Verzia 21.01

Update 21.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 11.3.2021

Postup aktualizácie programu​

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   20.05

Zmeny v module Dane

Novinky platné LEN pre Aurus EKONOMIKU
 • pribúda nové priznanie DMV pre rok 2020 ( povinnosť jeho podania sa kvôli pandémii Covid19 odsunula do 31.3.2021 ) spolu s automatizovanými Aurus-šablónami jeho podania cez eDane.

Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre Aurus EKONOMIKU aj Aurus EKOPACKET
 • zapracovanie problematiky finančného príspevku na stravu, ktorý bol schválený novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 1.3.2021
  • pribudli nové druhy miezd
   1645 – Finančný prísp. na stravu
   835 – Fin.prísp. na stravu zo SF (SF = Sociálny fond)

Uvedené druhy miezd použijete na zadávanie finančného príspevku na stravu vo Výkaze práce.

Dôležité upozornenie 1:
Druh mzdy 1645 má nastavenú sadzbu 2,11. Sadzba sa týka finančného príspevku na stravu za jednu pracovnú zmenu (deň). Ak budete poskytovať finančný príspevok v inej sadzbe ako 2,11 Eur (najviac však 2,81 Eur), tak po prechode verzie 21.01 zmeňte sadzbu v číselníku druhov miezd pre druh mzdy 1645.

Dôležité upozornenie 2:
Druh mzdy 835 má nastavenú sadzbu 0,00. Ak budete poskytovať finančný príspevok na stravu zo sociálneho fondu, tak po prechode verzie 21.01 zmeňte sadzbu v číselníku druhov miezd pre druh mzdy 835 na takú, aká bude pre druh mzdy 835 platná.

  • od verzie 21.01 je stopnutý druh mzdy
   1640 – Príspevok na osobné potr.
   Uvedený druh mzdy je neaktuálny.
  • pribudli nové účtovné predpisy
   170 – účtovanie MD 527130 DAL 331000
   171 – účtovanie MD 527130 DAL 366000
  • pribudli nové charakteristiky miezd
   85 – Finančný príspevok na stravu (priradená k druhu mzdy 1645)
   75 – Fin.prísp. na stravu zo SF (priradená k druhu mzdy 835)
  • pribudol nový riadok užívateľskej výplatnej pásky
   1645 – Finančný prísp. na stravu
   Do uvedeného riadku výplatnej pásky sa kumulujú nové druhy miezd 1645 a 835.
  • v centrálnej konfigurácii v skupine Iné pribudli nové konfiguračné prvky
   145965 – Minimálna sadzba fin.prísp. na stravu za pracovnú zmenu (vo verzii 21.01 nastavená hodnota 2,11)
   145966 – Maximálna sadzba fin.prísp. na stravu za pracovnú zmenu (vo verzii 21.01 nastavená hodnota 2,81)

   Hodnoty uvedených konfiguračných prvkov sa používajú pri tvrdej kontrole sadzby pre druh mzdy 1645 vo Výkaze práce a vo Výpočte čistých miezd. Tj. vo Výkaze práce je povolená pre druh mzdy 1645 sadzba od 2,11 do 2,81, vo Výpočte čistých miezd sa urobí znovu kontrola na sadzbu pre druh mzdy 1645 podľa konfigurácie.
   Upozornenie: pre druh mzdy 835 sa spomínaná kontrola nevykonáva, tento druh mzdy má sadzbu neobmedzenú.

  • vo výpočte Generovanie dokladov z kmeňa v prípade, keď chcete generovať aj druhy miezd typu rôznych náhrad, pribúda možnosť zadávať aj druhy miezd 835 a 1645, ktoré sa automaticky po zadaní počtu dní vygenerujú do Výkazu práce so sadzbou, ktorú máte nastavenú pre daný druh mzdy v číselníku druhov miezd.

Novinky platné LEN pre Aurus EKONOMIKU
 • v kmeňovom súbore pracovníkov v tlačidle Kopírovanie bolo opravené plnenie IČPV pre nového pracovníka, ktorý vznikne kopírovaním. Od tejto verzie bude IČPV nového pracovníka, vzniknutého kopírovaním, prázdne.

pribúda Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
pribúda Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020 a 2021

 • vo vstupe zadávate údaje pre ročné zúčtovanie preddavkov a údaje pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Údaje je možné zadávať (generovať, tlačiť) za rok 2020 a viac
 • súčasťou vstupu sú tieto vykonávacie tlačidlá:

  POT – automatická tlač potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za pracovníka a rok, na ktorom ste v tabuľke nastavení. Tlačidlo je vykonateľné len vtedy, keď je v riadku vypnutý prepínač Ročné zúčtovanie
  ZÚČ – automatická tlač ročného zúčtovania preddavkov na daň za pracovníka a rok, na ktorom ste v tabuľke nastavení. Tlačidlo je vykonateľné len vtedy, keď je v riadku zapnutý prepínač Ročné zúčtovanie
  ZÚČ §39 – automatická tlač ročného zúčtovania preddavkov na daň obsahujúca okrem I. časti aj II. časť z tlačiva pre ročné zúčtovanie. Tlačivo sa zobrazí za pracovníka a rok, na ktorom ste v tabuľke nastavení. Tlačidlo je vykonateľné len vtedy, keď je v riadku zapnutý prepínač Ročné zúčtovanie
  ZAP – automatická tlač potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za pracovníka a rok, na ktorom ste v tabuľke nastavení. Tlačidlo je vykonateľné len vtedy, keď je v riadku zapnutý prepínač Ročné zúčtovanie
  Príprava údajov – generátor údajov pre ročné zúčtovanie a potvrdenie o zdaniteľnom príjme. Tlačidlo je vykonávateľné vždy, po jeho použití sa zobrazí okno, v ktorom zadáte podmienky a nastavenia pre generátor a spustíte generovanie údajov
  Tlač – tlačidlo je vykonateľné vždy, po jeho použití sa zobrazí okno, v ktorom nastavíte, aké tlačivo chcete vytlačiť a ďalšie podmienky. Tlačidlo odporúčame používať pri hromadnej tlači (za viac pracovníkov naraz, najviac však za 50 pracovníkov). Inak odporúčame používať tlačidlá pre automatickú tlač jednotlivých tlačív
  Filtrovať osobné číslo – tlačidlo je vykonateľné vždy, po jeho použití sa zobrazí okno na nastavenie filtra pre osobné číslo v tabuľke Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme
  Ďalšie filtre – tlačidlo je vykonateľné vždy, po jeho použití sa zobrazí okno na nastavenie filtrov pre organizačnú jednotku, rok a typ tlačiva.

 • v Zozname pracovníkov pribudli vo výbere stĺpcov nové stĺpce Ročné zúčtovanie 2020 a Potvrdenie o príjme 2020
 • v časti Ročné zúčtovanie a pribudlo tlačidlo Ročné zúčtovanie preddavkov, pomocou ktorého vygenerujete údaje pre ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti pre rok 2020 a zároveň automaticky vstúpite do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme.

  Upozornenie:
  Ročné zúčtovanie preddavkov sa pomocou tlačidla automaticky vygeneruje len vtedy, keď máte pre daného pracovníka nastavené v záložke Daň pole Generovať RZD/PZM na Z alebo A. Inak sa po kliku n tlačidlo dostanete do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme bez automaticky vygenerovaného ročného zúčtovania. V prípade potreby zadáte ročné zúčtovanie danému pracovníkovi v spomínanom vstupe ručne.
 • v časti Ročné zúčtovanie a pribudlo tlačidlo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, pomocou ktorého vygenerujete údaje pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2020 a zároveň automaticky vstúpite do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme.

  Upozornenie:
  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa pomocou tlačidla automaticky vygeneruje len vtedy, keď máte pre daného pracovníka nastavené v záložke Daň pole Generovať RZD/PZM na P alebo A. Inak sa po kliku na tlačidlo dostanete do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme bez automaticky vygenerovaného potvrdenia o príjme. V prípade potreby zadáte potvrdenie o príjme danému pracovníkovi v spomínanom vstupe ručne.

 • v časti Ukončenie pribudlo tlačidlo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, pomocou ktorého vygenerujete údaje pre potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2021 a zároveň automaticky vstúpite do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme.

  Upozornenie:
  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa pomocou tlačidla automaticky vygeneruje len vtedy, keď máte pre daného pracovníka nastavené v záložke Daň pole Generovať RZD/PZM na P alebo A. Inak sa po kliku na tlačidlo dostanete do vstupu Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme bez automaticky vygenerovaného potvrdenia o príjme. V prípade potreby zadáte potvrdenie o príjme danému pracovníkovi v spomínanom vstupe ručne

 • všeobecne pre tlačidlá Ročné zúčtovanie preddavkov a Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch platí, že sú danému pracovníkovi prístupné len vtedy, keď má v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Daň pole RZD/PZM kumulovať do osobného čísla nulové.
 • na obrazovke sú automaticky nastavené údaje za tú poisťovňu, ktorú si vyberiete. Údaje sa nastavujú špeciálne pre každú vybranú poisťovňu podľa nastavení v centrálnej konfigurácii v skupine DDS, dobrovoľ.príspevok na SD a v správcovskej Konfigurácii systému. Pretože sú údaje automaticky nastavené programom, nie sú potrebné Aurus šablóny pre jednotlivé druhy poisťovní. Stačí, keď si zvolíte typ reportu a poisťovňu, ostatné údaje sa automaticky nastavia a môžete report spustiť.
 • v časti Inštitúcie pribudol Rozpis príspevkov na DDS. Príspevky na DDS je možné exportovať do xml súboru alebo txt súboru. Typ reportu Zostava vypíše údaje, ktoré sú exportované do xml alebo txt súboru.
 • pribúda export DDS Tatra banky do xml súboru

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli