tento riadok budete neskôr exportovať do zdravotnej poisťovne (vo vygenerovanom riadku Oznámenia je prepínač Export do ZP vypnutý)
  • ak PN začína ako nemocenská (napr. pandemická PN), tak sa vygeneruje riadok Oznámenia o začiatku tejto PN (nemocenskej) v ktorom je:
   • v stĺpci Poznámka uvedené, že začiatok tejto nemocenskej nahlasuje do zdravotnej poisťovne Sociálna poisťovňa
   • v stĺpci Export do ZP je prepínač zapnutý. Zapnutie prepínača znamená, že tento riadok Oznámenia sa do ZP exportovať nebude, lebo túto skutočnosť nahlasuje do ZP Sociálna poisťovňa
  • ak PN súvisle končí ako Náhrada mzdy pri PN (tj. dĺžka súvislej PN trvá najviac 10 dní), tak sa vygeneruje riadok Oznámenia o ukončení PN s tým, že tento riadok budete neskôr exportovať do zdravotnej poisťovne (vo vygenerovanom riadku Oznámenia je prepínač Export do ZP vypnutý)
  • ak PN súvisle končí ako nemocenská (tj. dĺžka súvislej PN trvá 11 a viac dní), tak sa vygeneruje riadok Oznámenia o ukončení, v ktorom je:
   • v stĺpci Poznámka uvedené, že ukončenie tejto nemocenskej nahlasuje do zdravotnej poisťovne Sociálna poisťovňa
   • v stĺpci Export do ZP je prepínač zapnutý. Zapnutie prepínača znamená, že tento riadok Oznámenia sa do ZP exportovať nebude, lebo túto skutočnosť nahlasuje do ZP Sociálna poisťovňa
Novinky platné pre:

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • pri kopírovaní osobného čísla sa kopíruje aj údaj Typ zamestnaneckého pomeru podľa vzoru naplnenia KS pracovníkov

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava kmeňa pracovníkov

 • na triedenie a zobrazenie pribudla nová položka TZA – Typ zamestnaneckého pomeru
 • pribudla Aurus šablóna 1001750 – Typ FO a typ zamest. pomeru. Zostava, ktorá sa zobrazí pomocou tejto šablóny obsahuje zoznam všetkých nestopnutých pracovníkov s priradeným kódom typu FO a kódom typu zamestnaneckého pomeru. Zostava slúži na kontrolu priradených typov FO a typov zamestnaneckého pomeru a využijete ju hneď po vykonaní prechodu 21.04 (pozrite nižšie v časti Neprehliadnite! …)

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava miezd pracovníkov

 • Z dôvodu, že vo výkazoch Prvá pomoc ++ 1 a 3A za periódy 10/2021 až 12/2021 sa majú uvádzať pracovníci, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr 1.10.2021, pribudli nové Aurus šablóny:
  • 1001757 – Ciastoc. podklad**PP++1,3ACSV
  • 1001728 – Ciastoc. podkl.2**PP++1,3ACSV

Výstupy – Sociálne poistenie – RLZEC – hromadný RLFO

 • pribudlo nové pole Typ zamestnaneckého pomeru, ktorý sa pri zadávaní typu RLFO PA – Prihláška automaticky prednastaví podľa nastavenia typu pracovného pomeru v kmeňovom súbore pracovníkov. Nové pole sa nachádza v časti Identifikačné údaje zamestnanca.
 • do exportu údajov do Sociálnej poisťovne bola zapracovaná nová schéma pre RLZEC vo verzii 2022. Zmena je vnútorná, pre užívateľov sa nič nemení, export údajov sa bude vykonávať tak, ako doteraz.

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení platná od 1.10.2021

S účinnosťou od 1.10.2021 sa pre zamestnávateľov rušia niektoré oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní.

Výstupy – Zdravotné poistenie – Oznám.o zmene pre ZP – príprava

 • zrušené generovanie riadkov pre začiatok a ukončenie materskej dovolenky
 • zrušené generovanie riadkov pre začiatok a ukončenie poberania rodičovského príspevku
 • zmeny v prípade generovania Oznámenia PN do ZP:
  • ak PN začína ako Náhrada mzdy pri PN (tj. začína tak, že prvých 10 dní PN platí zamestnávateľ ako Náhradu), tak sa vygeneruje riadok Oznámenia o začiatku PN s tým, že tento riadok budete neskôr exportovať do zdravotnej poisťovne (vo vygenerovanom riadku Oznámenia je prepínač Export do ZP vypnutý)
  • ak PN začína ako nemocenská (napr. pandemická PN), tak sa vygeneruje riadok Oznámenia o začiatku tejto PN (nemocenskej) v ktorom je:
   • naplnený údaj Poznámka s informáciou, že začiatok tejto nemocenskej nahlasuje do zdravotnej poisťovne Sociálna poisťovňa
   • prepínač Export do ZP je zapnutý. Zapnutie prepínača znamená, že tento riadok Oznámenia sa do ZP exportovať nebude, lebo túto skutočnosť nahlasuje do ZP Sociálna poisťovňa
  • ak PN končí ako Náhrada mzdy pri PN, tak sa vygeneruje riadok Oznámenia o ukončení PN s tým, že tento riadok budete neskôr exportovať do zdravotnej poisťovne (vo vygenerovanom riadku Oznámenia je prepínač Export do ZP vypnutý)
  • ak PN končí ako nemocenská, tak sa vygeneruje riadok Oznámenia o ukončení, v ktorom je:
   • naplnený údaj Poznámka s informáciou, že ukončenie tejto nemocenskej nahlasuje do zdravotnej poisťovne Sociálna poisťovňa
   • prepínač Export do ZP je zapnutý. Zapnutie prepínača znamená, že tento riadok Oznámenia sa do ZP exportovať nebude, lebo túto skutočnosť nahlasuje do ZP Sociálna poisťovňa

Upozornenie:

Sociálna poisťovňa informovala, že v priebehu decembra 2021 sprístupní na svojej stránke pre zamestnávateľov zoznam zamestnancov s typmi zamestnaneckého pomeru, ktoré sú jednotlivým zamestnancom priradené v databáze Sociálnej poisťovne. Do databázy v Sociálnej poisťovni sa typy zamestnaneckého pomeru pre jednotlivých zamestnancov dostali prostredníctvom RLZEC typu PA – Prihláška. V našom softvéri v Aurus EKONIMKA a v Aurus EKOPACKET sme v prípade, že ste posielali (exportovali) RLZEC do Sociálnej poisťovne cez náš program, automaticky plnili typ zamestnaneckého pomeru hodnotou 2. Pokiaľ ste pracovníkovi priradili v KS pracovníkov do poľa Druh pracovného pomeru kód 57 (štátnozamestnanecký pomer), tak sa pri exportovaní RLZEC automaticky naplnil typ zamestnaneckého pomeru na 1.

Počas decembra 2021 si skontrolujte typy zamestnaneckého pomeru v spomínanom zozname a v prípade potreby aktualizujte typ zamestnaneckého pomeru priamo v zozname na stránke Sociálnej poisťovne a súčasne aj v kmeňovom súbore pracovníkov!

Venujte pozornosť aktualizácii typu pracovného pomeru v prípade štatutárov, konateľov a iných zamestnaneckých pomerov ako je štandardný pracovný pomer. Vtedy zvážte nastavenie typu zamestnaneckého pomeru na 4.

Po dokončení aktualizácie na stránke Sociálnej poisťovne a v KS pracovníkov v Aurus EKONOMIKE (EKOPACKET-e) použite kontrolnú zostavu na záverečné odkontrolovanie správne vyplnených typov zamestnaneckého pomeru v KS pracovníkov oproti typom zamestnaneckého pomeru v zozname na stránke Sociálnej poisťovne.
V prípade Aurus EKONOMIKA použite prehľad/zostavu v Dátovom sklade Pracovníci, ktorý vyvoláte pomocou šablóny 1001752 – Pracovníci a typ zam. pomeru.
V prípade Aurus EKOPACKET použite zostavu v Univerzálnej zostave kmeňa pracovníkov, ktorú vyvoláte pomocou šablóny 1001750 – Typ FO a typ zamest. Pomeru.

Venujte prosím veľkú pozornosť kontrole a aktualizácii typov zamestnaneckých pomerov v zozname zamestnancov na stránke Sociálnej poisťovne a následne aj v KS pracovníkov v Aurus EKONOMIKE (EKOPACKET-e). Po uzamknutí zoznamu Sociálnou poisťovňou už nebudete môcť meniť typ zamestnaneckého pomeru tak jednoducho ako v otvorenom zozname. Ak prídete na nesprávne priradený typ zamestnaneckého pomeru napr. v januári 2022, tak zmenu na správny typ zamestnaneckého pomeru síce budete môcť vykonať, ale komplikovanejším spôsobom a to vystavením RLZEC typu ZM – Zmena, kde uvediete správny typ zamestnaneckého pomeru a vyexportujete tento RLZEC do Sociálnej poisťovne.
Termín uzamknutia zoznamu Sociálnou poisťovňou nie je zatiaľ známy.

Koniec modul MZDY

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • okruh Upomienky a penále, ktorý sa skladá z dokladu Upomienky a z generátorov Generovanie penalizačných faktúr a Generovanie upomienok. Celý tento okruh je všetkým užívateľom programu Aurus Ekonomika k dispozícii v rámci základného modulu Fakturácia bez nutnosti jeho dokúpenia

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly SKLAD a EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • pribudla konfiguračná možnosť zobrazovať zoznam nad číselníkom materiálov v Dynamickom móde – rýchlym s menšou funkcionalitou vhodným pre väčšie zoznamy materiálov (viac ako 10.000 položiek).

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul SKLAD a EXPEDÍCIA

Poznámka:
Pre túto verziu nie je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.