Verzia 20.04

Update 20.04 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 20.10.2020

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   20.03

Zmeny Všeobecné

 • prehľad noviniek v programe Aurus EKONOMIKA si môžete pozrieť TU
 • postupne sú vydávané manuály jednotlivých modulov programu Aurus EKONOMIKA

Zmeny v module MZDY

 • doklad prídavky a zrážky obsahuje novinku, kde podobne ako vo výkaze práce, je možné celkovú sumu na doklade počítať automaticky. Ako príklad je použitie druhu mzdy 5610 – zrážky za stravu . Po zadaní počtu dní a automatickom natiahnutí sadzby z číselníka druhov miezd vám program vypočíta celkovú sumu zrážky za stravu sám. Pokiaľ by ste chceli využívať novinku automatického výpočtu v doklade PAZ aj pre iné druhy miezd, aj vaše vlastné, kontaktujte svojho školiteľa, alebo dealera, pomôže vám s nastavením číselníka druhov miezd. Výpočet sa dá totiž rôzne kombinovať pre všetky prvky dokladu, ako sú dni, hodiny, množstvo a sadzba.
 • nové druhy miezd kvôli grafickej aplikácii
 • aktualizované prepínače pre druh mzdy 5610 – Zrážky za stravu
 • sprístupnená tlač Potvrdenia nároku na nemocenskú dávku
 • vydaný nový modul v grafickom prostredí

Modul MZDY v programe Aurus EKONOMIKA - hlavné prínosy pre užívateľa

 1. zjednodušená celková práca s programom. Celý modul je preorganizovaný tak, aby sa všetky úkony dali robiť jednoducho a vždy na jednom mieste
 2. zapracovaná problematika sledovania návštev u lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka a sprevádzanie ZP dieťaťa – evidencia a sledovanie zostatkov hodín nárokovateľných zo zákona
 3. vylepšené prijímanie nových pracovníkov – výpočet nárokov na dovolenky a lekárov, automatika nastavenia parametrov závislých na forme pracovného pomeru využitím Vzorov naplnenia kmeňového súboru, ktorý je nami legislatívne udržiavaný a kontrolou naplnenia položiek kmeňového súboru potrebných pre komunikáciu s inštitúciami – ZP, SP
 4. uľahčené spracovanie PN vďaka napojeniu dokladu Náhrada príjmu pri PN na prihlášky/ odhlášky do ZP
 5. zjednodušená práca s pracovníkmi ktorí majú počas roka viac pracovných pomerov
 6. vylepšená práca s dohodármi, dôchodcami, študentami a pracovníkmi s nepravidelným príjmom vďaka komplexne vyplneným Vzorov naplnenia kmeňového súboru pre všetky typy pracovných pomerov a dohôd, dôchodcov a študentov. V programe je zároveň implementovaná metodika správneho nastavenia a zadania údajov pre prípad zmien podmienok danej dohody/ pracovného pomeru. Táto metodika sa prejaví pri výpočte čistej mzdy presným popisom, čo nie je v poriadku a návodom ako daný stav napraviť
 7. inteligentné kopírovanie pracovníka do nového osobného čísla. Toto kopírovanie umožňuje zmenu vzoru naplnenia kmeňového súboru, čo zabezpečí správne naplnenie príslušných položiek kmeňového súboru. Inak povedané – osobné údaje sa kopírujú z kmeňových údajov kopírovaného osobného čísla a legislatívne údaje zo Vzorov naplnenia kmeňového súboru
 8. ku štandardným zostavám pribudli aj nové komplexné zostavy Dátový sklad pracovníkov a Dátový sklad miezd a výplatných pások. Tieto umožnia získanie aj zdanlivo nerealizovateľných výstupov a ich prezentáciu v tabuľkovej forme s jednoduchým exportom na tlač alebo do Excelu
 9. celková prehľadnosť údajov, čomu napomáha časté tabuľkové zobrazenie a farebné odlišovanie významných údajov, vo vstupoch ako aj vo výstupoch.

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli