Hlásenie o spotrebe hnojív pre hospodársky rok 2019/2020

je možné vykonať v programe AURUS AGRO verzia 21.01

Spotreba hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenského kalu a dnových sedimentov, objem skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a počty hospodárskych zvierat a Spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov vrátane moridiel a bioagens. Hlásenie za hospodársky rok 2019/2020 je potrebné zaslať elektronicky kontrolnému ústavu do 15.2.2021.

Zmeny v hláseniach spotreby prípravkov na ochranu rastlín pre hospodársky rok 2019/2020.

Hlavnou zmenou je to, že zber bude centralizovaný cez OOR v Bratislave. To znamená, že údaje nebudete zasielať cez príslušného oblastného fytoinšpektora, ale elektronicky.

Upozornenie pre používateľov:
hlásenie je podané na ÚKSÚP, až po kliknutí na tlačidlo „Odposlanie na ÚKSÚP“. Hlásenie je úspešne odoslané a prijaté po vygenerovaní potvrdenia o prijatí hlásenia. Upozorňujeme, že je potrebné zaslať aj NULOVÉ HLÁSENIE, teda stav, keď žiadateľ nepoužíva žiadne prípravky na ochranu rastlín ani pomocné prípravky!

V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti môže kontrolný ústav uložiť podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. pokutu vo výške od 3 300 do 16 500 eur.

Termín zaslania je zhodný s hlásením spotreby hnojív do 15.2.2021.


Hlásenia je možné zaslať prostredníctvom programu Aurus AGRO ver. 21.1.
V prípade, že potrebujete pomoc s nahrávaním elektronického hlásenia, neváhajte nás kontaktovať.